ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนบ้านพุสวรรค์

การประเมินโครงการครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ การประเมินโครงการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ก่อนดำเนินโครงการเป็นการประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ระยะที่ 2 ระหว่างการดำเนินโครงการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) และประเมินผลผลิต (Product) และระยะที่ 3 หลังการดำเนินโครงการ เป็นการประเมินผลผลิต (Product) ใช้การประเมินโครงการรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ให้ข้อมูล คือ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ จำนวน 64 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ โดยภาพรวมมีความสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.48,  = 0.37) โดยความสอดคล้องของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์โครงการ มีความสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53,  = 0.44) ความสอดคล้องวัตถุประสงค์ของโครงการกับเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก ( = 4.47,  = 0.46) และความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายและความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับ มาก ( = 4.45,  = 0.44)

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ โดยภาพรวมมีความพร้อม เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 3.70,  = 0.29) โดย บุคลากรมีความพร้อม เหมาะสม อยู่ระดับมากที่สุด ( = 4.61,  = 0.51) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มีความพร้อม เหมาะสม อยู่ในระดับ มาก ( = 4.50,  = 0.55) วัสดุอุปกรณ์ มีความพร้อม เหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.39,  = 0.30) และงบประมาณ มีความพร้อม เหมาะสมอยู่ในระดับน้อย ( = 2.28,  = 0.25)

3. ผลการประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.52,  = 0.40) โดยการปรับปรุงแก้ไข (Act) มีการดำเนินการอยู่ระดับมากที่สุด ( = 4.63,  = 0.46) การวางแผน (Plan) มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.56,  = 0.46) การตรวจสอบ (Check) มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.50,  = 0.43) และการลงมือปฏิบัติ (Do) มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.41,  = 0.49)

4. ผลการประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ ระหว่างดำเนินโครงการ โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.49,  = 0.41) โดย ครู มีความรู้ ความเข้าใจในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการดำเนินการอยู่ระดับมากที่สุด ( = 4.53,  = 0.48) ครู นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51,  = 0.42) และโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.44,  = 0.48)

5. ผลการประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ หลังดำเนินโครงการ โดยภาพรวม มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70,  = 0.26) โดยครู นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ มีการดำเนินการอยู่ระดับมากที่สุด ( = 4.75,  = 0.23) รองลงมาคือ ครู มีความรู้ ความเข้าใจในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70,  = 0.39) และโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64,  = 0.36)

6. ผลการประเมินภาพรวมของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับ มาก ( = 4.38,  = 0.35) โดยการประเมินผลผลิตหลังดำเนินโครงการ (Product) มีผลการดำเนินการอยู่ระดับมากที่สุด ( = 4.70,  = 0.26) การประเมินกระบวนการ (Process) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52,  = 0.40) การประเมินผลผลิตก่อนดำเนินโครงการ (Product) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.49,  = 0.41) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.48,  = 0.37) และการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 3.70,  = 0.29) ตามลำดับ

โพสต์โดย นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก : [8 ก.ค. 2564 เวลา 07:06 น.]
อ่าน [785] ไอพี : 182.232.181.78
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ