ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน บ้านกกน้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ครั้งนี้ มีกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา ใน 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โดยประเมินทั้งด้านคุณภาพของนักเรียนและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา จำนวน 18 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 149 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 167 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการ ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินการของโครงการ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินการของโครงการ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามคุณภาพของนักเรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา แบบสอบถามทั้ง 5 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ การวิเคราะห์ผลการประเมินข้อมูลจากการสอบถามใช้สถิติค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

ผลการประเมิน พบว่า

1. การประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน รองลงมา คือ โครงการนี้สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจน และโครงการนี้มีแผนการดำเนินงานชัดเจน ตามลำดับ

2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการสำเร็จ รองลงมา คือ บุคลากรทุกฝ่าย

มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ และบุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตามลำดับ

3. การประเมินกระบวนการของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการติดตามพฤติกรรมจากการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ แผนงาน/ โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนที่ชัดเจน และมีคู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และมีการติดตามประเมินผล สรุปรายงานงานผลการส่งต่อ ตามลำดับ

4. การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

4.1 การประเมินคุณภาพของนักเรียน

การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านคุณภาพของนักเรียน ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขลักษณะนิสัยที่ดี รองลงมา คือ มีทักษะในการหลีกเลี่ยง ป้องกันภัยอันตราย และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ของตนเองได้ ตามลำดับ

4.1.1 การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณภาพของนักเรียน ด้านการรู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีรู้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และมีการตรวจสอบทบทวนเพื่อปรับปรุงตนเอง รองลงมา คือ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมเชิงสร้างสรรค์และมั่นใจในตนเอง และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามลำดับ

4.1.2 การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณภาพของนักเรียน ด้านมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขลักษณะนิสัยที่ดี ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีสุขนิสัยในการดำรงชีวิตประจำวัน รองลงมา คือ เป็นแบบอย่างที่ดี ให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้ และร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์และปรับตัวได้ ตามลำดับ

4.1.3 การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณภาพของนักเรียน ด้านมีทักษะในการหลีกเลี่ยงป้องกันภัยอันตราย และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นพิษภัยอันตรายและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รองลงมา คือ สามารถวิเคราะห์และจำแนกสิ่งที่เป็นพิษภัย อันตรายและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติภัยและปัญหาทางเพศ ตามลำดับ

4.1.4 การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณภาพของนักเรียน ด้านรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ของตนเองได้ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สามารถจัดการกับปัญหาและสามารถควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของตนเอง รองลงมา คือ มีทักษะในการสื่อสารรับรู้สร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดการทักทาย การแสดงความชื่นชม การปฏิเสธ การรับคำวิพากษ์วิจารณ์) และสามารถใช้หลักเหตุผลในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ตามลำดับ

4.1.5 การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณภาพของนักเรียน ด้านเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา รองลงมา คือ มีเป็นแบบอย่างที่ดีและมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกของครอบครัว ตามลำดับ 4.1.6 การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณภาพของนักเรียน ด้านมีเจตคติที่ดี และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีทักษะพื้นฐานอาชีพที่ถนัดและสนใจ เห็นคุณค่าในอาชีพสุจริต รองลงมา คือ มีความสนใจด้านอาชีพของตนเอง และรู้จักงานและอาชีพ ตามลำดับ

4.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โครงการนี้ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน รองลงมา คือ มีโครงการนี้ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียนได้ และความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมในโครงการสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตามลำดับ

โพสต์โดย กุ้ง : [16 เม.ย. 2564 เวลา 09:11 น.]
อ่าน [1295] ไอพี : 171.4.241.117
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,618 ครั้ง
10 ข้อดี ฝึกโยคะตอนเช้า
10 ข้อดี ฝึกโยคะตอนเช้า

เปิดอ่าน 7,466 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (1)
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (1)

เปิดอ่าน 140,706 ครั้ง
หลักการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange)
หลักการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange)

เปิดอ่าน 8,503 ครั้ง
จามบ่อย ๆ เสี่ยงเป็นโรคไหมนะ
จามบ่อย ๆ เสี่ยงเป็นโรคไหมนะ

เปิดอ่าน 8,573 ครั้ง
ล้างมืออย่างไร ให้สะอาดสูงสุด
ล้างมืออย่างไร ให้สะอาดสูงสุด

เปิดอ่าน 271 ครั้ง
ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ
ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

เปิดอ่าน 9,141 ครั้ง
ล้างไก่กลับแพร่โรค หว่านเชื้อโรคทำให้อาหาร เป็นพิษไปทั่วครัว
ล้างไก่กลับแพร่โรค หว่านเชื้อโรคทำให้อาหาร เป็นพิษไปทั่วครัว

เปิดอ่าน 36,388 ครั้ง
สักวา
สักวา

เปิดอ่าน 9,406 ครั้ง
มันมากับ กาแฟ ไม่ใช่คาเฟอีน!!
มันมากับ กาแฟ ไม่ใช่คาเฟอีน!!

เปิดอ่าน 10,593 ครั้ง
ชมคลิปฮา! นักเรียนแลกเปลี่ยนเม็กซิกัน พูดความ (จริง) ในใจ ถึงการเรียนในเมืองไทย
ชมคลิปฮา! นักเรียนแลกเปลี่ยนเม็กซิกัน พูดความ (จริง) ในใจ ถึงการเรียนในเมืองไทย

เปิดอ่าน 12,723 ครั้ง
ชวน สวดมนต์ข้ามปี รับ ปีใหม่ 2553
ชวน สวดมนต์ข้ามปี รับ ปีใหม่ 2553

เปิดอ่าน 10,893 ครั้ง
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์

เปิดอ่าน 19,838 ครั้ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวสยาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวสยาม

เปิดอ่าน 15,599 ครั้ง
การศึกษาไทยเชื่อแล้วว่า.."บ้าจริง"
การศึกษาไทยเชื่อแล้วว่า.."บ้าจริง"

เปิดอ่าน 140 ครั้ง
ร้อนตับแตก มีที่มาอย่างไร
ร้อนตับแตก มีที่มาอย่างไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 219 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลข
เทคนิคการคูณเลข

เปิดอ่าน 9,250 ครั้ง
แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

เปิดอ่าน 9,577 ครั้ง
8 วิธีกำจัดขาโต๊ะสนุ้ก
8 วิธีกำจัดขาโต๊ะสนุ้ก

เปิดอ่าน 10,486 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

เปิดอ่าน 18,740 ครั้ง
เจ๋งอ่ะ! 20 วิธีลดน้ำหนัก ผลาญ 500 แคลอรี่ต่อวัน
เจ๋งอ่ะ! 20 วิธีลดน้ำหนัก ผลาญ 500 แคลอรี่ต่อวัน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ