ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2563

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2563 โรงเรียนนารีวุฒิ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มี 2ระดับดังนี้

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

1. เด็กมีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู่้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

7. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ระดับมาตรฐาน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ นําผลมาพัฒนาผู้เรียน

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

จุดเด่น

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เด็กมีนํ้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กที่แข็งแรง

2. เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส รู้จักอดทน รอคอย รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

3. เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล

4. เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดแก้ปัญหา สนทนาโต้ตอบและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน จัดประสบการณ์ที่เน้นให้เด็กได้ลงมือกระทําและใช้กระบวนการคิด

2. มีครูเพียงพอ เหมาะสม จบการศึกษาปฐมวัย สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เน้นเด็กเป็นสําคัญ

4. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย และเหมาะสม มีมุมประสบการณ์และสื่ออย้่งเพียงพอ

5. โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ มีโครงการ งบประมาณ

สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

6. โรงเรียนมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ

1. ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างต่อเนื่อง

2. ครูจัดกิจกรรม Project Approach เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอย่างอิสระ ได้ลงมือกระทํา เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

3. โรงเรียนจัดพื้นที่เพียงพอเหมาะสมสําหรับการจัดประสบการณ์ และจัดกิจกรรมต่างๆ

เพื่อการเรียนการสอนที่ทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

4. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง โดยการจัดกิจกรรมและแบบประเมิน

นําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ระดับขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของผู้เรียน

1. ผู้เรียนมีการพัฒนาในด้านภาษาอังกฤษส่งผลให้การสอบ o-net ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ได้คะแนนเต็ม 100 จํานวน 1 คน

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและสนทนาภาษาอังกฤษในขั้นพื้นฐาน

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้คล่องมากยิ่งขึ้น

4. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ประยุกตฺใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ดี มีจรรยามารยาทที่แสดงออกถึงความเป็นไทย มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือบุคคลอื่น

ทําให้ได้รับการยอมรับใน สังคม และชุมชน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ตามจิตตารมณ์ของซาเลเซียนและเป็นไปตามนโยบายของต้นสังกัดและแผนการศึกษาของชาติ

2.โรงเรียนพัฒนางานวิชาการ เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

3.ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงสาขาวิชาชีพ เพื่อมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

4.โรงเรียนได้รับการยอมรับให้เป็นโรงเรียนต้นแบบจากศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีในเรื่อง

การดําเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประเภทต่าง ๆ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

1. ครูมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

2. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย

3. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรูปแบบเข้าสู่สภาวะปกติแบบใหม่ (new normal)

4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทําให้เด็กไม่ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์และสังคมเท่าที่ควร ต้องเว้นระยะห่างในการทํากิจกรรม ใช้พื้นที่เยอะทําให้ครูไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนในด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย การใช้สื่อเทคโนโลยีให้ทันต่อยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ

1. จัดประสบการณ์ที่ส๋งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกเป็นรายบุคคลมากขึ้น

ระดับขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของผู้เรียน

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัย และมีความหลากหลายมากขึ้น

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การด้านการอ่าน (ReadingTest: RT) โดยเฉพาะด้าน

การอ่านรู้เรื่องที่สูงขึ้น

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ในด้านข้อมูลสารสนเทศ สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีฐานข้อมูลที่ใหญ่มากพอสามารถดึงข้อมูลต่างๆได้จากฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อเป็นการลดภาระความซํ้าซ้อนในการทํางาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายภายในและภายนอกสถานศึกษา (PLC) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น

2. ควรสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆตลอดเวลา

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในสาชาวิชาอื่นๆ มีสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย Kru Fye : [23 มิ.ย. 2564 เวลา 13:27 น.]
อ่าน [3527] ไอพี : 171.5.251.139
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 27,585 ครั้ง
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ

เปิดอ่าน 90,242 ครั้ง
สมุนไพรกำจัดแมลง
สมุนไพรกำจัดแมลง

เปิดอ่าน 10,725 ครั้ง
อยู่อย่างไรให้ห่างไกล มะเร็งเต้านม
อยู่อย่างไรให้ห่างไกล มะเร็งเต้านม

เปิดอ่าน 15,089 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 47 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 47 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 15,270 ครั้ง
13-15 มี.ค อย่าพลาดชมปรากฏการณ์ "ดาวล้อมเดือน" ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดี
13-15 มี.ค อย่าพลาดชมปรากฏการณ์ "ดาวล้อมเดือน" ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดี

เปิดอ่าน 25,339 ครั้ง
ความศักดิ์สิทธิ์ของ "หลวงพ่อทันใจ" วัดพระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่
ความศักดิ์สิทธิ์ของ "หลวงพ่อทันใจ" วัดพระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่

เปิดอ่าน 19,011 ครั้ง
เตือนภัย! แก๊งตบทรัพย์หลอกขับรถชนเรียกค่าเสียหาย
เตือนภัย! แก๊งตบทรัพย์หลอกขับรถชนเรียกค่าเสียหาย

เปิดอ่าน 3,463 ครั้ง
วัยทำงาน มีภาวะอ้วน แนะหลัก "3อ 2ส 1ฟ 1น" ลดเสี่ยง
วัยทำงาน มีภาวะอ้วน แนะหลัก "3อ 2ส 1ฟ 1น" ลดเสี่ยง

เปิดอ่าน 41,698 ครั้ง
โปรแกรมฝึกอ่านอังกฤษออนไลน์ใครก็เรียนได้ไม่เสียสตางค์กวดวิชา
โปรแกรมฝึกอ่านอังกฤษออนไลน์ใครก็เรียนได้ไม่เสียสตางค์กวดวิชา

เปิดอ่าน 76,109 ครั้ง
26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่"
26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่"

เปิดอ่าน 21,956 ครั้ง
เงินเดือนเป็นความลับ
เงินเดือนเป็นความลับ

เปิดอ่าน 10,076 ครั้ง
ใช้ มือถือ ขณะฝนฟ้าคะนอง จะมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้หรือไม่?
ใช้ มือถือ ขณะฝนฟ้าคะนอง จะมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้หรือไม่?

เปิดอ่าน 19,319 ครั้ง
พระศิวะ
พระศิวะ

เปิดอ่าน 8,960 ครั้ง
Area-Based Education สร้างการศึกษาตอบโจทย์จังหวัด
Area-Based Education สร้างการศึกษาตอบโจทย์จังหวัด

เปิดอ่าน 14,190 ครั้ง
เตือน! โทรไม่ติดวางสายก่อน 6 วิ ไม่งั้นเสียเงิน
เตือน! โทรไม่ติดวางสายก่อน 6 วิ ไม่งั้นเสียเงิน

เปิดอ่าน 27,921 ครั้ง
ประโยชน์จากปูทะเล
ประโยชน์จากปูทะเล
เปิดอ่าน 13,035 ครั้ง
เจาะข่าวเด่น "ศัลยกรรมเถื่อน พริตตี้ช็อก"
เจาะข่าวเด่น "ศัลยกรรมเถื่อน พริตตี้ช็อก"
เปิดอ่าน 11,200 ครั้ง
ข้อคิดจากเศรษฐีในประเทศไทย
ข้อคิดจากเศรษฐีในประเทศไทย
เปิดอ่าน 20,169 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดอ่าน 8,638 ครั้ง
8 วินัยใหม่ เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
8 วินัยใหม่ เพิ่มเงินเก็บทั้งปี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ