ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่มีความสุขแบบยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิต

ที่มีความสุขแบบยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2563

อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4

ชื่อผู้รายงาน สุวัน ดวงจันทร์

ปีที่รายงาน 2564

การประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่มีความสุขแบบยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2563 อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการรูปแบบจำลอง CIPP Model ของ Stufflebeam, D.L. (2004 : 259) ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระยะ รวม 4 ด้านดังนี้

ระยะที่ 1 ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)

ระยะที่ 2 ได้แก่ ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)

ระยะที่ 3 ได้แก่ ด้านผลผลิต (Product Evaluation)

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ“พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่มีความสุขแบบยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) โครงการวิถีพุทธ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่มีความสุขแบบยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2563 อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิถีพุทธ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่มีความสุขแบบยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2563 อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

3. ผลการประเมินด้านความยั่งยืนของโครงการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่มีความสุขแบบยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2563 อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่มีความสุขแบบยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2563 อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 62 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 62 คน รวมทั้งหมด 139 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (Likert’s Five Rating scale) แปลความหมายพิจารณาจากค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของ เบสท์ (Best, 1977: 174) เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ภาษา ผ่านการทดสอบโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) ฉบับที่ 1 ด้านสภาวะแวดล้อม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.856 ฉบับที่ 2 ด้านปัจจัยนำเข้ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.894 ฉบับที่ 3 ด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.889 ฉบับที่ 4 ด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่น 0.833 ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิถีพุทธ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่มีความสุขแบบยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2563 มีค่าความเชื่อมั่น 0.905 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการวิถีพุทธ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่มีความสุขแบบยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2563 พบว่า

1. ระยะที่ 1 ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)

1.1 ด้านสภาวะแวดล้อม ผลการประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่มีความสุขแบบยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2563 อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับผลสำเร็จมากที่สุด มีค่าเฉี่ลย 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.249 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมากที่สุด ไปหาผลสำเร็จน้อยที่สุด ลำดับแรก พบว่า เป้าหมายผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญ สนับสนุนโครงการวิถีพุทธ มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมากที่สุด 4.53 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.640) ลำดับรองลงมา พบว่า วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีงบประมาณ 2563 – 2565 มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมากที่สุด 4.47,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.640) ตามลำดับ ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จน้อยที่สุด พบว่า เป้าหมายนักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ “กิน อยู่ ดู ฟังเป็น” โดยใช้หลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ผ่านกิจกรรมประจำวันที่เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวัน มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมากที่สุด 4.27, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.594

1.2 ด้านด้านปัจจัยนำเข้า ผลการประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่มีความสุขแบบยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2563 อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4.36 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.150 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมากที่สุดไปหาผลสำเร็จน้อยที่สุด ลำดับแรก พบว่า การจัดกิจกรรมในโครงการมีอย่างหลากหลายเป็นไปตามแผนที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมากที่สุด 4.73, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.458 ลำดับรองลงมา พบว่า การกำหนดเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมต่อการพัฒนานักเรียน มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมากที่สุด 4.60 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.507 ตามลำดับ ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จน้อยที่สุด พบว่า สื่อเทคโนโลยี เอกสาร วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมาก 4.13, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.352

2. ระยะที่ 2 ได้แก่ ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)

ด้านกระบวนการ ผลการประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่มีความสุขแบบยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2563 อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ลย 4.29 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.158 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมากที่สุดไปหาผลสำเร็จน้อยที่สุด ลำดับแรก พบว่า มีการประสานงานกับ บ้าน วัด หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมากที่สุด 4.60,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.507 ลำดับรองลงมา พบว่า มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องการดำเนินงานโครงการอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมากที่สุด 4.53, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.516 ตามลำดับ ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จน้อยที่สุด คือ มีการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมาก 4.07,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.704

3. ระยะที่ 3 ได้แก่ ด้านผลผลิต (Product Evaluation)

3.1 ด้านผลผลิต ผลการประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิต ที่มีความสุขแบบยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2563 อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับผลสำเร็จมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.308 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากผลสำเร็จมากที่สุดไปหาผลสำเร็จน้อยที่สุด ลำดับแรก พบว่า นักเรียนนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ ใช้ในชีวิตประจำวัน มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมากที่สุด 4.67,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.472 ลำดับรองลงมา พบว่า นักเรียนมีการดูแลร่างกายและการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมากที่สุด 4.65,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.477 ตามลำดับ ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จน้อยที่สุด พบว่า นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมากที่สุด 4.32, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.470

3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่มีความสุขแบบยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2563 อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.47, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.293 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดไปหาความพึงพอใจน้อยที่สุด ลำดับแรก พบว่า กิจกรรมทำบุญเข้าวัด สืบสานต่อความดี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด 4.67, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.472 ลำดับรองลงมา พบว่า กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด 4.63, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.500 ตามลำดับ ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด พบว่า กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด 4.29, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.631

3.3 ผลการประเมินด้านความยั่งยืนของโครงการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่มีความสุขแบบยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2563 อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับผลสำเร็จมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.308 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมากที่สุดไปหาผลสำเร็จน้อยที่สุด ลำดับแรก พบว่า โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาระหว่างโรงเรียนที่ดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมากที่สุด 4.65, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.477 ลำดับรองลงมา พบว่า โครงการสามารถเป็นแบบอย่างขยายผลให้กับโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายในสังกัด และโรงเรียนทั่วไปได้ มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมากที่สุด 4.63, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.498 ตามลำดับ ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จน้อยที่สุด พบว่า โรงเรียนได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาจากชุมชน กลุ่มเครือข่าย และหน่วยงานต้นสังกัด มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมากที่สุด 4.41,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.549

4. สรุปผลการประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิต ที่มีความสุขแบบยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2563 อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ระดับความคิดเห็นของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับผลสำเร็จมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.39,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.216 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จมากที่สุด

4.1 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่มีความสุขแบบยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4.47,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.293

4.2 ผลการประเมินด้านความยั่งยืนของโครงการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่มีความสุขแบบยั่งยืน” ของโรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับผลสำเร็จมากที่สุด 4.50,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.308

ข้อเสนอแนะ

สำหรับข้อเสนอแนะ ผู้ตอบแบบสอบถามผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน มีข้อเสนอแนะให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

1. ควรจัดกิจกรรมกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิด มีการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทั้งด้านศีล สมาธิ และปัญญา

2. ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการดูแลสนับสนุนในทุกขึ้นตอน อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้การดำเนินการทุกส่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกัลยาณมิตร

3. ส่งสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโครงการโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ 3 ดาว เป็นลำดับต่อไป

โพสต์โดย วัน : [21 ส.ค. 2564 เวลา 18:20 น.]
อ่าน [701] ไอพี : 182.232.29.142
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,886 ครั้ง
ประโยชน์ของโยเกิร์ต
ประโยชน์ของโยเกิร์ต

เปิดอ่าน 103,079 ครั้ง
"ความแตกต่างระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ โรงเรียนอนุบาล" โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์
"ความแตกต่างระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ โรงเรียนอนุบาล" โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์

เปิดอ่าน 1,014 ครั้ง
ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP. 1
ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP. 1

เปิดอ่าน 12,531 ครั้ง
น้ำส้มคั้นที่คุณดื่ม...จริงหรือปลอม?
น้ำส้มคั้นที่คุณดื่ม...จริงหรือปลอม?

เปิดอ่าน 7,997 ครั้ง
มากกว่า Like! เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวปุ่ม "Want" เร็ว ๆ นี้
มากกว่า Like! เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวปุ่ม "Want" เร็ว ๆ นี้

เปิดอ่าน 59,848 ครั้ง
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract

เปิดอ่าน 8,907 ครั้ง
นาแปลงเดิม ปลูกด้วยวิธีเดิม ผลลัพธ์เหมือนเดิม
นาแปลงเดิม ปลูกด้วยวิธีเดิม ผลลัพธ์เหมือนเดิม

เปิดอ่าน 27,101 ครั้ง
5 วิธีชำระหนี้ กยศ. ให้หมดอย่างรวดเร็ว
5 วิธีชำระหนี้ กยศ. ให้หมดอย่างรวดเร็ว

เปิดอ่าน 11,189 ครั้ง
บริหารหน้าอย่างไร ให้ดูน่ามอง
บริหารหน้าอย่างไร ให้ดูน่ามอง

เปิดอ่าน 12,139 ครั้ง
ทึ่ง! เด็ก5ขวบพูดอังกฤษสำเนียงอเมริกันคล่อง
ทึ่ง! เด็ก5ขวบพูดอังกฤษสำเนียงอเมริกันคล่อง

เปิดอ่าน 8,084 ครั้ง
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

เปิดอ่าน 10,409 ครั้ง
หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"
หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"

เปิดอ่าน 18,440 ครั้ง
5 เทคนิคการจำแบบฉบับ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
5 เทคนิคการจำแบบฉบับ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

เปิดอ่าน 42,240 ครั้ง
สูตรทำมะนาวดองน้ำผึ้ง
สูตรทำมะนาวดองน้ำผึ้ง

เปิดอ่าน 18,317 ครั้ง
อวสาน อ.ก.ค.ศ. โดย อดิศร เนาวนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อวสาน อ.ก.ค.ศ. โดย อดิศร เนาวนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,327 ครั้ง
ยอดวิวเยอะมาก รายการ "ดูให้รู้ ตอน คุณครูฮาร์ดคอร์"
ยอดวิวเยอะมาก รายการ "ดูให้รู้ ตอน คุณครูฮาร์ดคอร์"

เปิดอ่าน 9,451 ครั้ง
สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงสวยน้อยลง
สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงสวยน้อยลง

เปิดอ่าน 52,493 ครั้ง
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์

เปิดอ่าน 21,225 ครั้ง
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม

เปิดอ่าน 41,961 ครั้ง
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ