ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะที่จำเป็นใน ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เข

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ของโรงเรียนบ้านใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวปิยนุช แสงนาค

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังสิ้นสุดการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 8 คน นักเรียน จำนวน 50 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินภายนอก จำนวน 5 คน รวม 63 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการใช้รูปแบบการประเมินตามแนวคิดของ สไครเวน (Scriven) ประกอบด้วย แบบประเมินโครงการก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังสิ้นสุด การดำเนินงานตามโครงการและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X-bar) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการก่อนดำเนินการ พบว่า ผลการประเมินโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (X-bar = 4.30, S.D. = 0.16) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านวัตถุประสงค์ (X-bar = 4.66, S.D. = 0.34) รองลงมา คือ ด้านกิจกรรม (X-bar = 4.55, S.D. = 0.32) ด้านงบประมาณ (X-bar = 4.41, S.D. = 0.26) ด้านการประเมิน (X-bar = 4.37, S.D. = 0.37) ด้านเป้าหมาย (X-bar = 4.14, S.D. = 0.22) และด้านหลักการและเหตุผล (X-bar = 4.18, S.D. = 0.21) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวัตถุประสงค์ รองลงมา คือ ด้านกิจกรรม ด้านงบประมาณ ด้านการประเมิน ด้านเป้าหมาย และด้านหลักการและเหตุผล รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แสดงปัญหาความต้องการชัดเจนมีข้อมูลสนับสนุน ต่ำสุด คือ สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. และสอดคล้องกับปัญหา/ความต้องการในโครงการ ด้านวัตถุประสงค์รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ต่ำสุด คือ มีความเป็นไปได้ ด้านเป้าหมายรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สนองวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ระบุไว้ทั้งหมดและแต่ละกิจกรรมระบุหน่วยนับชัดเจน ต่ำสุด คือ กิจกรรมชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ ด้านงบประมาณรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สอดคล้องกับกิจกรรม ต่ำสุด คือ ถูกต้องตามระเบียบการเงิน ด้านการประเมินรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กำหนดดัชนี เวลา และเกณฑ์ชัดเจน ต่ำสุด คือ ระบุเครื่องมือ และวิธีการวัดชัดเจน

2. ผลการประเมินโครงการระหว่างดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.55, S.D. = 0.66) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านกิจกรรมพัฒนานักเรียน (X-bar = 4.69, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมพัฒนาครู (X-bar = 4.41, S.D. = 0.79) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน ด้านกิจกรรมพัฒนาครู รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพของการจัดกิจกรรมและประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ต่ำสุด คือ จำนวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรมและประสิทธิภาพการใช้เวลา ด้านกิจกรรมพัฒนานักเรียนรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและประสิทธิภาพการใช้เวลา ต่ำสุด คือ ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ

3. ผลการประเมินโครงการหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (X-bar = 3.99, S.D. = 0.79) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X-bar = 4.22, S.D. = 0.76) รองลงมาคือ ด้านผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน (X-bar = 3.97, S.D. = 0.59) และผลการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ (X-bar = 3.93, S.D. = 0.98) และผลการจัดกิจกรรมพัฒนาครู (X-bar = 3.79, S.D. = 0.77) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รองลงมา คือ ด้านผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และด้านผลการจัดกิจกรรมพัฒนาครู เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และศิลปะ ต่ำสุดคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ ด้านผลการจัดกิจกรรมพัฒนาครู รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเรียนการสอนการคิดวิเคราะห์ ต่ำสุด คือ การจัดการเรียนการสอนการแก้ไขปัญหา ด้านผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดการเรียนการสอนการแก้ไขปัญหา ต่ำสุด คือ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

4. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยรวมทุกข้อมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X-bar = 3.97, S.D. = 0.52) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมเหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน (X-bar = 4.28, S.D. = 0.81) ต่ำสุด คือ กิจกรรมการเสริมทักษะการเรียนรู้การแก้ปัญหาสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ (X-bar = 3.72, S.D. = 1.03)

โพสต์โดย กวาง : [6 พ.ค. 2564 เวลา 10:15 น.]
อ่าน [1812] ไอพี : 171.100.250.105
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,302 ครั้ง
คลิปรายการ "เจาะข่าวเด่น" ดร.ชินภัทร ชี้แจงกรณี "ลดการบ้านนักเรียน"
คลิปรายการ "เจาะข่าวเด่น" ดร.ชินภัทร ชี้แจงกรณี "ลดการบ้านนักเรียน"

เปิดอ่าน 25,629 ครั้ง
8 ยุทธวิธี ออกจากเงินเดือนที่ไม่พอใช้
8 ยุทธวิธี ออกจากเงินเดือนที่ไม่พอใช้

เปิดอ่าน 248,835 ครั้ง
การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations
การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations

เปิดอ่าน 28,244 ครั้ง
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1

เปิดอ่าน 9,159 ครั้ง
Google "ค้นหา" ข้อมูลเก่งขึ้น
Google "ค้นหา" ข้อมูลเก่งขึ้น

เปิดอ่าน 12,267 ครั้ง
กิจกรรมวันสงกรานต์
กิจกรรมวันสงกรานต์

เปิดอ่าน 445,480 ครั้ง
บางคนเกษียณแล้วร้องไห้หนักมาก เพราะไม่รู้สิบข้อนี้
บางคนเกษียณแล้วร้องไห้หนักมาก เพราะไม่รู้สิบข้อนี้

เปิดอ่าน 23,996 ครั้ง
ลายมือคนที่บั้นปลายของชีวิตมีเงินทอง มีหลักฐานมั่นคง
ลายมือคนที่บั้นปลายของชีวิตมีเงินทอง มีหลักฐานมั่นคง

เปิดอ่าน 13,821 ครั้ง
รับประทาน"บร็อคโคลี"ช่วยลดอาการไขข้ออักเสบได้
รับประทาน"บร็อคโคลี"ช่วยลดอาการไขข้ออักเสบได้

เปิดอ่าน 56,815 ครั้ง
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ

เปิดอ่าน 39,726 ครั้ง
เปิดคู่มือ สามี-ภรรยา แยกยื่นภาษี หักค่าลดหย่อนได้เท่าไหร่บ้าง
เปิดคู่มือ สามี-ภรรยา แยกยื่นภาษี หักค่าลดหย่อนได้เท่าไหร่บ้าง

เปิดอ่าน 52,216 ครั้ง
หมึกปากกา ทำมาจากอะไร
หมึกปากกา ทำมาจากอะไร

เปิดอ่าน 18,302 ครั้ง
สถานที่นอนดู ฝนดาวตก ชัด ๆ 17-18 พ.ย.นี้
สถานที่นอนดู ฝนดาวตก ชัด ๆ 17-18 พ.ย.นี้

เปิดอ่าน 138,974 ครั้ง
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา

เปิดอ่าน 16,347 ครั้ง
คลิปข่าว สพฐ. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2564
คลิปข่าว สพฐ. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2564

เปิดอ่าน 38,122 ครั้ง
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2559)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2559)
เปิดอ่าน 20,504 ครั้ง
ชาญี่ปุ่น หรือชาอังกฤษใครมีประโยชน์กว่ากัน
ชาญี่ปุ่น หรือชาอังกฤษใครมีประโยชน์กว่ากัน
เปิดอ่าน 15,527 ครั้ง
สำเร็จครั้งแรก! นำเชื้อธรรมชาติเพาะ ‘เห็ดโคนคอนโด’
สำเร็จครั้งแรก! นำเชื้อธรรมชาติเพาะ ‘เห็ดโคนคอนโด’
เปิดอ่าน 3,028 ครั้ง
จัดอาหารกลางวันมีคุณภาพ กระตุ้นพัฒนาการเด็กวัยเรียน
จัดอาหารกลางวันมีคุณภาพ กระตุ้นพัฒนาการเด็กวัยเรียน
เปิดอ่าน 39,093 ครั้ง
ศัพท์สถิติทางการศึกษา
ศัพท์สถิติทางการศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ