ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการจัดการเรียนรวมสำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรวมสำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE

ผู้ศึกษา นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

ปีที่ศึกษา 2563

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรวมสำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานจัดการเรียนรวมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 2)พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และ 3) ส่งเสริมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานจัดการเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารหรือครูผู้รับผิดชอบเรียนรวม โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 42 โรงเรียน รวมทั้งหมด 42 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามสภาพการดำเนินงานจัดการเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เป็นการสอบปลายเปิด (แบบมีโครงสร้าง)

ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนหรือพี่เลี้ยงเด็กพิการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 42 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งหมด 84 คนเครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1)แบบทดสอบก่อนและหลังอบรม ( Pre – Post Test) กิจกรรม “การอบรมคัดกรองทางการศึกษาเบื้องต้นและการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเรียนรวม SET” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 2) แบบสอบถามความพึงพอใจในการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม ฯ จำนวน 20 ข้อมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 3) คู่มือ การดำเนินงานจัดการเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 4) คู่มือ การใช้แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานจัดการเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

ระยะที่ 3 เพื่อศึกษาผลการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานจัดการเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34ประชากรได้แก่ ครูผู้สอนหรือพี่เลี้ยงเด็กพิการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34จำนวน 42 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งหมด 84 คน กลุ่มตัวอย่าง ครูผู้สอนหรือพี่เลี้ยงเด็กพิการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งหมด 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่1) แบบนิเทศ ติดตาม เกี่ยวกับสภาพสภาพ การดำเนินการบริหารจัดการเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 20 ข้อ 2) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศการศึกษา“เรื่อง การดำเนินงานจัดการเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34”จำนวน 19 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1 .ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา การดำเนินงานจัดการเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 พบว่า ด้านนักเรียน (S-Students) พบว่า ผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่ มีปัญหาในการจัดทำแผนในการรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เข้าเรียนรวมกับนักเรียนปกติ 2.ด้านสภาพแวดล้อม (E-Environment) พบว่า โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม เช่น ยังขาดทางลาดสำหรับนักเรียนที่ใช้ วีลแชร์ เป็นต้น 3.ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A-Activities) พบว่า ครูมีการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล( IIP) และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ไม่ครบนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนเนื่องจากภาระงานที่มาก 4.ด้านเครื่องมือ (T-Tool) พบว่า โรงเรียนไม่ได้สำรวจจัดทำสารสนเทศจากโปรแกรม SET สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมที่เป็นปัจจุบัน

2.ผลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสรุปดังนี้ 1) ผลของการทดสอบของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาครู ด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนหลังการอบรม(Post-Test) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 18.10 สูงกว่าคะแนนก่อบอรม (Pre-Test) ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.45 2) ผลความพึงพอใจการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมกิจกรรม“การอบรมคัดกรองทางการศึกษาเบื้องต้นและการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเรียนรวม SET” โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41

3.ผลการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานจัดการเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 สรุปดังนี้ 1) ผลการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานจัดการเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 2) ผลความพึงพอใจที่มีต่อการการนิเทศ ติดตามเรียนรวม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50

โพสต์โดย บาส : [11 พ.ค. 2564 เวลา 14:53 น.]
อ่าน [1606] ไอพี : 124.120.82.168
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,781 ครั้ง
10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้

เปิดอ่าน 15,905 ครั้ง
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว

เปิดอ่าน 18,092 ครั้ง
ลิขสิทธิ์การสอน
ลิขสิทธิ์การสอน

เปิดอ่าน 9,537 ครั้ง
คอลัมน์ เปลี่ยนผ่าน: ได้เวลา "ปฏิรูป" ลูกเสือไทยเร่งสางปัญหา "ทุจริต" รีบปรับหลักสูตรให้ตรงใจ "ผู้เรียน-ผู้สอน"
คอลัมน์ เปลี่ยนผ่าน: ได้เวลา "ปฏิรูป" ลูกเสือไทยเร่งสางปัญหา "ทุจริต" รีบปรับหลักสูตรให้ตรงใจ "ผู้เรียน-ผู้สอน"

เปิดอ่าน 19,917 ครั้ง
คำขอมับัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
คำขอมับัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542

เปิดอ่าน 3,063 ครั้ง
แนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วยลองโควิด (Long COVID)
แนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วยลองโควิด (Long COVID)

เปิดอ่าน 8,454 ครั้ง
วิธีถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์
วิธีถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 40,679 ครั้ง
พรหมวิหาร 4
พรหมวิหาร 4

เปิดอ่าน 9,234 ครั้ง
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นปี 2558 "เชือกวิเศษ" "รักนะเป็ดโง่" ติดอันดับดาวรุ่งพุ่งแรง
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นปี 2558 "เชือกวิเศษ" "รักนะเป็ดโง่" ติดอันดับดาวรุ่งพุ่งแรง

เปิดอ่าน 1,135 ครั้ง
ประโยชน์ของโหระพา
ประโยชน์ของโหระพา

เปิดอ่าน 7,429 ครั้ง
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี การสร้างพลังใจครูทั้งแผ่นดิน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี การสร้างพลังใจครูทั้งแผ่นดิน

เปิดอ่าน 51,343 ครั้ง
ความหมายของเทคโนโลยี
ความหมายของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 18,107 ครั้ง
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์

เปิดอ่าน 10,187 ครั้ง
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้

เปิดอ่าน 10,492 ครั้ง
การหยุดหายใจในขณะหลับ (Sleep apnoea)
การหยุดหายใจในขณะหลับ (Sleep apnoea)

เปิดอ่าน 10,025 ครั้ง
แนะนำ 7 รถยนต์ปอร์เช่ Porsche ระดับพรีเมียมที่ทรงพลังมากที่สุด
แนะนำ 7 รถยนต์ปอร์เช่ Porsche ระดับพรีเมียมที่ทรงพลังมากที่สุด
เปิดอ่าน 23,807 ครั้ง
คณิตศาสตร์ไขปริศนาฟองเบียร์แฟบ
คณิตศาสตร์ไขปริศนาฟองเบียร์แฟบ
เปิดอ่าน 21,418 ครั้ง
วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย (Internet research cycle)
วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย (Internet research cycle)
เปิดอ่าน 14,538 ครั้ง
เทคนิคการแก้ปัญหา "รูขุมขนกว้าง"
เทคนิคการแก้ปัญหา "รูขุมขนกว้าง"
เปิดอ่าน 15,027 ครั้ง
เสียว! ผลักเพื่อนลงทะเล เกือบถูกฉลามคาบไปกิน
เสียว! ผลักเพื่อนลงทะเล เกือบถูกฉลามคาบไปกิน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ