ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานการบริหารโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาผลการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงติง ในการบริหารโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น จำนวน 146 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้สอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตุงติง ต่อสภาพการบริหารโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงติง แบบวัดพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการบริหารโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษาพบว่า

1. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านตุงติง อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้รายงานได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) เป็นผลให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจ และรับรู้ถึงเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกันเกี่ยวกับการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านตุงติง มีแผนการดำเนินโครงการที่ชัดเจน การดำเนินโครงการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในโรงเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ มีการประเมินผลในทุกระยะ และนำผลจากการประเมินมาสะท้อนผล เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิผลที่สูงขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในโรงเรียนและกลุ่มเครือข่าย เพื่อขยายผลการดำเนินงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

2. ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านตุงติง อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางการส่งเสริมการอ่าน 6 ด้าน พบว่า ในภาพรวม มีผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า ผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการอ่าน ด้านการสร้างขวัญและการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านการส่งเสริมการอ่าน ด้านการกำกับ ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการอ่าน ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการอ่าน ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และด้านนโยบายและกลยุทธ์ การส่งเสริมการอ่าน

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ภาพรวมมีผลการดำเนินงานหรือ ผลการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ข้าพเจ้าคิดว่าการอ่านหนังสือมากๆ ช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้น รองลงมาคือ ข้าพเจ้าจะอ่านหนังสือโดยที่ไม่มีผู้ใดสั่งให้อ่าน และข้าพเจ้าชอบยืมหนังสือจากห้องสมุดไปอ่านที่บ้าน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้าพเจ้าต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอ่านเป็นประจำ

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงติง ต่อการบริหารโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน สามอันดับแรก ได้แก่ การจัดกิจกรรมรักการอ่านมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน รองลงมาคือ สถานที่ในการจัดกิจกรรมรักการอ่านมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมรักการอ่านมีความเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ โครงการ/กิจกรรมรักการอ่านเอื้อต่อการเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถของนักเรียน

ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้

1. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม

2. ควรมีการบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอนของครู

3. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณ

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป

1. ศึกษาการบูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู

2. ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ อันเนื่องมาจากโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ที่จัดโดยสถานศึกษา

โพสต์โดย นายสันติ ฤทธิ์งาม : [17 เม.ย. 2564 เวลา 18:18 น.]
อ่าน [1550] ไอพี : 49.230.243.87
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 65,606 ครั้ง
World Wide Web คืออะไร
World Wide Web คืออะไร

เปิดอ่าน 82,139 ครั้ง
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว

เปิดอ่าน 16,697 ครั้ง
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูฯออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูฯออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 9,775 ครั้ง
สุดยอด "สุวรรณภูมิ-พารากอน" คว้าแชมป์สถานที่ที่มีคนแชร์รูปผ่านอินสตาแกรมมากที่สุดในปี 2012
สุดยอด "สุวรรณภูมิ-พารากอน" คว้าแชมป์สถานที่ที่มีคนแชร์รูปผ่านอินสตาแกรมมากที่สุดในปี 2012

เปิดอ่าน 14,882 ครั้ง
เรียนคณิต ใครว่ายาก
เรียนคณิต ใครว่ายาก

เปิดอ่าน 12,511 ครั้ง
หลังออกกำลังกาย กินอะไรให้ร่างกายฟื้นตัวดี
หลังออกกำลังกาย กินอะไรให้ร่างกายฟื้นตัวดี

เปิดอ่าน 17,715 ครั้ง
เครื่องคชาภรณ์ (เครื่องแต่งตัวช้างสำคัญ)
เครื่องคชาภรณ์ (เครื่องแต่งตัวช้างสำคัญ)

เปิดอ่าน 17,740 ครั้ง
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน

เปิดอ่าน 9,670 ครั้ง
8 สิ่งต่อไปนี้ดีต่อผิวจริง ๆ
8 สิ่งต่อไปนี้ดีต่อผิวจริง ๆ

เปิดอ่าน 20,713 ครั้ง
หนัง แวมไพร์ ทไวไลท์ (Twilight - Eclipes)
หนัง แวมไพร์ ทไวไลท์ (Twilight - Eclipes)

เปิดอ่าน 13,353 ครั้ง
แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 16,979 ครั้ง
ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)
ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)

เปิดอ่าน 21,994 ครั้ง
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 6
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 6

เปิดอ่าน 23,044 ครั้ง
"พลู" สมุนไพรไทย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต
"พลู" สมุนไพรไทย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

เปิดอ่าน 20,259 ครั้ง
Franck Muller นาฬิกาไม่เรียงเลข โดดไปมา คลิกดูซิว่าทำงานยังไง
Franck Muller นาฬิกาไม่เรียงเลข โดดไปมา คลิกดูซิว่าทำงานยังไง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,135 ครั้ง
หมู่บ้านอยู่แล้วรวยตามฮวงจุ้ย
หมู่บ้านอยู่แล้วรวยตามฮวงจุ้ย

เปิดอ่าน 8,587 ครั้ง
การล้างลำไส้ทำให้อาการสิวดีขึ้น
การล้างลำไส้ทำให้อาการสิวดีขึ้น

เปิดอ่าน 9,147 ครั้ง
ของใช้สำคัญที่ควรจัดไว้ในทุกทริปการเดินทาง
ของใช้สำคัญที่ควรจัดไว้ในทุกทริปการเดินทาง

เปิดอ่าน 4,063 ครั้ง
การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงไก่ไข่

เปิดอ่าน 21,078 ครั้ง
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ