ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบทำงานเป็นทีม ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม)

การวิจัยรูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบทำงานเป็นทีม ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) 2) พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบทำงานเป็นทีม ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) 3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหาร งานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบทำงานเป็นทีม ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) และ 4) ประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบทำงานเป็นทีม ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) ก่อนนำออกเผยแพร่เป็นผลงานวิชาการต่อไป ประชากร/กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บุคลากรของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) จำนวน 28 คน (ผู้บริหาร จำนวน 2 คน ครูผู้สอน จำนวน 26 คน) คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน จำนวน 15 คน ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียน (ระดับเชี่ยวชาญ) จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการ มีค่าความเชื่อมั่น .96 แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบการบริหาร มีค่าดัชนีความสอดคล้อง .98 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร มีค่าความเชื่อมั่น .96 แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา แบบประเมินความสามารถในการบริหาร งานวิชาการ มีค่าความเชื่อมั่น .96 แบบประเมินประสิทธิผล มีค่าความเชื่อมั่น .94 แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่น .97 และแบบสอบถามเพื่อการประเมินรูปแบบการบริหาร มีค่าความเชื่อมั่น .96 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC = Index of Item Objective Congruence) และการบรรยาย

สรุปผลการวิจัย

1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) พบว่า โดยรวมมีสภาพการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยทุกด้านของสภาพการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง สูงสุดคือ ด้านการบริหารการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการบริหารหลักสูตรกับด้านการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา ต่อมาคือ ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ และด้านการบริหารการนิเทศการศึกษา ตามลำดับ โดยทุกข้อของสภาพการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.71 – 3.32

2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบทำงานเป็นทีม ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) ที่สร้างขึ้นมีชื่อว่า 2SQPAT Model มีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ ด้านวิชาการ (Academic : A) ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Administration : S) ด้านการทำงานเป็นทีม (Team Working : T) ด้านการประกันคุณภาพ (Quality Assurance: Q) ด้านการประเมินผล (Performance : P) และด้านความพอใจ (Satisfaction : S) ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ .98 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยผู้บริหารโรงเรียน (ระดับเชี่ยวชาญ) พบว่า ทั้งรูปแบบและองค์ประกอบ มีความเหมาะสมนำไปปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และทุกด้านมีความเหมาะสมนำไปปฏิบัติได้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสูงสุดคือ รูปแบบการบริหารงานวิชาการ รองลงมาคือ ด้านการประกันคุณภาพ ต่อมาคือด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์กับด้านการประเมินผล ด้านการทำงานเป็นทีม กับด้านความพอใจ และด้านวิชาการ ตามลำดับ และทุกข้อมีความเหมาะสมนำไปปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.56 – 5.00

3. การทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบทำงานเป็นทีม ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) พบว่า โดยรวมผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 4 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม)โดยคณะกรรมการประเมินของเทศบาลเมืองสระบุรี ในปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับดีเลิศสูงกว่าปีการศึกษา 2561 (อยู่ในระดับดี) โดยทุกมาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 โดยรวมครูผู้สอนมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสูงสุดคือ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ ด้านการนิเทศการศึกษา ต่อมาคือ ด้านการบริหารหลักสูตรกับด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการสร้างความพอใจ และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตามลำดับและทุกข้อครูผู้สอนมีความสามารถในการบริหารวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 4.73 – 4.96 และโดยรวมประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสูงสุดคือ ด้านการประเมินผลกับด้านความพึงพอใจ รองลงมาคือโครงสร้างการบริหาร ต่อมาคือ ด้านวิชาการ และด้านสภาพแวดล้อม และทุกข้อมีประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.67 – 4.93

4. การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบทำงานเป็นทีม ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) ก่อนนำออกเผยแพร่เป็นผลงานวิชาการ พบว่า โดยรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และทุกข้อผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนด้วยรูปแบบการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.81 – 4.96 และโดยรวมรูปแบบการบริหารงานวิชาการ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสูงสุดคือ ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์กับด้านการทำงานเป็นทีม รองลงมาคือ ด้านวิชาการกับด้านการประกันคุณภาพ ต่อมาคือด้านความพอใจและด้านการประเมินผล ตามลำดับ และทุกข้อของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.71 – 4.93

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้

จากการวิจัยรูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบทำงานเป็นทีม ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพิ่มเติม ดังนี้

1.1 การศึกษาเพิ่มเติมในเชิงนโยบาย เพื่อกำหนดเป็นแนวทางสำหรับในการวิจัยครั้งนี้คือ

การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง 6 ด้านของรูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบทำงานเป็นทีม ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

1.2 ควรส่งเสริมให้ทุกฝ่ายได้เข้ามาร่วมมือกันนำเสนอหลักการและแนวคิดการบริหาร งานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบทำงานเป็นทีม ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งด้านความรู้และความสามารถที่ใช้ในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนเกิดความพอใจและเชื่อมั่นต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

1.3 การนำผลการวิจัยไปใช้

ผู้บริหารในระดับโรงเรียนและระดับสูงกว่าโรงเรียน ควรได้ศึกษาผลการวิจัยให้เข้าใจถึงวิธีการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบทำงานเป็นทีม ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อสามารถนำผลการวิจัยไปต่อไป ดังนี้

1.2.1 การนำผลการวิจัยไปใช้ในระดับโรงเรียน ดังนี้

1) การนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาวิธีการบริหารงานวิชาการ โดยควรมุ่งเน้นการทำงานเชิงกลยุทธ์แบบทำงานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสำหรับพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

2) การนำไปใช้เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาการสร้างระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2.2 การนำผลการวิจัยไปใช้ในระดับสูงกว่าโรงเรียน ดังนี้

1) การนำไปใช้เพื่อนิเทศ กำกับและติดตามการบริหารโรงเรียน เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนได้ศึกษาวิเคราะห์วิธีการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้วยการวางแผนเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถทำงานเชิงกลยุทธ์แบบทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

2) การนำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้หลักการบริหารสถานศึกษาที่เน้นเชิงกลยุทธ์แบบทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามที่กำหนด

โพสต์โดย joraor : [3 ก.ค. 2564 เวลา 19:16 น.]
อ่าน [826] ไอพี : 110.77.190.168
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ