ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนวัดนนทรีย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธย

ยุวดี พันธ์สุจริต. (2564). การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐาน

ของนักเรียน โรงเรียนวัดนนทรีย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1. พระนครศรีอยุธยา :

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1.

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน โรงเรียนวัดนนทรีย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา สภาพและปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน โรงเรียน วัดนนทรีย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 2) เพื่อหา แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน โรงเรียนวัดนนทรีย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 3) เพื่อติดตามผลการเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน โรงเรียนวัดนนทรีย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีกลุ่มผู้ร่วมศึกษา ประกอบด้วย 1) ผู้ศึกษา (ผู้อำนวยการโรงเรียน) 2) ผู้ร่วมศึกษา(ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 5 คน) และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน (ผู้ศึกษา) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 5 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาบีที่ 1-6 จำนวน 63 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 63 คน มีกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาบีที่ 1-6 จำนวน 63 คน เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) เครื่องมือในการวางแผน ได้แก่ แบบบันทึกการประชุมครู แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน โรงเรียนวัดนนทรีย์ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ร่วมศึกษาและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล แบบสอบถามเพื่อประเมินพฤติกรรมคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน ข้อมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของความก้าวหน้า ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่า

1. สภาพและปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน โรงเรียนวัดนนทรีย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีผลการศึกษาดังนี้

1.1 สภาพเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน โรงเรียนวัดนนทรีย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีพฤติกรรมคุณธรรมพื้นฐานอยู่ในระดับดี ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

4-6 บางส่วนควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมคุณธรรมพื้นฐาน

1.2 ปัญหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน โรงเรียนวัดนนทรีย์ สรุปได้ดังนี้ 1) ความขยัน พบว่า นักเรียนบางส่วนไม่สนใจใฝ่เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดให้

ใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ ไม่ตั้งใจเรียน ไม่มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

2) ความประหยัด พบว่า นักเรียนบางส่วนใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ไม่เก็บออม แสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ไม่ยอมปิดไฟ ปิดพัดลมหลังจากเลิกใช้ห้องเรียนแล้ว 3) ความซื่อสัตย์ พบว่า นักเรียนบางส่วนชอบขโมยสิ่งของเพื่อนที่โรงเรียน ขโมยเงินผู้ปกครองที่บ้าน ไม่กล้ายอมรับผิดในสิ่งที่กระทำ เก็บของได้ไม่ส่งคืนเจ้าของ ลอกการบ้านเพื่อน พูดโกหก 4) ความมีวินัย พบว่า นักเรียนบางส่วนขาดระเบียบวินัย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงของสถานศึกษา แต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่เข้าแถวเป็นระเบียบเวลาทำกิจกรรมและรับของ ทิ้งขยะไม่ถูกที่ 5) ความสุภาพ พบว่า นักเรียนพูดไม่สุภาพ พูดคำหยาบ ไม่มีความอ่อนโยน ไม่ให้เกียรติคนอื่น 6) ความสะอาด พบว่า นักเรียนรับผิดชอบเฉพาะบริเวณที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ใส่เสื้อผ้าสกปรกมาโรงเรียน ไม่ยอมแปรงฟันหลังจากที่รับประทานอาหารเที่ยงเสร็จ 7) ความสามัคคี พบว่า นักเรียนทำงานต่างคนต่างทำ ไม่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โต้แย้งเสียงดังในห้องเรียนและในโรงเรียน 8) ความมีน้ำใจ พบว่า นักเรียนไม่แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน ไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

2. แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน โรงเรียนวัดนนทรีย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินการ 2 วงรอบ ในวงรอบที่ 1 ดำเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาจิตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐาน 2) กิจกรรมเสริมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน ในวงรอบที่ 2 ดำเนินการ 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมเสริมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน

3. ผลการเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน โรงเรียนวัดนนทรีย์ สังกัดสำนักงาน เขตฟื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดังนี้

3.1 วงรอบที่ 1 พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐานอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการพัฒนามีร้อยละความก้าวหน้าของคุณธรรมพื้นฐานสูงกว่าก่อนการพัฒนาเฉลี่ยร้อยละ 19.51

3.2 วงรอบที่ 2 พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยหลังการพัฒนาในวงรอบที่ 2 นักเรียนมีร้อยละความก้าวหน้าของคุณธรรมพื้นฐานสูงกว่า การพัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยเฉลี่ยร้อยละ 71.52

โพสต์โดย ผอ.ยุวดี : [20 พ.ค. 2564 เวลา 13:34 น.]
อ่าน [1191] ไอพี : 125.26.128.151
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,305 ครั้ง
ประโยชน์ของ e-Learning
ประโยชน์ของ e-Learning

เปิดอ่าน 17,344 ครั้ง
อริยสัจ 4
อริยสัจ 4

เปิดอ่าน 399,474 ครั้ง
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เปิดอ่าน 79,928 ครั้ง
ตัวอย่างการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ตัวอย่างการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

เปิดอ่าน 12,812 ครั้ง
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!

เปิดอ่าน 9,291 ครั้ง
"อัดความรู้" แต่แบเบาะ สร้างอนาคตเด็กได้จริงหรือ?
"อัดความรู้" แต่แบเบาะ สร้างอนาคตเด็กได้จริงหรือ?

เปิดอ่าน 159,382 ครั้ง
"ปฏิรูปการสอบครูผู้ช่วย ถึงเวลาหรือยัง?" : ควันหลงสอบครูผู้ช่วย
"ปฏิรูปการสอบครูผู้ช่วย ถึงเวลาหรือยัง?" : ควันหลงสอบครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 8,962 ครั้ง
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่

เปิดอ่าน 8,744 ครั้ง
วิธีแต่งหน้าใส ๆ สวยสบายผิวหน้า
วิธีแต่งหน้าใส ๆ สวยสบายผิวหน้า

เปิดอ่าน 9,062 ครั้ง
เปิดกลุ่มงานเงินเดือนดี๊ดีสำหรับคนเก่งภาษา
เปิดกลุ่มงานเงินเดือนดี๊ดีสำหรับคนเก่งภาษา

เปิดอ่าน 12,599 ครั้ง
ชาอู่หลง ช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ
ชาอู่หลง ช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ

เปิดอ่าน 16,053 ครั้ง
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

เปิดอ่าน 14,651 ครั้ง
3 โรค ที่กระเทียมสามารถป้องกันได้
3 โรค ที่กระเทียมสามารถป้องกันได้

เปิดอ่าน 17,345 ครั้ง
คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแนววินิจฉัยของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญสำหรับครู
คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแนววินิจฉัยของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญสำหรับครู

เปิดอ่าน 19,640 ครั้ง
ความหมายของตัวเลขบนตั๋วรถเมล์
ความหมายของตัวเลขบนตั๋วรถเมล์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 58,074 ครั้ง
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน

เปิดอ่าน 40,413 ครั้ง
เจาะลึกความสำเร็จการบริหารโรงเรียนตามแนวทาง SLC ของร.ร.พุทธจักรวิทยา  สร้างฐานการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้นักเรียน ดันคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตปี’62 พุ่ง
เจาะลึกความสำเร็จการบริหารโรงเรียนตามแนวทาง SLC ของร.ร.พุทธจักรวิทยา สร้างฐานการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้นักเรียน ดันคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตปี’62 พุ่ง

เปิดอ่าน 13,971 ครั้ง
11 กิจกรรมดี ๆ ช่วงปิดเทอม
11 กิจกรรมดี ๆ ช่วงปิดเทอม

เปิดอ่าน 16,079 ครั้ง
การศึกษากับมุมมองของคนเวียดนาม
การศึกษากับมุมมองของคนเวียดนาม

เปิดอ่าน 144,821 ครั้ง
ประโยชน์ของวิตามินแต่ละชนิด
ประโยชน์ของวิตามินแต่ละชนิด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ