ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน บ้านกกน้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ครั้งนี้ มีกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา ใน 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โดยประเมินทั้งด้านคุณภาพของนักเรียนและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา จำนวน 18 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 149 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 167 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการ ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินการของโครงการ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินการของโครงการ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามคุณภาพของนักเรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา แบบสอบถามทั้ง 5 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ การวิเคราะห์ผลการประเมินข้อมูลจากการสอบถามใช้สถิติค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

ผลการประเมิน พบว่า

1. การประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน รองลงมา คือ โครงการนี้สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจน และโครงการนี้มีแผนการดำเนินงานชัดเจน ตามลำดับ

2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการสำเร็จ รองลงมา คือ บุคลากรทุกฝ่าย

มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ และบุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตามลำดับ

3. การประเมินกระบวนการของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการติดตามพฤติกรรมจากการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ แผนงาน/ โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนที่ชัดเจน และมีคู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และมีการติดตามประเมินผล สรุปรายงานงานผลการส่งต่อ ตามลำดับ

4. การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

4.1 การประเมินคุณภาพของนักเรียน

การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านคุณภาพของนักเรียน ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขลักษณะนิสัยที่ดี รองลงมา คือ มีทักษะในการหลีกเลี่ยง ป้องกันภัยอันตราย และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ของตนเองได้ ตามลำดับ

4.1.1 การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณภาพของนักเรียน ด้านการรู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีรู้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และมีการตรวจสอบทบทวนเพื่อปรับปรุงตนเอง รองลงมา คือ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมเชิงสร้างสรรค์และมั่นใจในตนเอง และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามลำดับ

4.1.2 การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณภาพของนักเรียน ด้านมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขลักษณะนิสัยที่ดี ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีสุขนิสัยในการดำรงชีวิตประจำวัน รองลงมา คือ เป็นแบบอย่างที่ดี ให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้ และร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์และปรับตัวได้ ตามลำดับ

4.1.3 การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณภาพของนักเรียน ด้านมีทักษะในการหลีกเลี่ยงป้องกันภัยอันตราย และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นพิษภัยอันตรายและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รองลงมา คือ สามารถวิเคราะห์และจำแนกสิ่งที่เป็นพิษภัย อันตรายและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติภัยและปัญหาทางเพศ ตามลำดับ

4.1.4 การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณภาพของนักเรียน ด้านรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ของตนเองได้ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สามารถจัดการกับปัญหาและสามารถควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของตนเอง รองลงมา คือ มีทักษะในการสื่อสารรับรู้สร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดการทักทาย การแสดงความชื่นชม การปฏิเสธ การรับคำวิพากษ์วิจารณ์) และสามารถใช้หลักเหตุผลในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ตามลำดับ

4.1.5 การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณภาพของนักเรียน ด้านเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา รองลงมา คือ มีเป็นแบบอย่างที่ดีและมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกของครอบครัว ตามลำดับ 4.1.6 การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณภาพของนักเรียน ด้านมีเจตคติที่ดี และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีทักษะพื้นฐานอาชีพที่ถนัดและสนใจ เห็นคุณค่าในอาชีพสุจริต รองลงมา คือ มีความสนใจด้านอาชีพของตนเอง และรู้จักงานและอาชีพ ตามลำดับ

4.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โครงการนี้ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน รองลงมา คือ มีโครงการนี้ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียนได้ และความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมในโครงการสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตามลำดับ

โพสต์โดย กุ้ง : [16 เม.ย. 2564 เวลา 09:11 น.]
อ่าน [1520] ไอพี : 171.4.241.117
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 691,602 ครั้ง
บัณฑิตน้อย "ความบ้าใบ" ของการศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
บัณฑิตน้อย "ความบ้าใบ" ของการศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง

เปิดอ่าน 13,025 ครั้ง
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ

เปิดอ่าน 20,268 ครั้ง
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค

เปิดอ่าน 10,693 ครั้ง
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก

เปิดอ่าน 11,056 ครั้ง
คำว่า สปา มาจากไหน
คำว่า สปา มาจากไหน

เปิดอ่าน 15,829 ครั้ง
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ

เปิดอ่าน 87,322 ครั้ง
การกำเนิดของศาสนาพราหมณ์
การกำเนิดของศาสนาพราหมณ์

เปิดอ่าน 16,273 ครั้ง
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล

เปิดอ่าน 101,972 ครั้ง
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 14,620 ครั้ง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 2...ฝีมือกระจ๋องหรองแหรง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 2...ฝีมือกระจ๋องหรองแหรง

เปิดอ่าน 45,366 ครั้ง
คำว่า "สวัสดี" เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในไทย เมื่อวันที่ 22 ม.ค. พ.ศ.2486
คำว่า "สวัสดี" เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในไทย เมื่อวันที่ 22 ม.ค. พ.ศ.2486

เปิดอ่าน 16,317 ครั้ง
สีเสียด
สีเสียด

เปิดอ่าน 11,050 ครั้ง
6 ตำรับธรรมชาติ เพื่อผิวสวยใส ไร้สารเคมี
6 ตำรับธรรมชาติ เพื่อผิวสวยใส ไร้สารเคมี

เปิดอ่าน 19,331 ครั้ง
15 เรื่องกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม
15 เรื่องกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 10,186 ครั้ง
Paperman การ์ตูนสั้น ชิงรางวัลออสการ์ การ์ตูนสุดโรแมนติกจาก ดิสนี่ย์
Paperman การ์ตูนสั้น ชิงรางวัลออสการ์ การ์ตูนสุดโรแมนติกจาก ดิสนี่ย์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,567 ครั้ง
ประโยชน์ของ "กล้วยหอมทอง" ที่มีต่อสุขภาพ
ประโยชน์ของ "กล้วยหอมทอง" ที่มีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 19,050 ครั้ง
17 ประโยคที่ผู้นำมักพูดทุกวัน
17 ประโยคที่ผู้นำมักพูดทุกวัน

เปิดอ่าน 8,202 ครั้ง
จำนวนเต็ม (Integer) คืออะไร
จำนวนเต็ม (Integer) คืออะไร

เปิดอ่าน 23,156 ครั้ง
ดอกคำฝอย สมุนไพรปกป้องหัวใจ ลดไขมันในเลือด
ดอกคำฝอย สมุนไพรปกป้องหัวใจ ลดไขมันในเลือด

เปิดอ่าน 15,208 ครั้ง
เกร็ดควรรู้สำหรับผู้ที่จะสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย
เกร็ดควรรู้สำหรับผู้ที่จะสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ