ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางโรง

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางโรง

ชื่อผู้ประเมิน นายสุชล หวังเส้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางโรง หน่วยงาน โรงเรียนบ้านบางโรง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต

ปีที่ประเมิน 2563

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของโรงเรียนบ้านบางโรง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยใช้หลักการประเมิน ตามรูปแบบซิป(CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ หัวหน้างาน จำนวน 4 คน ครูที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 127 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 127 คน ผู้นำในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ จำนวน 20 คน รวม 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มีจำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางโรง เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางโรง เกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางโรง เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงาน ฉบับที่ 4 แบบประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางโรง เกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียน 11 ด้าน และตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางโรง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ค่าความเชื่อมั่น

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางโรง พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการย่อยทุกโครงการมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66, S.D=0.47)

2. ผลการประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้นของโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางโรง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.56, S.D=0.56) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.62 S.D=0.47) รองลงมาคือ กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.66, S.D=0.53) กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมประจำวันศุกร์ อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.45, S.D=0.60) และกิจกรรมธนาคารความดี อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.43, S.D=0.62) ตามลำดับ

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางโรง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.66, S.D=0.52 โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ กิจกรรมธนาคารความดี อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.71 S.D=0.52) กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.71 S.D=0.48) รองลงมา คือ กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมประจำวันศุกร์ อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.66, S.D=0.53) และกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.56, S.D=0.55) ตามลำดับ

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางโรง พบว่า

4.1 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน11 ด้าน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.57,S.D= 0.59) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ

4.1.1 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวที อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.82 S.D=0.42)

4.1.2 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความสามัคคี อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.74 S.D=0.47)

4.13. นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.70, S.D=0.53)

4.1.4 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความเสียสละ อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.55, S.D=0.60)

4.1.5 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความประหยัด อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.53 S.D=0.62)

4.1.6 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความเมตตา อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.52 S.D=0.65)

4.1.7 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความขยันหมั่นเพียร อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.52, S.D=0.64 )

4.1.8 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัย อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.50, S.D=0.68) )

4.1.9 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.49 S.D=0.62)

4.1.10 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการพึ่งตนเอง อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.46, S.D=0.64)

4.1.11 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีเหตุผล อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.44, S.D=0.66)

4.2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านบางโรงในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60,S.D=0.54 )

โพสต์โดย นายสุชล หวังเส้น : [4 มิ.ย. 2564 เวลา 09:09 น.]
อ่าน [1631] ไอพี : 1.0.217.228
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,898 ครั้ง
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ กินเจ ถือศีลกินผัก
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ กินเจ ถือศีลกินผัก

เปิดอ่าน 25,484 ครั้ง
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

เปิดอ่าน 10,923 ครั้ง
คลิปซาบซึ้งความผูกพัน "ครูควรดู-นร.ควรชม"
คลิปซาบซึ้งความผูกพัน "ครูควรดู-นร.ควรชม"

เปิดอ่าน 7,706 ครั้ง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง

เปิดอ่าน 24,840 ครั้ง
ยิมนาสติก
ยิมนาสติก

เปิดอ่าน 8,160 ครั้ง
เทคนิคดูแลเด็กให้สนุกกับการเรียน
เทคนิคดูแลเด็กให้สนุกกับการเรียน

เปิดอ่าน 26,525 ครั้ง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง

เปิดอ่าน 13,302 ครั้ง
สตอร์มเสิร์จ (Storm surge) คืออะไร
สตอร์มเสิร์จ (Storm surge) คืออะไร

เปิดอ่าน 8,176 ครั้ง
Google ใหญ่ขึ้น!!! คุณไม่ได้ตาฝาด...
Google ใหญ่ขึ้น!!! คุณไม่ได้ตาฝาด...

เปิดอ่าน 173,457 ครั้ง
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)

เปิดอ่าน 5,570 ครั้ง
แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการเรียน ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย
แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการเรียน ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย

เปิดอ่าน 9,768 ครั้ง
หมู่บ้านอยู่แล้วรวยตามฮวงจุ้ย
หมู่บ้านอยู่แล้วรวยตามฮวงจุ้ย

เปิดอ่าน 12,963 ครั้ง
วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 (เกณฑ์ PA)
วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 (เกณฑ์ PA)

เปิดอ่าน 53,412 ครั้ง
มารยาทในการกล่าวขอบคุณ(Thank you)
มารยาทในการกล่าวขอบคุณ(Thank you)

เปิดอ่าน 17,823 ครั้ง
อหิวาตกโรค (Cholera)
อหิวาตกโรค (Cholera)

เปิดอ่าน 25,320 ครั้ง
หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ
หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ
เปิดอ่าน 13,836 ครั้ง
เฉลยข้อสอบอัตนัยด้วย FACEBOOKLIVE
เฉลยข้อสอบอัตนัยด้วย FACEBOOKLIVE
เปิดอ่าน 58,765 ครั้ง
"โซเชียล เน็ตเวิร์ก" ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน
"โซเชียล เน็ตเวิร์ก" ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน
เปิดอ่าน 11,613 ครั้ง
"ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน" ใช้ ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
"ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน" ใช้ ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
เปิดอ่าน 16,448 ครั้ง
ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสารพัดประโยชน์
ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสารพัดประโยชน์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ