ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานวิจัย การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ศ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแบบมีส่วนร่วม ด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด และอบายมุข เพื่อศึกษา

แนวทางการมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อศึกษาหลักการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ผลการวิจัย พบว่า ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ด้านจุดแข็ง ได้แก่ สถานศึกษามีครูกศน.ตำบลครบทุกตำบล ผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ ครู กศน.ตำบล มีการประสานงานกับภาคีเครือข่าย การทำงานเป็นทีม กิจกรรมมีความหลากหลาย เป็นประโยชน์ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และชุมชน มีความตระหนัก เห็นความสำคัญของกิจกรรม และให้ความร่วมมือจัดกิจกรรม ด้านจุดอ่อน ได้แก่ ครูและบุคลากรขาดขวัญกำลังใจ ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ ขาดวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกและด้อยคุณภาพ การนิเทศ ขาดความคล่องตัว อาคารสถานที่ไม่เป็นเอกเทศ ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ด้านโอกาส ได้แก่ การประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาคีเครือข่าย และคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรม ผู้เรียนมีรายได้ในระหว่างเรียน และอุปสรรค ได้แก่ ด้านงบประมาณไม่เพียงพอ ล่าช้า ขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นตามกรอบมาตรการ 5 ด้าน พบว่า โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ทุกมาตรฐาน โดยมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ ส่วนด้านมาตรฐานด้านการป้องกัน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับด้านการค้นหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนนำผลการประเมิน มาปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งด้านการรักษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการขยายผล และเผยแพร่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อสร้างและเครือข่ายการป้องกันการเฝ้าระวังยาเสพติด และด้านเฝ้าระวัง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการเดินรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ส่วนโครงงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาพอเพียง เทิดทูนสถาบัน ประหยัด คุ้มค่า อย่างพอเพียง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาพอเพียง เทิดทูนสถาบัน ประหยัด คุ้มค่า อย่างพอเพียง

ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจการมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เมื่อจำแนกตาม กศน.ตำบล โดยภาพรวมและรายด้าน ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก กศน.ตำบล ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กศน.ตำบลวังยายทอง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยภาพรวม คือ ตำบลวังยายทอง ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก การจำแนกตามประเภทกิจกรรม พบว่า โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ตำบลวังยายทอง ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก เช่นกัน สำหรับระยะเวลาในการ

เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ต่ำกว่า 1 ปี เมื่อจำแนกตามระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษาหลักการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้วิธีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST Practice : BP) พบว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้วยการบูรณาการการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา จัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดการประชุม และออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข โดยประสานงานความร่วมมือ ด้านบุคลากรกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่

ของกระทรวงศึกษาธิการ กำกับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผล และมีรายงานผล สถานศึกษา ได้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ/กิจกรรม บูรณาการการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีการกำกับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

ด้านความเป็นมา ปี 2560 สถานศึกษาจัดกิจกรรมคุณธรรมต่อต้านยาเสพติด และอบายมุข ตามกรอบแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการบริหารจัดการด้านกิจกรรม และยุทธศาสตร์ ด้านการปลูกฝังความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ตามหลักค่านิยมหลัก 12 ประการ ด้านส่งเสริมให้เครือข่ายสังคมมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านสถานศึกษาคุณธรรมด้านปลูกฝังสถานศึกษาคุณธรรม และจัดกิจกรรมคุณธรรมพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา สำหรับสำนักงาน กศน.ได้ดำเนินการด้านบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และบูรณาการการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการจัดกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมด้านศาสนา ด้านวิถีไทย ด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ และด้านการประเมินผล และกศน.อำเภอเทพารักษ์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการคุณธรรมต่อต้านยาเสพติด และอบายมุข ร่วมหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากร ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีสุข ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษากำหนด มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน

มีความสามัคคีเป็นกัลยาณมิตรแก่กันและกัน เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนและสังคม และสถานศึกษาได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองและชุมชนด้านการต่อต้านยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน กศน.อำเภอเทพารักษ์ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการ โดยใช้หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน การวางแผนการจัดกิจกรรม กำกับ ควบคุมนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม เสนอแนะเพื่อนำผลไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรม ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า ด้านผู้เรียน เป็นคนดีมีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีสุข

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทำให้ครอบครัว ชุมชน ปัญหาเรื่องยาเสพติดลดลง ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมฝึกทักษะการพัฒนาวิชาการ การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ด้านครูและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน มีความสามัคคีและเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือกันและกัน ด้านสถานศึกษา มีการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขและห้องเรียนสีขาว ครบทั้ง 4 ตำบล เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาอื่น เพื่อศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่วนผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน กศน.อำเภอเทพารักษ์ ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้เข้าร่วมโครงการปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้โทษ และอันตรายของยาเสพติดและอบายมุข ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีจิตสานึก มีคุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกันต่อต้าน

ยาเสพติดช่วยลดปัญหาเรื่องยาเสพติด ในสถานศึกษา ชุมชน และประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้เรียนมีครอบครัวอบอุ่น อยู่ในสังคมชุมชนอย่างมีความสุข สถานศึกษา ครูและบุคลากร เป็นต้นแบบของชุมชนเรื่องปลอดยาเสพติดและอบายมุข เกิดกระบวนการทำงาน การประสานงานและความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานภาคีเครือข่าย

จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลยกย่อง เกียรติบัตร โล่เชิดชูเกียรติ ทั้งผู้บริหาร และครู ระดับประเทศ จากกระทรงศึกษาธิการ หลายรางวัล ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย รัสฐวิศ : [16 ส.ค. 2564 เวลา 10:36 น.]
อ่าน [760] ไอพี : 183.88.53.137
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,430 ครั้ง
ชาแบบไหน เหมาะกับคุณ
ชาแบบไหน เหมาะกับคุณ

เปิดอ่าน 14,228 ครั้ง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๗

เปิดอ่าน 20,358 ครั้ง
"ของเล่นบ้านๆ" สื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล
"ของเล่นบ้านๆ" สื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล

เปิดอ่าน 18,117 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร

เปิดอ่าน 11,654 ครั้ง
สำนักงาน ก.ค.ศ.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย วินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย วินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปิดอ่าน 33,226 ครั้ง
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน

เปิดอ่าน 6,831 ครั้ง
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

เปิดอ่าน 2,843 ครั้ง
รวม 4 เทคนิค ออนไลน์-ออนไซต์ จากคลาสแอคทีฟเลิร์นนิ่ง กระตุ้นสัมพันธ์ "นักเรียน – ครู" แบบไม่น่าเบื่อ
รวม 4 เทคนิค ออนไลน์-ออนไซต์ จากคลาสแอคทีฟเลิร์นนิ่ง กระตุ้นสัมพันธ์ "นักเรียน – ครู" แบบไม่น่าเบื่อ

เปิดอ่าน 13,156 ครั้ง
15 วิธีกับ 15 นาที ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา
15 วิธีกับ 15 นาที ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา

เปิดอ่าน 11,280 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ วันที่ 17 สิงหาคม 2559
รับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ วันที่ 17 สิงหาคม 2559

เปิดอ่าน 21,931 ครั้ง
รับชมหรือยัง? แกะรอย "มาเฟีย ศธ." เงามืด "ปฏิรูปวงการศึกษา"
รับชมหรือยัง? แกะรอย "มาเฟีย ศธ." เงามืด "ปฏิรูปวงการศึกษา"

เปิดอ่าน 26,620 ครั้ง
ปากเหี่ยวเป็นรอยย่น แก้ไขอย่างไรดีนะ
ปากเหี่ยวเป็นรอยย่น แก้ไขอย่างไรดีนะ

เปิดอ่าน 8,827 ครั้ง
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไขข้อสงสัยทุกคำถามที่อยากรู้
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไขข้อสงสัยทุกคำถามที่อยากรู้

เปิดอ่าน 8,699 ครั้ง
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด

เปิดอ่าน 33,637 ครั้ง
รวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ (ฉบับรวม)
รวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ (ฉบับรวม)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,005 ครั้ง
การรักษาโรคตาแห้ง
การรักษาโรคตาแห้ง

เปิดอ่าน 7,221 ครั้ง
หนี้การศึกษา
หนี้การศึกษา

เปิดอ่าน 14,121 ครั้ง
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว

เปิดอ่าน 35,157 ครั้ง
อบรมการสร้าง 7 อุปนิสัย ให้เด็กดีมีความสุข
อบรมการสร้าง 7 อุปนิสัย ให้เด็กดีมีความสุข

เปิดอ่าน 9,608 ครั้ง
The Six Math Problem และวิธีหาคำตอบ ชมที่นี่
The Six Math Problem และวิธีหาคำตอบ ชมที่นี่ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ