ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อวิจัย การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ วังปริงเพ็ชรไพศาล) จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 – 2563ในสถานการณ์ Covid-19 ผ่

ชื่อวิจัย การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ วังปริงเพ็ชรไพศาล)

จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 – 2563ในสถานการณ์ Covid-19 ผ่าน

Digital Platform โดยใช้กลยุทธ SMART to DEE Model

ผู้วิจัย : นางน้ำทิพย์ ม่วงปลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ วังปริงเพ็ชรไพศาล)

ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2562 – 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 – 2563 ในสถานการณ์ Covid-19 ผ่าน Digital Platform โดยใช้กลยุทธ์ SMART to DEE Model 2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 – 2563 ในสถานการณ์ Covid-19 ผ่าน Digital Platform โดยใช้กลยุทธ์ SMART to DEE Model 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 – 2563 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ที่มีต่อ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 – 2563 ในสถานการณ์ Covid-19 ผ่าน Digital Platform โดยใช้กลยุทธ์ SMART to DEE Model 1.นักเรียน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางประมาณค่าของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1960 : 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2562 จำนวน 132 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 132 คน และสุ่มแบบแบ่งชั้นประเมินสัดส่วน โดยจำแนกตามระดับชั้นและสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก 2. ครูศึกษาจากประชากรครู ปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 15 คน 3. ผู้ปกครองกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด.2545: 43) โดยใช้ผู้ปกครองที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2562 จำนวน 132 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 132 คน 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 43) โดยยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนครู ได้กลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม และแบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ตามสภาพจริง ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบสอบถามคุณภาพการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 – 2563 ในสถานการณ์ Covid-19 ผ่าน Digital Platform โดยใช้กลยุทธ์ SMART to DEE Model (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม) ฉบับที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพคุณลักษณะการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 – 2563 ในสถานการณ์ Covid-19 ผ่าน Digital Platform โดยใช้กลยุทธ์ SMART to DEE Model (ครูและผู้ปกครองเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม) ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 – 2563 ในสถานการณ์ Covid-19 ผ่าน Digital Platform โดยใช้กลยุทธ์ SMART to DEE Model (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม) ฉบับที่ 4 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่าน Digital Platform โดยใช้กลยุทธ์ SMART to DEE Model ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนเป็นสุข ด้านโรงเรียนเป็นสุข ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุข ด้าน ครอบครัวเป็นสุข และด้านชุมชนเป็นสุข แบ่งเป็นประเด็น ดังนี้

1. ค่าเฉลี่ยรวมจากความคิดเห็นของครู พบว่า ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับ ปานกลาง (x̄ = 2.55, = 0.61) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านผู้เรียนเป็นสุข (x̄ = 2.83, S.D.= 0.62) อยู่ในระดับ ปานกลาง รองลงมาพบว่ามี 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุข (x̄ = 2.49, S.D. = 0.58) อยู่ในระดับ น้อย และด้านครอบครัวเป็นสุข (x̄= 2.49, S.D. = 0.57) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านโรงเรียนเป็นสุข (x̄ = 2.47, S.D. = 0.68) ปีการศึกษา 2563 หลังการพัฒนาโดยภาพรวมจากความคิดเห็นของครู พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก (x̄ = 3.60, S.D. = 0.68) ซึ่งเพิ่มขึ้น +1.05 ซึ่งด้านที่มีค่าพัฒนามากที่สุดคือ ด้านโรงเรียนเป็นสุข (x̄ = 3.96, S.D. = 0.72) เพิ่มขึ้น +1.49 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรองลงมาคือ ด้านครอบครัวเป็นสุข (x̄ = 3.48, S.D. = 0.67) เพิ่มขึ้น +0.99 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดคือ ด้านผู้เรียนเป็นสุข (x̄ = 3.63, S.D. = 0.70) เพิ่มขึ้น +0.80 โดยสามารถสรุปผลการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของนักเรียนจากความคิดเห็นของครู หลังการพัฒนาสอดคล้องกับสมมุติฐาน

2. ค่าเฉลี่ยรวมจากความคิดเห็นของผู้ปกครอง พบว่า ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับ ปานกลาง (x̄ = 2.77, S.D. = 0.60) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านผู้เรียนเป็นสุข (x̄= 2.99, S.D. = 0.61) อยู่ในระดับ ปานกลาง รองลงมา คือ ด้านครอบครัวเป็นสุข (x̄= 2.77, S.D. = 0.58) อยู่ในระดับ น้อย และด้านโรงเรียน เป็นสุข (x̄= 2.62, S.D. = 0.64) เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ปีการศึกษา 2563 หลังการพัฒนาโดยภาพรวมจากความคิดเห็นของผู้ปกครอง พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก (x̄= 3.73, S.D. = 0.71) ซึ่งเพิ่มขึ้น +0.97 ซึ่งด้านที่มีค่าพัฒนามากที่สุดคือ ด้านโรงเรียนเป็นสุข (x̄= 3.94, S.D. = 0.61) เพิ่มขึ้น +1.49 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรองลงมาคือ ด้านครอบครัวเป็นสุข (x̄= 3.72, S.D. = 0.73) เพิ่มขึ้น +0.95 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดคือ ด้านผู้เรียนเป็นสุข (x̄ = 3.62, S.D. = 0.72) เพิ่มขึ้น +0.63 โดยสามารถสรุปผลการเสริมสร้างสุขภาวะ ที่ดีของนักเรียนจากความคิดเห็นของผู้ปกครอง หลังการพัฒนาสอดคล้องกับสมมุติฐาน

3. ผลการศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 31.40 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ย 32.67 แสดงให้เห็นว่า ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา 2562 (+1.27) ส่วนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 30.57 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 32.54 แสดงให้เห็นว่า ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2562 โดยมีค่าพัฒนา (+1.97) ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน

4. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 – 2563 ในสถานการณ์ Covid – 19 ผ่าน Digital Platform โดยใช้ กลยุทธ์ SMART to DEE Model โดยปีการศึกษา 2562 ภาพรวมความพึงพอใจ ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง - มาก โดยพบว่าความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ของนักเรียน (x̄= 3.57, S.D. = 0.69) มีคุณภาพอยู่ในระดับมากและผู้ปกครอง (x̄= 3.57, S.D. = 0.71) มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (x̄= 3.50, S.D.= 0.72) มีคุณภาพอยู่ในระดับมากส่วนความพึงพอใจของครู มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x̄= 3.28, S.D. = 0.57) ปีการศึกษา 2563 หลังการพัฒนาโดยความพึงพอใจภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.51, S.D. = 0.70) ซึ่ง ความพึงพอใจของครู มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x̄= 4.76, S.D. = 0.66) มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง (x̄= 4.57, S.D. = 0.64) มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x̄= 4.51, S.D. = 0.70) มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมของระดับความพึงพอใจ ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 พบว่า ระดับความพึงพอใจของค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2563 สูงกว่า ปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้น +1.11 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน

โพสต์โดย น้ำ : [29 ก.ค. 2564 เวลา 17:35 น.]
อ่าน [747] ไอพี : 27.145.134.64
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ