ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทับทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ชื่อผลงาน รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน

บ้านห้วยทับทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ผู้รายงาน นายสาคร แสนโคตร

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทับทอง ปีการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทับทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม(บริบท)ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการในเรื่องคุณธรรมของนักเรียน จำนวน 8 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความมุ่งมั่นในการทํางาน ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความประหยัด ความขยันหมั่นเพียร และความกตัญญูกตเวที กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 91 คน ได้แก่ ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยทับทองจำนวน ๑๒ คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๖ คน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านห้วยทับทอง จำนวน 73 คน โดยใช้รูปแบบโมเดลของซิปป์ (CIPP Model) กำหนดประเด็นการประเมินไว้ 4 ประเด็น คือ ด้านสภาพแวดล้อมบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทับทอง จำนวน 2 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่การหาค่าความสอดคล้อง (IOC) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการประเมิน

1.สภาพแวดล้อม(บริบท)ของโครงการ

ผลการประเมินความเหมาะสมสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทับทองของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน พบว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก รายการที่มีความเหมาะสมอันดับสูงสุด คือ จัดสถานที่ทำกิจกรรมเหมาะสมกับการดำเนินโครงการ

2.ปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ

ผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัยในการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทับทองของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก รายการที่มีความเหมาะสมอันดับสูงสุดคือ ความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ

3.กระบวนการการดำเนินงานตามโครงการ

ผลการประเมินความเหมาะสม ด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทับทองของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการดำเนินการมีความเหมาะสมอยู่ในอันดับสูงสุด และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านการประเมินได้ดังนี้

3.1ขั้นการวางแผนดำเนินงาน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก รายการที่มีความเหมาะสมอันดับสูงสุด คือ บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินงานโครงการ

3.2ขั้นดำเนินงานตามแผน พบว่า การดำเนินงานตามแผน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่มีความเหมาะสมอันดับสูงสุด คือ มีการบันทึกผลการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและการประสานงานให้ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินโครงการ

3.3ขั้นติดตามและประเมินผล พบว่า โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่มีความเหมาะสมอันดับสูงสุด คือ มีการประเมินโครงการระหว่างดำเนินการและสิ้นสุดโครงการ

3.4ขั้นการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา พบว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายการที่มีความเหมาะสมในอันดับสูงสุด คือ มีการสรุปและรายงานผลการประเมินโครงการให้บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

. 4.ด้านผลผลิตโครงการ

ผลการประเมินความเหมาะสม ด้านผลผลิตโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทับทองของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยความเสียสละมีความเหมาะสมอยู่ในอันดับสูงสุด

5.ผลการประเมินโครงการ โดยภาพรวมทั้งโครงการ ทั้ง 4 ด้าน มีผลการดำเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(4.46) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ(4.56) รองลงมาคือ ด้านปัจจัยนำเข้า(4.48) ด้านผลผลิตโครงการ(4.46) และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อม (4.32) ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

จากผลการประเมินโครงการที่พบว่า โครงการมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง ควรดำเนินโครงการนี้ต่อไปและเพื่อให้การดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรนำผลการประเมินบางประเด็นและบางตัวชี้วัดไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

1. ประเด็นสภาพแวดล้อม(บริบท)ของโครงการ

จากผลการประเมินที่พบว่ามีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายการ ประเมินทุกข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ จึงควรกำหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรมให้มากที่สุดและ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

2. ประเด็นปัจจัยนำเข้าของโครงการ

จากผลการประเมินที่พบว่า มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยที่ เหมาะสมของงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดจึงควรจัดให้มีการระดมทรัพยากรจากชุมชนให้มากที่สุด ไม่ว่าเป็นทุนแรงงาน ทุนทรัพย์ สิ่งของต่างๆ หรือความร่วมมือที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

3.ประเด็นกระบวนการของโครงการ

จากผลการประเมินพบว่า ผลการประเมินกระบวนการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานอยู่ในระดับมากเรียงลำดับจากมากไป หาน้อย ได้แก่ ขั้นตอนการนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา ขั้นตอนการดำเนินการขั้นตอนการ นิเทศ ติดตามประเมินผลและขั้นตอนการวางแผนจึงควรจัดการประชุมวางแผนอย่างเป็นระบบและ สอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา

4.ประเด็นด้านผลผลิตของโครงการ

จากผลการประเมินพบว่า ผลผลิตของโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานอยู่ในระดับมากเรียงลำดับจากมากไป หาน้อย ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความประหยัด ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นในการทำงานและความขยันหมั่นเพียรซึ่งน้อยที่สุด ซึ่งครูและบุคลากรควรวางแผนคอยกระตุ้นการทำงานและพฤติกรรมของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรประเมินโครงการนี้ในทุกๆปีเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สอดคล้องกับ สภาพกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเป็นแนวทางแก่โครงการอื่นๆ ต่อไป

2. ควรประเมินเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อโครงการเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและวัฒนธรรมผลกระทบที่ตามมา

3. ควรมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความรับรู้เชิงบวกเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน

โพสต์โดย ทิน : [14 เม.ย. 2564 เวลา 18:01 น.]
อ่าน [1509] ไอพี : 118.173.149.34
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,974 ครั้ง
วิวัฒนาการของ "บัตรประจำตัวประชาชน"
วิวัฒนาการของ "บัตรประจำตัวประชาชน"

เปิดอ่าน 22,668 ครั้ง
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เปิดอ่าน 14,234 ครั้ง
โรงเรียนสุขภาวะตอบโจทย์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
โรงเรียนสุขภาวะตอบโจทย์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เปิดอ่าน 9,679 ครั้ง
 ประโยชน์ของการดื่มน้ำ
ประโยชน์ของการดื่มน้ำ

เปิดอ่าน 12,765 ครั้ง
คลิป"เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย" โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คลิป"เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย" โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เปิดอ่าน 15,419 ครั้ง
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"

เปิดอ่าน 13,290 ครั้ง
การออกกำลังของผู้ที่มีโรคหัวใจ
การออกกำลังของผู้ที่มีโรคหัวใจ

เปิดอ่าน 10,571 ครั้ง
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ

เปิดอ่าน 13,217 ครั้ง
5 คำถามเพื่อสาขาเรียนที่ใช่ สู่อาชีพที่ชอบ
5 คำถามเพื่อสาขาเรียนที่ใช่ สู่อาชีพที่ชอบ

เปิดอ่าน 10,565 ครั้ง
วิธีปิดการแจ้งเตือนและข้อความเชิญชวนเกม "ไลน์ คุกกี้ รัน"
วิธีปิดการแจ้งเตือนและข้อความเชิญชวนเกม "ไลน์ คุกกี้ รัน"

เปิดอ่าน 12,884 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558

เปิดอ่าน 25,373 ครั้ง
เครดิตบูโร (Credit Bureau) คืออะไร?
เครดิตบูโร (Credit Bureau) คืออะไร?

เปิดอ่าน 10,307 ครั้ง
สิทธิบัตร อัจฉริยะ
สิทธิบัตร อัจฉริยะ

เปิดอ่าน 11,145 ครั้ง
สมาธิสั้นเทียม
สมาธิสั้นเทียม

เปิดอ่าน 13,210 ครั้ง
ค่านิยม 12 ประการ "MV ลูกทุ่ง"
ค่านิยม 12 ประการ "MV ลูกทุ่ง"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,375 ครั้ง
ในอนาคตคาดว่าจะมีวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผอ.-รองผอ.โรงเรียน มากกว่าการสอบข้อเขียนเพียงอย่างเดียว
ในอนาคตคาดว่าจะมีวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผอ.-รองผอ.โรงเรียน มากกว่าการสอบข้อเขียนเพียงอย่างเดียว

เปิดอ่าน 15,567 ครั้ง
รู้มั้ย… คุณกำลังเสี่ยง เป็นโรคอะไรอยู่
รู้มั้ย… คุณกำลังเสี่ยง เป็นโรคอะไรอยู่

เปิดอ่าน 13,641 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการปรับเงินเดือน ขรก.ที่ปรับใหม่
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการปรับเงินเดือน ขรก.ที่ปรับใหม่

เปิดอ่าน 9,193 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2552

เปิดอ่าน 11,127 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ