ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ "กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ" โรงเรียนวัดคูวา (เลื่อนประชาสฤฎ์) ปีการศึ

รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้

“กิจกรรมสร้างสรรค์4 ลักษณะ” โรงเรียนวัดคูวา (เลื่อนประชาสฤษฎ์) ปี การศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และ

ด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) คุณภาพในการดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนกัเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์4 ลักษณะ โรงเรียนวัดคูวา (เลื่อนประชาสฤษฎ์) ปี การศึกษา 2562 การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการฯ 3) พฤติกรรมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนวัดคูวา (เลื่อนประชาสฤษฎ์) ไดแ้ก่3.1) ความซื่อสัตย์ 3.2)จิตอาสา 3.3) ความพอเพียง 3.4) ความรับผิดชอบและ 3.5) ความมีวินัย 4)ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาข้นั พื้นฐานต่อการดำเนินโครงการฯ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ใ้นการประเมินคร้ังนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคร้ังน้ีประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 จำนวน 39 คน ประชากรครู จำนวน 6 คน กลุ่มตวัอย่างผู้ปกครองของนักเรียนช้้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 39 คน และกลุ่มตวัอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน

จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน รวมท้้งสิ้น 7 ฉบับ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า4 ระดับ และ 5 ระดับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมนั่ ระหว่าง .888 - .926 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean)และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ของโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็น

คนดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์4ลักษณะ โรงเรียนวัดคูวา (เลื่อนประชาสฤษฎ์)

ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า

โดยภาพรวมท้งัสองกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกวา่ เกณฑ์ที่กา หนด มีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย (U = 4.73, Q.= .12) และ (X-bar= 4.80,S.D.= .09) ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินท้้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของ

นักเรียน โดยใชกกิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ โรงเรียนวัดคูวา (เลื่อนประชาสฤษฎ์) ปี การศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครูพบว่า โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย(U = 4.72, Q.= .13) ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 15 ผ่านนเกณฑ์การประเมินท้้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ของโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของ

นักเรียน โดยใชกิจกรรมสร้างสรรค์4ลกัษณะโรงเรียนวัดคูวา (เลื่อนประชาสฤษฎ์) ปี การศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกวา่เกณฑ์ที่กำหนด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X-bar

= 4.62,S.D.= .14), (U = 4.68,

Q.= .08) และ (X-bar= 4.65, S.D.= .13)ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 20ผา่ นเกณฑ์การประเมินท้้งภาพรวมและ

ทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน

โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์4ลักษณะโรงเรียนวัดคูวา (เลื่อนประชาสฤษฎ์) ปี การศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาข้นั พ้ืนฐาน โดยประเมินใน 5 ประเด็น ดังนี้

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกบัคุณภาพในการดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะ

ความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใชกิจกรรมสร้างสรรค์4ลักษณะโรงเรียนวัดคูวา (เลื่อนประชาสฤษฎ์)

ปี การศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน

พบว่า โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกวา่ เกณฑ์ที่กำหนด มีคุณภาพอยู่ในนระดับ มากและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (U = 4.32, Q.= .43) อยู่ในระดับมากรองลงมาได้แก่กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (X-bar= 4.28, S.D.= .39) อยู่ในระดับมากส่วนกลุ่มนัก เรียน และผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (

X-bar= 4.20, S.D.= .38)อยู่ในระดับมาก

เช่นกัน ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 10ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ของโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็น

คนดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์4ลักษณะ โรงเรียนวัดคูวา (เลื่อนประชาสฤษฎ์)

ปี การศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า

โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนด มีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย(U= 4.73, Q.= .12) และ (

X-bar= 4.80,S.D.= .09) ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 15

ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของ

นักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์4ลกัษณะโรงเรียนวัดคูวา (เลื่อนประชาสฤษฎ์) ปี การศึกษา 2562

ตามความคิดเห็นของครูพบว่า โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย(U = 4.72, Q.= .13) ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 15ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ของโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของ

นกัเรียน โดยใชก้ิจกรรมสร้างสรรค์4ลกัษณะโรงเรียนวัดคูวา (เลื่อนประชาสฤษฎ์) ปี การศึกษา 2562

ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า

เกณฑ์ที่กำหนด มีความเหมาะสมอยู่ในนระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X-bar= 4.62,S.D.= .14), (U = 4.68,Q.= .08) และ (X-bar= 4.65, S.D.= .13)ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 20ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและ

ทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน

โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์4ลักษณะโรงเรียนวัดคูวา (เลื่อนประชาสฤษฎ์) ปี การศึกษา 2562 ตาม

ความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประเมินใน 5

ประเด็น ดังนี้

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพในการดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะ

ความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์4ลักษณะโรงเรียนวัดคูวา (เลื่อนประชาสฤษฎ์)

ปี การศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของนกัเรียน ครูผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน

พบว่า โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนด มีคุณภาพอยู่ในระดับ มากและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่ากลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (U = 4.32, Q.= .43) อยู่ในระดับ

มากรองลงมาได้แก่กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน (X-bar= 4.28, S.D.= .39) อยใู่ นระดับมากส่วนกลุ่มนกั เรียน และผปู้กครอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากนั (X-bar= 4.20, S.D.= .38)อยู่ในระดับมากเช่นกันได้คะแนนเฉลี่ยรวม 10ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นจุดเด่นของการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพ

การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใชกิจกรรมสร้างสรรค์4 ลักษณะ โรงเรียนวัดคูวา (เลื่อนประชาสฤษฎ์) ปี การศึกษา 2562 พบว่า ทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมสร้างสรรค์4ลักษณะได้แก่1) ด้านการสื่อสาร สร้างความ

เข้าใจ 2) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม 3) ด้านการสอบถามติดตาม (นิเทศ ติดตาม) 4) ด้านการ

เสริมแรงเชิงบวก พัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีไดอ้ย่างดียิ่ง ดังน้้น โรงเรียนต่าง ๆ ควรนำ กรอบ 4 ลักษณะข้างต้นไปประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการเสริมสร้างพัฒนาความเป็นคนดีของนักเรียนตามบริบทของโรงเรียน

1.2 ควรส่งเสริมให้ผูป้กครองและครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

1.3 ควรขยายผลการดำเนินโครงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งจะนา ไปสู่คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนอย่างยั้งยืน

1.4 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของ

นักเรียนอีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินและวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษารูปแบบการประเมินอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรูปแบบซิปป์ โมเดล

(CIPP Model) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน

2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนาคุณลักษณะ

ความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ เพื่อพัฒนาความเป็นคนดีของ

นักเรียนอย่างต่อเนื่อง

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยประเมินโครงการอื่น ๆ ของโรงเรียนทุกโครงการ เพื่อให้การ

ดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

โพสต์โดย กิบลี ใบเต้ : [18 พ.ค. 2564 เวลา 09:17 น.]
อ่าน [1250] ไอพี : 171.7.236.142
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,089 ครั้ง
ผอมสวยด้วยสมุนไพร..อันตรายที่ควรระวัง
ผอมสวยด้วยสมุนไพร..อันตรายที่ควรระวัง

เปิดอ่าน 25,821 ครั้ง
ประกาศ
ประกาศ

เปิดอ่าน 12,528 ครั้ง
อย่าละเลยอาการไหล่ติด
อย่าละเลยอาการไหล่ติด

เปิดอ่าน 8,667 ครั้ง
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล

เปิดอ่าน 16,285 ครั้ง
"รกฟ้า" คืออะไร?
"รกฟ้า" คืออะไร?

เปิดอ่าน 28,432 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนำการ DIY หน้ากากผ้าไว้ใช้ป้องกัน แทนหน้ากากอนามัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนำการ DIY หน้ากากผ้าไว้ใช้ป้องกัน แทนหน้ากากอนามัย

เปิดอ่าน 16,303 ครั้ง
เทคนิคการปลูกกล้วย ให้มีกลิ่นต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างดี
เทคนิคการปลูกกล้วย ให้มีกลิ่นต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างดี

เปิดอ่าน 29,077 ครั้ง
สำนวนภาษาอังกฤษ
สำนวนภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 11,674 ครั้ง
"อ้วน" กับ 7 เรื่องน่ารู้ น้ำหนักลดเร็วในช่วงแรกแต่ต่อไปทำไมไม่ลด
"อ้วน" กับ 7 เรื่องน่ารู้ น้ำหนักลดเร็วในช่วงแรกแต่ต่อไปทำไมไม่ลด

เปิดอ่าน 109,696 ครั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

เปิดอ่าน 11,960 ครั้ง
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !

เปิดอ่าน 11,924 ครั้ง
ชมคลิป เด็ก ป.5 ท่องบทอาขยานไพเราะสุด ๆ ฟังแล้วทึ่ง
ชมคลิป เด็ก ป.5 ท่องบทอาขยานไพเราะสุด ๆ ฟังแล้วทึ่ง

เปิดอ่าน 161,728 ครั้ง
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)

เปิดอ่าน 6,653 ครั้ง
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน

เปิดอ่าน 27,021 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,942 ครั้ง
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบการศึกษาไทยในแบบ "รองเท้าเบอร์เดียว"
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบการศึกษาไทยในแบบ "รองเท้าเบอร์เดียว"

เปิดอ่าน 48,753 ครั้ง
เทคนิคเก่งอังกฤษ
เทคนิคเก่งอังกฤษ

เปิดอ่าน 23,671 ครั้ง
เจาะประเด็นการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ : ธนชน มุทาพร
เจาะประเด็นการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ : ธนชน มุทาพร

เปิดอ่าน 17,473 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

เปิดอ่าน 49,293 ครั้ง
jobsDB แนะ 7 แนวทางการรักษาคนเก่ง ดึงดูดคนที่ใช่ ให้อยู่ในองค์กร
jobsDB แนะ 7 แนวทางการรักษาคนเก่ง ดึงดูดคนที่ใช่ ให้อยู่ในองค์กร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ