ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการนิเทศแบบบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการนิเทศแบบบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมโครงการ ด้านปัจจัยโครงการ ด้านกระบวนการโครงการและด้านผลผลิตโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ศึกษานิเทศก์ จำนวน 11 คน และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จำนวน 102 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าดัชนี IOC ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินใช้สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ค่าความเที่ยงของแบบประเมิน สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha) ของคอร์นบาค (Cronbach) ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t – test

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยผลการประเมินภาพรวมของโครงการ ดังนี้

1.ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยของโครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์ การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการนิเทศแบบบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการนิเทศแบบบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้านอยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

5. เปรียบเทียบผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการพัฒนางานของสถานศึกษาผลการประเมินโครงการ หลังดำเนินการ สูงกว่าก่อนดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. เปรียบเทียบผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับด้านคุณภาพนักเรียน ผลการประเมินโครงการ หลังดำเนินการ สูงกว่าก่อนดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง ปีการศึกษา 2559 (ก่อนดำเนินการ) กับปีการศึกษา 2561 (หลังดำเนินการ) โดยรวม คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.96 สูงกว่า ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.44

9. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง ปีการศึกษา 2559 (ก่อนดำเนินการ) กับปีการศึกษา 2561(หลังดำเนินการ) โดยรวม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 33.96 สูงกว่า ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.11

10. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2559 (ก่อนดำเนินการ) กับปีการศึกษา 2561 (หลังดำเนินการ)โดยรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.94 สูงกว่า ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.08

11. ผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ระดับปฐมวัยได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 97.02 ไม่ได้รับการรับรอง ร้อยละ 2.97 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการรับรอง จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 82.35 ไม่ได้รับการรับรอง ร้อยละ 17.65

12. ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างปีการศึกษา 2560 (ก่อนดำเนินการ) กับปีการศึกษา 2561 นักเรียนที่มีความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ย 72.05 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยน 69.15

13. ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกอ่านไม่คล่องของนักเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2559 (ก่อนดำเนินการ) กับปีการศึกษา 2561 (หลังดำเนินการ) จำนวนนักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกลดลง คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลดลง 0.87 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลดลง 0.89 ประถมศึกษาปีที่ 3 ลดลง 1.36 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลดลง 0.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลดลง 0.36 และชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ลดลง 0.8

14. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จากปีการศึกษา 2559 เพิ่มขึ้น 10.33

15. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จากปีการศึกษา 2559 เพิ่มขึ้น 0.99

16. ผลการดำเนินการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง

17. ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร ของครู อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ศน.รำเพย : [1 มิ.ย. 2564 เวลา 07:53 น.]
อ่าน [1651] ไอพี : 159.192.37.155
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,201 ครั้ง
ดูหรือยัง คลิป ณเดชน์ vs เจมส์จิรายุ ใหญ่ฟัดเล็ก มหากาพย์สงครามหล่อ 3 ตอนเต็มที่นี่
ดูหรือยัง คลิป ณเดชน์ vs เจมส์จิรายุ ใหญ่ฟัดเล็ก มหากาพย์สงครามหล่อ 3 ตอนเต็มที่นี่

เปิดอ่าน 33,902 ครั้ง
6 ข้อคิดดี ๆ จากนิทานอีสปที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว
6 ข้อคิดดี ๆ จากนิทานอีสปที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว

เปิดอ่าน 7,042 ครั้ง
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ

เปิดอ่าน 17,662 ครั้ง
ความรู้เรื่องเมืองสยาม
ความรู้เรื่องเมืองสยาม

เปิดอ่าน 15,181 ครั้ง
ปวดหลังรักษาอย่างไรดี
ปวดหลังรักษาอย่างไรดี

เปิดอ่าน 101,794 ครั้ง
ความเชื่อของชาวอีสาน
ความเชื่อของชาวอีสาน

เปิดอ่าน 11,703 ครั้ง
คลิปพายุถล่มรร.สตรีฯตราด กวาดทุกอย่างราบเป็นหน้ากลอง
คลิปพายุถล่มรร.สตรีฯตราด กวาดทุกอย่างราบเป็นหน้ากลอง

เปิดอ่าน 19,793 ครั้ง
จิงจูฉ่าย สุดยอดสมุนไพรจีนบำรุงเลือดลม
จิงจูฉ่าย สุดยอดสมุนไพรจีนบำรุงเลือดลม

เปิดอ่าน 66,964 ครั้ง
"โมเต็ล"แตกต่างจาก "โฮเต็ล" (Hotel) อย่างไร
"โมเต็ล"แตกต่างจาก "โฮเต็ล" (Hotel) อย่างไร

เปิดอ่าน 51,671 ครั้ง
อนาคตของนักเรียน: ทักษะแรงงาน รายได้จากการทำงาน และโอกาสจากหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
อนาคตของนักเรียน: ทักษะแรงงาน รายได้จากการทำงาน และโอกาสจากหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

เปิดอ่าน 15,960 ครั้ง
"อะเจย์ ปุริ" เด็กอัจฉริยะไอทีระดับโลกในเมืองไทย
"อะเจย์ ปุริ" เด็กอัจฉริยะไอทีระดับโลกในเมืองไทย

เปิดอ่าน 26,326 ครั้ง
การพัฒนาการวิจัยโดยใช้รูปแบบ
การพัฒนาการวิจัยโดยใช้รูปแบบ

เปิดอ่าน 862 ครั้ง
การป้องกันการเกิดอาการ "ฮีทสโตรก"
การป้องกันการเกิดอาการ "ฮีทสโตรก"

เปิดอ่าน 27,068 ครั้ง
การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

เปิดอ่าน 18,346 ครั้ง
ดาวน์โหลด Powerpoint แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ดาวน์โหลด Powerpoint แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 27,601 ครั้ง
มาค้นหาไฟล์ใหญ่ๆในฮาร์ดดิสก์กันเถอะ
มาค้นหาไฟล์ใหญ่ๆในฮาร์ดดิสก์กันเถอะ
เปิดอ่าน 14,031 ครั้ง
10 ข้อดีของการนอนเร็ว รู้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด่วน
10 ข้อดีของการนอนเร็ว รู้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด่วน
เปิดอ่าน 10,168 ครั้ง
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้
เปิดอ่าน 8,072 ครั้ง
(ร่าง)กรอบทิศทางแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔
(ร่าง)กรอบทิศทางแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔
เปิดอ่าน 24,273 ครั้ง
เท่...แต่โหด กับ พิทบูล
เท่...แต่โหด กับ พิทบูล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ