ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการและถอดบทเรียนพัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการและถอดบทเรียนพัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

ผู้วิจัย นางมนัสนันท์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

ปีวิจัย 2562

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการและถอดบทเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST และ2) ถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ใน 8 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 14 คน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ 19 คน เลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครู 136 คน และนักเรียน 346 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย รวมกลุ่มตัวอย่าง 520 คน และการเก็บรวบรวมข้อมูลการสนทนากลุ่มโดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ ประมาณค่า (Rating Scale) ประเมินโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา รวมถึงการถอดบทเรียนตามหลักการของ AAR

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ อยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหาร ให้คะแนนด้านกระบวนการสูงที่สุด ( x̄ = 4.45, S.D. = 0.76) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ให้คะแนนด้านผลกระทบสูงที่สุด ( x̄ = 4.38, S.D. = 0.70) คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ให้คะแนนด้านประสิทธิผลสูงที่สุด ( x̄ = 4.34, S.D. = 0.76) ครู ให้คะแนนด้านความยั่งยืนสูงที่สุด ( x̄ = 4.55, S.D. = 0.70) และนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ให้คะแนนด้านกระบวนการกับด้านผลกระทบสูงที่สุด ( x̄ = 4.50, S.D. = 0.67) ( x̄ = 4.50, S.D. = 0.75) ตามลำดับ

2. ผลการถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โดยภาพรวมโครงการประสบผลสำเร็จ ด้านบริบท มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา นำผลการจัดการศึกษาของที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนโครงการ การประเมินวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายแผนงานโครงการและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ระดับโรงเรียน ด้านปัจจัยนำเข้า มีการจัดการด้าน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยี และแผนการดำเนินงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม ประเมินปัจจัยนำเข้าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหาวิธีดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย ด้านกระบวนการ มีการดำเนินตามแผนโครงการทุกกิจกรรมสอดคล้องตามกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม เก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานผล และประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ด้านผลผลิตสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ความรับผิดชอบต่อหน้าที่แรงจูงใจให้มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่ออาชีพของตนเองในอนาคต เป็นที่ยอมรับของครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป ด้านผลกระทบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทันสมัยนำไปประยุกต์ใช้ในการกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านประสิทธิผลครูสามารถสร้างผลงานทางวิชาการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม นักเรียนมีความสามารถหลากหลาย จนได้รับรางวัลทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้น และระดับชาติ ด้านความยั่งยืนการพัฒนาศักยภาพสื่อนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านการถ่ายทอดส่งต่อความรู้ที่ได้จากการศึกษาแลกเปลี่ยนนวัตกรรมสื่อที่เป็นประโยชน์ร่วมกันขยายองค์ความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ถ่ายทอดความรู้และขยายผลโครงการต่อไป

โพสต์โดย มนัสนันท์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ : [5 พ.ค. 2564 เวลา 08:37 น.]
อ่าน [2165] ไอพี : 14.207.116.113
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,943 ครั้ง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง

เปิดอ่าน 7,994 ครั้ง
คุณครูกับคนดี โดย กล้า สมุทวณิช
คุณครูกับคนดี โดย กล้า สมุทวณิช

เปิดอ่าน 15,025 ครั้ง
อินจัด แชร์กันว่อนไปทั่วโลก โฆษณาของไทย
อินจัด แชร์กันว่อนไปทั่วโลก โฆษณาของไทย

เปิดอ่าน 17,849 ครั้ง
เรื่องของ "ชะอม"
เรื่องของ "ชะอม"

เปิดอ่าน 24,994 ครั้ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง

เปิดอ่าน 10,377 ครั้ง
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส

เปิดอ่าน 12,273 ครั้ง
ลีมูซีนรถประจำตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ
ลีมูซีนรถประจำตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ

เปิดอ่าน 15,836 ครั้ง
กรมอนามัยแนะ4ขั้นตอนออกกำลังกายให้ปลอดภัย
กรมอนามัยแนะ4ขั้นตอนออกกำลังกายให้ปลอดภัย

เปิดอ่าน 18,409 ครั้ง
เทควันโด : ประวัติเทควันโดในประเทศไทย
เทควันโด : ประวัติเทควันโดในประเทศไทย

เปิดอ่าน 12,200 ครั้ง
ยาตีกันอันตราย
ยาตีกันอันตราย

เปิดอ่าน 22,542 ครั้ง
วัคซีนที่ผู้ใหญ่ควรฉีด
วัคซีนที่ผู้ใหญ่ควรฉีด

เปิดอ่าน 21,259 ครั้ง
ที่มาของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ที่มาของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

เปิดอ่าน 17,999 ครั้ง
สักขี คำที่คุ้นหู ที่จริงคือพืชนั่นเอง
สักขี คำที่คุ้นหู ที่จริงคือพืชนั่นเอง

เปิดอ่าน 29,540 ครั้ง
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด

เปิดอ่าน 29,443 ครั้ง
คอลัมน์: การศึกษา: ถึงคิว...พักงาน(ยาว) "ผอ.สมศ." ปลดล็อก..."ประเมินภายนอกรอบ 4"!!
คอลัมน์: การศึกษา: ถึงคิว...พักงาน(ยาว) "ผอ.สมศ." ปลดล็อก..."ประเมินภายนอกรอบ 4"!!

เปิดอ่าน 10,514 ครั้ง
ชี้เป็นเด็กอัจฉริยะต้องมี 6Q
ชี้เป็นเด็กอัจฉริยะต้องมี 6Q
เปิดอ่าน 41,727 ครั้ง
"มะละกอ" มีถิ่นกำเนิดจากที่ใด?
"มะละกอ" มีถิ่นกำเนิดจากที่ใด?
เปิดอ่าน 3,225 ครั้ง
วิธีใช้ "เขียง" ให้ปลอดภัย
วิธีใช้ "เขียง" ให้ปลอดภัย
เปิดอ่าน 33,023 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
เปิดอ่าน 7,673 ครั้ง
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ