ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ และเพื่อประเมินความพึงพอใจ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยประยุกต์ใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) เป็นกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ 4 ด้าน ได้แก่ ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ จำแนกตามการประเมินแต่ละด้าน ดังนี้ ประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของโครงการ การประเมินปัจจัยนำเข้า โดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าของโครงการ การประเมินกระบวนการ โดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ การประเมินผลผลิต โดยการใช้แบบสอบถาม 2 ฉบับเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตของ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อโครงการ แบบสอบถามทุกฉบับเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ผู้นำชุมชนแม่อ้อประชารัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเขตบริการโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน ทั้งหมด 77 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดระดับ และและผลต่าง แล้วนำเสนอข้อมูลในรูปตารางและการบรรยายสรุปผล

ผลการประเมินโครงการ สรุปได้ดังนี้

ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ตามทัศนะของ ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความสอดคล้องกับ นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียนได้ชี้แจงนโยบายของโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ อยู่ในระดับมาก

ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ตามทัศนะของ ครู โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ส่วนปัจจัยด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ อยู่ในระดับมาก

ด้านกระบวนการของโครงการ ตามทัศนะของ ครู โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านการดำเนินงาน อยู่ในระดับ มาก ส่วน ด้านการปรับปรุงผลการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมในด้านขั้นดำเนินงาน พบว่า กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียน อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ กิจกรรมส่งเสริม พัฒนานักเรียน อยู่ในระดับ มาก ส่วน กิจกรรมส่งต่อ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก

ด้านผลผลิตของโครงการ พิจารณาจาก 2 ส่วน ดังนี้

1. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตก่อนดำเนินโครงการ ตามทัศนะของ ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกรายวิชา อยู่ในระดับมาก อันดับรองลงมาคือ นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทย อยู่ในระดับมาก ส่วนผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นที่ ยอมรับและตรงตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนทำให้นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความสุขและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน นักเรียนรู้ความถนัด ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง พร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลผลิตหลังการดำเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการดำเนินโครงการ

2. การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อโครงการ ตามทัศนะของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะ และพัฒนาการที่ดี ให้กับนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ความพอใจในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับ มาก

โพสต์โดย สันต์ : [17 มิ.ย. 2564 เวลา 09:42 น.]
อ่าน [1536] ไอพี : 171.4.241.175
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,320 ครั้ง
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะกับตัวคุณ
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะกับตัวคุณ

เปิดอ่าน 12,065 ครั้ง
8 วิธีคลายเครียดทันใจ
8 วิธีคลายเครียดทันใจ

เปิดอ่าน 10,082 ครั้ง
ปรับการเรียนแนวใหม่สู้ "โอเน็ต" ให้ได้ผล
ปรับการเรียนแนวใหม่สู้ "โอเน็ต" ให้ได้ผล

เปิดอ่าน 67,157 ครั้ง
กาลามสูตร
กาลามสูตร

เปิดอ่าน 142,715 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism
ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism

เปิดอ่าน 7,481 ครั้ง
เตรียมตัวก่อนพบหมอ
เตรียมตัวก่อนพบหมอ

เปิดอ่าน 9,595 ครั้ง
พบ ยีน ต้นเหตุชายโตเร็วกว่าหญิง แต่ส่งผลอายุขัยสั้นกว่า!
พบ ยีน ต้นเหตุชายโตเร็วกว่าหญิง แต่ส่งผลอายุขัยสั้นกว่า!

เปิดอ่าน 20,962 ครั้ง
วิธีปลูก "ต้นหอม" ทานเอง
วิธีปลูก "ต้นหอม" ทานเอง

เปิดอ่าน 20,269 ครั้ง
ทฤษฎีสำหรับ E-Learning
ทฤษฎีสำหรับ E-Learning

เปิดอ่าน 15,536 ครั้ง
เมนู "ปลาทู" ใกล้ตัวอุดมโอเมก้า-3
เมนู "ปลาทู" ใกล้ตัวอุดมโอเมก้า-3

เปิดอ่าน 39,981 ครั้ง
วันเนา
วันเนา

เปิดอ่าน 14,497 ครั้ง
ใบมอบฉันทะผู้รับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพือใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน
ใบมอบฉันทะผู้รับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพือใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน

เปิดอ่าน 19,034 ครั้ง
ชาญี่ปุ่น หรือชาอังกฤษใครมีประโยชน์กว่ากัน
ชาญี่ปุ่น หรือชาอังกฤษใครมีประโยชน์กว่ากัน

เปิดอ่าน 9,621 ครั้ง
อะโวคาโด
อะโวคาโด

เปิดอ่าน 10,081 ครั้ง
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด

เปิดอ่าน 11,767 ครั้ง
คลิปสุดฮา ฝรั่งเผยโดนคนไทยด่าครั้งแรก
คลิปสุดฮา ฝรั่งเผยโดนคนไทยด่าครั้งแรก
เปิดอ่าน 379,363 ครั้ง
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก
เปิดอ่าน 230,744 ครั้ง
ตอบข้อข้องใจ...เงิน ช.พ.ค. ที่ผู้ตายจะได้รับ
ตอบข้อข้องใจ...เงิน ช.พ.ค. ที่ผู้ตายจะได้รับ
เปิดอ่าน 9,364 ครั้ง
การดูแลสุขภาพหน้าฝน ทำได้ง่ายๆ
การดูแลสุขภาพหน้าฝน ทำได้ง่ายๆ
เปิดอ่าน 7,506 ครั้ง
ทดสอบความทนทาน"ไอโฟน 5" พัง-ไม่พัง แตก-ไม่แตก
ทดสอบความทนทาน"ไอโฟน 5" พัง-ไม่พัง แตก-ไม่แตก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ