ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

บทสรุปของผู้บริหาร

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา รหัส 1170100010 ที่ตั้ง เลขที่ 253 หมู่ 10 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3232-3347 โทรสาร 0-3232-3346 Website: www.darunawitaed.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2540 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 930 คน จำนวนบุคลากรของโรงเรียน 110 คน

ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

2.1 ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ได้แก่ ด้านร่างกาย ร้อยละ 94.13 ด้านอารมณ์ จิตใจ ร้อยละ 94.16 ด้านสังคม ร้อยละ 94.23 ด้านสติปัญญา ร้อยละ 94.16

2.2 ผลการประเมินด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

2.3 ผลการประเมินการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ

3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 จัดหาวิทยากร /ส่งบุคลากรครูไปร่วมอบรม สัมมนา เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 สำรวจชุมชน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กมากขึ้น ทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 จัดหาวิทยากร/ส่งครูไปอบรม/สัมมนา งานประกันคุณภาพการศึกษา หรือที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้คำแนะนำครูและบุคลากรในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี

4.1 แรงบันดาลใจแห่งบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

4.2 การพัฒนาคุณภาพระดับทักษะทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอน (CEFR: Common European Framework of Reference for Languages)

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา

5.1 เด็กร่าเริงแจ่มใส กล้าพูดและสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ชัดเจน คล่องแคล่วเหมาะสมตามวัย

5.2 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยนำอุปกรณ์/สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาจัดการเรียนการสอน มีการใช้ระบบหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองภาษาและส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรม รวมทั้งมีการนำ PDCA เข้ามาใช้ในการจัดการบริหารอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้ง 5 ฝ่าย รวมถึงการวางขั้นตอนการบริหารจัดการทางวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนไว้ 5 ขั้น ซึ่งเรียกโมเดลนี้ว่า “บันได 5 ขั้น”

5.3 ครูมีการพัฒนาตนเองสม่ำเสมอทั้งด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษโดยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามรูปแบบโมเดลการพัฒนาผู้เรียน DRWS

6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2564

6.1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : 1) การจัดเพื่อคุณวุฒิ (1) จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรสมรรถนะรวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (2) ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ (3) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูมากขึ้น (4) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ ที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 2) จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (1) จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) (2) พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน

6.2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง: 1) เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 2) ส่งเสริมให้ใช้ภาษาถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้พื้นที่อย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรมและเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

6.3 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

6.4 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ: ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

2.1 ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 89.89 ซึ่งเป็นผลรวมการประเมินที่ได้จาก 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ คิดเป็นร้อยละ 78.80 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 100 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 89.58 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 75.93 ความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 98.04

2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด คิดเป็นร้อยละ 99.61 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 98.51 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 96.86 และสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมคิดเป็นร้อยละ 96.94

2.2 ผลการประเมินด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

2.3 ผลการประเมินการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ

3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 จัดหาวิทยากร /ส่งบุคลากรครูไปร่วมอบรม สัมมนา เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดหาวิทยากร/ส่งครูไปอบรม/สัมมนา งานประกันคุณภาพการศึกษา หรือที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้คำแนะนำครูและบุคลากรในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 การพัฒนาตนเองของครูอย่างสม่ำเสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของครูผู้สอน

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี

4.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

4.2 เปี่ยมใจ เปี่ยมธรรม

4.3 พัฒนาการและความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

4.4 การพัฒนาคุณภาพระดับทักษะทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอน (CEFR: Common European

Framework of Reference for Languages)

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา

5.1 ผู้เรียนทักษะการพูด ฟัง อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสารตามระดับชั้นของตนเองได้อย่างเหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความสุภาพอ่อนน้อม อยู่ในวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ร่วมสมัยยอมรับความคิดเห็นของทุกวัยด้วยเหตุผล รวมถึงการมีจิตสาธารณะจิตสาธารณะและรู้จักแบ่งปัน สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้

5.2 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนานักเรียนโดยนำอุปกรณ์/สื่อและเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพื้นฐานวิศวกรรมและพลังงาน

ทดแทน ที่ทันสมัยเข้ามาเพื่อจัดการเรียนรู้

5.3 ครูมีการพัฒนาตนเองสม่ำเสมอทั้งด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษโดยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2564

6.1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : 1) การจัดเพื่อคุณวุฒิ (1) จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรสมรรถนะรวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (2) ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ (3) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครุมากขึ้น (4) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 2) จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (1) จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) (2) พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน

6.2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง: 1) เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 2) ส่งเสริมให้ใช้ภาถิ่นร่วมกับภาไทยเป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้พื้นที่อย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรมและเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

6.3 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

6.4 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ: ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน

โพสต์โดย DRWS : [25 มิ.ย. 2564 เวลา 06:02 น.]
อ่าน [1533] ไอพี : 14.207.144.229
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 170,915 ครั้ง
ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

เปิดอ่าน 12,821 ครั้ง
กินหมึกสด หมึกดูดปาก ฮาตรึม
กินหมึกสด หมึกดูดปาก ฮาตรึม

เปิดอ่าน 38,060 ครั้ง
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม

เปิดอ่าน 9,407 ครั้ง
รัดผมตึง...ระวังโรคเครียด
รัดผมตึง...ระวังโรคเครียด

เปิดอ่าน 21,429 ครั้ง
มารู้จัก Flower Ball กันเถอะ
มารู้จัก Flower Ball กันเถอะ

เปิดอ่าน 27,247 ครั้ง
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่

เปิดอ่าน 16,092 ครั้ง
ตรรกะ ในแบบของ "ไอน์สไตน์"
ตรรกะ ในแบบของ "ไอน์สไตน์"

เปิดอ่าน 34,482 ครั้ง
ศีล-สมาธิ-ปัญญา...คืออะไร
ศีล-สมาธิ-ปัญญา...คืออะไร

เปิดอ่าน 12,192 ครั้ง
"แป้งพับ"ก๊อปปี้แบรนด์ดังสุดน่ากลัว
"แป้งพับ"ก๊อปปี้แบรนด์ดังสุดน่ากลัว

เปิดอ่าน 24,751 ครั้ง
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1

เปิดอ่าน 28,359 ครั้ง
พืชที่ใช้แต่งสีอาหาร หรือให้สีย้อม
พืชที่ใช้แต่งสีอาหาร หรือให้สีย้อม

เปิดอ่าน 11,087 ครั้ง
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร

เปิดอ่าน 12,642 ครั้ง
หยุดมโน นร.นามสกุลยาวสุด ยันตัดต่อหลงเชื่อทั้งประเทศ
หยุดมโน นร.นามสกุลยาวสุด ยันตัดต่อหลงเชื่อทั้งประเทศ

เปิดอ่าน 15,594 ครั้ง
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ

เปิดอ่าน 47,943 ครั้ง
สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)
สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 35,729 ครั้ง
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว การหาร
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว การหาร

เปิดอ่าน 7,893 ครั้ง
ศัลยกรรมพลิกชีวิต ในรายการวีไอพี
ศัลยกรรมพลิกชีวิต ในรายการวีไอพี

เปิดอ่าน 7,694 ครั้ง
"เวอร์ชวล ไครม" อาชญากรรมโลกเสมือน!
"เวอร์ชวล ไครม" อาชญากรรมโลกเสมือน!

เปิดอ่าน 35,554 ครั้ง
นักเทคโนโลยีการศึกษา
นักเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 14,980 ครั้ง
เครื่องเรือน อาวุธ และเครื่องนุ่งห่มกับตัวไม้ประกอบเรือนของชาวสยาม
เครื่องเรือน อาวุธ และเครื่องนุ่งห่มกับตัวไม้ประกอบเรือนของชาวสยาม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ