ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2563

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2563

ผู้รายงาน : นางสาววรรณา คล้ายฉิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2

ปีที่รายงาน : 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและ ด้านผลผลิตของโครงการ จำแนกเป็น

1)จำนวนและปริมาณของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ได้แก่ ทรัพยากรด้านบุคคล ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรด้านการจัดการ

2)คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป

3)คุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหนือคลอง

ปีการศึกษา 2563

4)ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2563

กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทุกคน ได้กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน ประชากรครู จำนวน 7 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 26 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 5 ฉบับ และแบบบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริงเกี่ยวกับจำนวนและปริมาณของการระดมทรัพยากร ด้านบุคคล ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการจัดการ จำนวน 4 ฉบับและแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 10 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง .82 -.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1.ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2563 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมินพบว่า ความคิดเห็นของครู มีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ=4.19, σ = .77) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด รองลงมา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมในระดับมาก ( x̄=4.13, S.D. = .75) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

2.ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2563 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ตามความคิดเห็นของครูพบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ=4.19, σ=.71) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

3.ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง พบว่าโดยรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมินพบว่า ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง มีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ=4.04, σ=.79) และ (x̄ =4.04, S.D. = .82) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด รองลงมา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมในระดับมาก ( x̄=3.96, S.D. = .77) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตประเมินด้านผลผลิตของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่

4.1 จำนวน/ปริมาณของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

4.1.1 ผลการระดมทรัพยากรด้านบุคคลหรือภูมิปํญญาท้องถิ่นของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2563 พบว่า ปีการศึกษา 2563 จำนวน 27 รายการครอบคลุมการส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.1.2 ผลการระดมทรัพยากรด้านเงินทุนของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2563 พบว่า สามารถสนองความต้องการจำเป็นของโรงเรียนในการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาของผู้รับบริจาค เป็นเงิน 219,841 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.1.3 ผลการระดมทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2563 พบว่า สามารถสนองความต้องการจำเป็นของโรงเรียนในการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาและของผู้รับบริจาค จำนวน 33 รายการ เป็นเงิน 160,822 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.1.4 ผลการระดมทรัพยากรด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2563 พบว่า สามารถบริหารจัดการโดยส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคลครอบคลุมทั้ง 4 งานได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 งานได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคลและงานบริหารทั่วไป ของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2563 ตามความเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ พบว่า โดยรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง มีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.08, σ = .79 และ x̄= 4.08, S.D. = .82) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.04, S.D. = .81) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.3ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 3 มาตรฐาน มีผลการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ใน

ระดับ ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณภาพอยู่ในระดับ

ดีเลิศ

ข้อเสนอแนะ

1.ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการประเมินไปใช้

1.1โรงเรียนควรนำผลการประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและจุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบ และแนวทางในการระดมทรัพยากรครั้งต่อไป

1.2 สถานศึกษาอื่นควรนำรูปแบบ วิธีการและกิจกรรมต่างๆตามโครงการไปประยุกต์ใช้

ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

1.3โรงเรียนควรมีการมีการประเมินผลการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อตรวจสอบความคุ้มค่า

2.ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป

2.1ควรมีการประเมินความต้องการจำเป็นของทรัพยากรทางการศึกษาเป็นรายด้าน เพื่อ

เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน

2.2ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทาง

การศึกษา ตามบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการต่อไป

โพสต์โดย บุ้ง : [8 ก.ค. 2564 เวลา 19:48 น.]
อ่าน [751] ไอพี : 118.173.200.105
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ