ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบ PURUTE MODEL ร่วมกับชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความ เข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธย

ชื่ื้อเรื่อง การพัฒนารูปแบบ PURUTE MODEL ร่วมกับชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความ

เข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรีธานินทร์ เพ็งมีศรี

สังกัด โรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบ PURUTE MODEL ร่วมกับชุดฝึกเสริมทักษะการอ่าน

เพื่อความเข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ PURUTE MODEL ร่วมกับชุดฝึกเสริมทักษะ 2) พัฒนาและหา

ประสิทธิภาพรูปแบบ PURUTE MODEL ร่วมกับชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช้รูปแบบ PURUTE MODEL ร่วมกับชุดฝึกเสริมทักษะ

การอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ PURUTE MODEL ร่วมกับ

ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจำนวน 1 ห้องเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 20 คน ได้มาโดยการสุ่ม แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่

แบบสัมภาษณ์2) รูปแบบ PURUTE MODEL ร่วมกับชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และ 5) แบบสำรวจความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Xbar) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าทีและวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอแบบพรรณนาความ

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษที่ส่งผลกระทบต่อทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ในการพัฒนารูปแบบ PURUTE MODEL ร่วมกับชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการข

คิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพันดอนวิทยา ที่สำคัญมีดังนี้ชื่อบทเรียน คำนำ คำชี้แจง สารบัญ วัตถุประสงค์การเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมการเรียนรู้และแบบทดสอบหลังเรียน และมีขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นที่ 1ขั้นถามคำถามก่อนการอ่าน (Priming Questions : P) ขั้นที่ 2 ขั้นหาความหมายของคำศัพท์

(Understanding Vocabulary : U) ขั้นที่ 3 ขั้นอ่านเนื้อเรื่อง (Reading the text : R) ขั้นที่ 4 ขั้น

ทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง (Understanding the text : U) ขั้นที่ 5 ขั้นถ่ายโอนข้อมูล (Transferring

Information : T) และขั้นที่ 6 ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Evaluation and Correction : E)

2. ผลการพัฒนารูปแบบ PURUTE MODEL ร่วมกับชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ

และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 พบว่า ผลการทดสอบระหว่างเรียน (E1) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.78 และผลการทดสอบหลังเรียน (E2) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.43 แสดงว่า ประสิทธิภาพ 83.78/81.43 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบ PURUTE MODEL ร่วมกับชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความ

เข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 จำนวน 20 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพันดอนวิทยา ระยะเวลาในการ

ทดลองจำนวน 16 ชั่วโมง จำนวน 16 แผนการเรียนรู้สำหรับการทดลองนั้นผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเองในแต่ละแผนการเรียนรู้โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการใช้

รูปแบบ PURUTE MODEL ร่วมกับชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ซึ่งเมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ให้ความสนใจในการเรียนรู้และฝึกการทำ

กิจกรรมบ่อยครั้ง จึงทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับความสามารถในการ

เรียนรู้ของนักเรียนจึงสูงขึ้น

4. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบ PURUTE MODEL ร่วมกับชุดฝึกเสริมทักษะการอ่าน

เพื่อความเข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ PURUTE MODEL

ร่วมกับชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชา

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับดีเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนเห็นด้วยในระดับดีในทุกด้าน เรียงตามลำดับ คือ

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการวัดและประเมินผล ด้านประโยชน์ที่ได้รับและด้านบรรยากาศ

ในการเรียนรู้และให้นักเรียนเขียนแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้รูปแบบ PURUTE MODEL

ร่วมกับชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังสิ้นสุดการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้พบว่า ความพึงพอใจนักเรียนชอบหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม รหัสวิชา ค

อ33201 ด้วยรูปแบบ PURUTE MODEL ร่วมกับชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่มีเนื้อหาไม่ยากจนเกินไป สามารถทำกิจกรรมได้ถูกต้องได้มากขึ้น เข้าใจง่ายเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนบรรยากาศในชั้นเรียนสนุกสนาน

โพสต์โดย โทนี่ : [19 มิ.ย. 2564 เวลา 15:52 น.]
อ่าน [903] ไอพี : 49.228.138.126
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ