ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธร

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การรายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในครั้งนี้ใช้รูปแบบจำลองซิปป์ CIPP model (Context Input Process Product Evaluation Model : CIPP) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน คือ การประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ และการประเมินด้านผลผลิตของโครง การ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะก่อนเริ่มโครงการ ระยะประเมินระหว่างดำเนินโครงการ และระยะประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มประชากรซึ่งประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยได้กำหนดค่าน้ำหนักคะแนน เป็น 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท

ผลรายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ของโรงเรียนวัดสระแก้ว พบดังนี้

1. การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

1.1 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.30, S.D.= 0.24)

1.2 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความสอดคล้องกับหลักการโดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.30, S.D.= 0.29)

1.3 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการโดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.40, S.D.= 0.40)

1.4 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเป้าหมายของโครงการโดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.23, S.D.= 0.28)

1.5 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการเตรียมการดำเนินโครงการโดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.15, S.D.= 0.23)

2. การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

2.1 ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.10, S.D.= 0.12)

2.2 ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า ของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.19, S.D.= 0.21)

2.3 ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า ของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถาน ศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านวัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.02, S.D.= 0.18)

3. การประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

3.1 ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.04, S.D.= 0.28)

3.2 ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.23, S.D.= 0.19)

3.3 ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.17, S.D.= 0.15)

3.4 ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.09, S.D.= 0.11)

3.5 ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.92, S.D.= 0.17)

3.6 ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.91, S.D.= 0.19)

3.7 ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

(x ̅= 3.93, S.D.= 0.26)

4.ด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามความพึงพอใจของ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.33, S.D.= 0.22)

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามความพึงพอใจของ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านด้านคุณภาพของผู้เรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.30, S.D.= 0.26)

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามความพึงพอใจของ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.50, S.D.= 0.25)

4.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามความพึงพอใจของ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.20, S.D.= 0.26)

ข้อเสนอแนะทั่วไป

จากผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ทั้ง 4 ด้าน ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

1.จากการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในเรื่องของความสอดคล้องกับหลักการและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้นโรงเรียนควรมีการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

2.จากการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในเรื่องของคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ ดังนั้นโรงเรียนควรมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลากหลายเพื่อให้เป้าหมายการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการอย่างเพียงพอ

3.จากการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การมีส่วนร่วมและโครงสร้างที่เหมาะสมโดยเน้นระบบคุณภาพดังนั้นโรงเรียนควรมีการวิเคราะห์องค์กรเพื่อจัดโครงสร้างองค์กรนำไปสู่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้ดีขึ้น

4.จากการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กระบวนบริหารและจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากดังนั้นสถานศึกษาควรพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยครูและบุคลากรกรต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินครั้งต่อไป

จากการศึกษาการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในครั้งนี้ ผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไปดังนี้

1. ควรจัดทำการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เน้นกระบวนการดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

2. ควรมีการจัดประเมินระบบประกันคุณภาพภายในโดยให้บุคคลจากภายนอกพื้นที่บริการขององค์กรมีส่วนร่วมในการประเมิน

3. ควรมีการประเมินประกันคุณภาพภายในที่มุ่งผลเพื่อรองรับการประเมินคุณภายภายนอก

4.ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในตามขนาดของโรงเรียน

5. พัฒนาระบบประกันให้เป็นระบบมากขึ้นครูและบุคลากรควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบงานประกันมากขึ้น

โพสต์โดย ผอ.เปิ้ล : [29 เม.ย. 2564 เวลา 12:24 น.]
อ่าน [3294] ไอพี : 182.232.214.141
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,455 ครั้ง
Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว
Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว

เปิดอ่าน 26,436 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ฉบับใหม่ ปี 2556
ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ฉบับใหม่ ปี 2556

เปิดอ่าน 28,330 ครั้ง
ทิศหก
ทิศหก

เปิดอ่าน 34,621 ครั้ง
ชีวิตของจักจั่น : ชีววิทยา
ชีวิตของจักจั่น : ชีววิทยา

เปิดอ่าน 8,764 ครั้ง
10 บัญญัติขจัดโรคน้ำท่วม
10 บัญญัติขจัดโรคน้ำท่วม

เปิดอ่าน 30,624 ครั้ง
ลายมือนักบริหาร ต้องมีเส้นอิทธิพล
ลายมือนักบริหาร ต้องมีเส้นอิทธิพล

เปิดอ่าน 13,984 ครั้ง
คนขับรถเมล์ เป็นลมขณะขับรถ ผู้โดยสารช่วยกันประคองรถวุ่น
คนขับรถเมล์ เป็นลมขณะขับรถ ผู้โดยสารช่วยกันประคองรถวุ่น

เปิดอ่าน 12,052 ครั้ง
ปรนัย-อัตนัย เรียงความ-ย่อความ
ปรนัย-อัตนัย เรียงความ-ย่อความ

เปิดอ่าน 9,705 ครั้ง
เกาะติดโปรโมชั่น งานคอมมาร์ท 2009
เกาะติดโปรโมชั่น งานคอมมาร์ท 2009

เปิดอ่าน 15,874 ครั้ง
รวม 10 อันดับขับรถสุดเห่ย ขอให้มีสตินะครับ
รวม 10 อันดับขับรถสุดเห่ย ขอให้มีสตินะครับ

เปิดอ่าน 106,522 ครั้ง
ดาวน์โหลดเกณฑ์ประเมิน วฐ.(เดิม) ว25
ดาวน์โหลดเกณฑ์ประเมิน วฐ.(เดิม) ว25

เปิดอ่าน 3,297 ครั้ง
น้ำมันปลาและน้ำมันตับปลาต่างกันอย่างไร
น้ำมันปลาและน้ำมันตับปลาต่างกันอย่างไร

เปิดอ่าน 24,462 ครั้ง
ร้อยความเชื่อหลักการ
ร้อยความเชื่อหลักการ 'ตั้งชื่อ'

เปิดอ่าน 10,269 ครั้ง
เปิดกลุ่มงานเงินเดือนดี๊ดีสำหรับคนเก่งภาษา
เปิดกลุ่มงานเงินเดือนดี๊ดีสำหรับคนเก่งภาษา

เปิดอ่าน 3,531 ครั้ง
กรมอนามัยแนะนำเด็กไทย ดื่มนมจืด 2 แก้ว ทุกวัน เพิ่มความสูงได้
กรมอนามัยแนะนำเด็กไทย ดื่มนมจืด 2 แก้ว ทุกวัน เพิ่มความสูงได้

เปิดอ่าน 23,211 ครั้ง
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"
เปิดอ่าน 10,631 ครั้ง
กลเม็ดหาเงินสร้างธุรกิจ
กลเม็ดหาเงินสร้างธุรกิจ
เปิดอ่าน 17,346 ครั้ง
สร้าง logo Icon ใส่ใน Favorite
สร้าง logo Icon ใส่ใน Favorite
เปิดอ่าน 18,347 ครั้ง
คลิปสาธิตเทคนิคการพับผ้า แบบประหยัดเนื้อที่ในกระเป๋า
คลิปสาธิตเทคนิคการพับผ้า แบบประหยัดเนื้อที่ในกระเป๋า
เปิดอ่าน 34,507 ครั้ง
ย้อนอดีตสอนภาษาไทย : แจกลูก-สะกดคำ
ย้อนอดีตสอนภาษาไทย : แจกลูก-สะกดคำ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ