ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดชัยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ชื่อผู้ประเมิน นายสุทธิพงค์ ทองใบอ่อน

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดชัยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ประเมินผลผลิตของโครงการ ของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ โดยใช้โดยใช้รูปแบบ IPP Model มาเป็นรูปแบบ ในการประเมิน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน (ยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนบุคลากรครู) กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย ครูและบุคลากร ทางการศึกษา 13 คน กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 คน นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 จำนวน 63 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 จำนวน 63 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบประเมิน จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามประเมิน ด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 2 แบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามประเมินด้านผลผลิต และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดชัยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้าน พบว่าทุกด้าน มีความสำเร็จอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านงบประมาณ

2. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาการจัด การเรียนการสอน โรงเรียนวัดชัยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครพบว่าในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายขั้นตอน พบว่าทุกขั้นตอนมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขั้นดำเนินกิจกรรม ตามโครงการ รองลงมาคือ ขั้นประเมินและปรับปรุงแก้ไข และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ขั้นนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ

3. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน โรงเรียนวัดชัยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2563 แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ

3.1 ผลการประเมินระดับความสำเร็จของโครงการ 5 ด้าน ของโครงการพัฒนาการจัด การเรียนการสอน โรงเรียนวัดชัยมงคล พบว่าในภาพรวม มีความสำเร็จอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความสำเร็จอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร ในโรงเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อโครงการ

3.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT : Reading Test) ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) มีสรุปผลดังนี้

1) ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไปของนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.36 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 10.69

2) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.55 มีคะแนนการทดสอบสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 25.92

3) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.66 มีคะแนนการทดสอบสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 40.34

4) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.26 มีคะแนนการทดสอบสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 15.30

โพสต์โดย suttepong : [20 มิ.ย. 2564 เวลา 12:19 น.]
อ่าน [866] ไอพี : 180.180.23.205
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ