ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ชื่อผู้วิจัย นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์

ปี พ.ศ. 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความต้องการจำเป็น ความสอดคล้อง ความชัดเจน และความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์โครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนของครู

การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ การสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ คุณภาพผู้เรียน พฤติกรรมสำคัญที่เกิดจากการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ตลอดจนความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รูปแบบการที่ใช้ในการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีมและคณะ (Stufflebeam and Other) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน กรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน ครู จำนวน 8 คน นักเรียน จำนวน 27 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 70 คน รวม 115 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 7 ฉบับ แบบบันทึก จำนวน 3 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงใช้ t-test แบบไม่อิสระ สถิติที่ใช้หาค่าความตรงของเครื่องมือ (Validity) ใช้สูตร IOC หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าความเชื่อมั่นแบบ Alpha Co-efficient ตามสูตรของครอนบัค Cronbach

ผลการประเมิน

การประเมินโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ในครั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปผลการประเมินโครงการตามลำดับวัตถุประสงค์ และนำเสนอผลของส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นความเป็นมาด้วย ดังนี้ 1) ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า มีผลการประเมินด้านบริบทของโครงการเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นของโครงการ ความสอดคล้องและความชัดเจนของวัตถุประสงค์ และความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์โครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ 2) ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า มีผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ 3) ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า มีผลการประเมินกระบวนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนของครู การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู้ และการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ปัญหาที่พบ ได้แก่ นักเรียนเรียนไม่ทันบางวิชาสอนเร็วเกินไป

และนักเรียนไม่สามารถซักถามโต้ตอบกับครูต้นทางในขณะจัดกิจกรรมได้ และ 4) ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า มีผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ด้านพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอน ด้านผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ด้านผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้านผลการประเมินคุณภาพขั้นพื้นฐาน (NT) ด้านผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ตลอดจนความพึงพอใจของนักเรียน

และความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 76.00 ส่วนผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ โดยนักเรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีถึงดีมาก มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.44 ด้านความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมาก และผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ในภาพรวมพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ มีผลการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยได้คะแนนรวม 92.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ประเด็นมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 20 ตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ

การยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง การพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายจะทำให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น มีผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีผลการประเมินคุณภาพขั้นพื้นฐาน (NT) และผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ นอกจากนั้นผู้เรียนยังมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย จากผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองในครั้งนี้ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ประเด็น โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง จึงควรดำเนินการโครงการนี้ต่อไป

และผู้เกี่ยวข้องควรนำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตามข้อเสนอแนะดังนี้

1. จากผลการประเมินพบว่า ด้านบริบทโครงการเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินโครงการ เนื่องจากโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและความเป็นไปได้ของโครงการ จึงเป็นเข็มทิศชี้นำการปฏิบัติให้ไปสู่ความสำเร็จได้ดี

2. จากผลการประเมินพบว่า ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการที่ใช้ในการดำเนินงานนั้นเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบ้านเชี่ยว

เหลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ในครั้งนี้ มีปัจจัยโดดเด่นคือ ความพร้อมด้านบุคลากรและด้านงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ส่วนความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านเครื่องมือและด้านองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ควรมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรม และควรอย่างยิ่งที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์แก่บุคลากรครูผู้รับผิดชอบโครงการก่อนที่จะปฏิบัติงาน ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

3. จากผลการประเมินพบว่า ด้านกระบวนการของโครงการ มีผลการประเมินกระบวนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน

การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนของครู การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู้ และการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประสบผลสำเร็จในระดับมาก จะเห็นได้ว่าเมื่อผู้บริหาร ครู จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนไปในทิศทางเดียวกัน มีแผนงานและแนวทางที่ชัดเจน โรงเรียนมีการสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนให้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาที่เรียนไม่ทันในบางวิชาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น การสอนซ่อมเสริม ให้มีความเหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน และสามารถนำไปบูรณาการในกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ จะส่งผลดีต่อการดำเนินโครงการอย่างเห็นได้ชัด

4. ผลผลิตของโครงการ คือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ จากผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอน ด้านผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ด้านผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้านผลการประเมินคุณภาพขั้นพื้นฐาน (NT) ด้านผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ตลอดจนความพึงพอใจของนักเรียน และความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ก็ดี ไม่ใช่ปัจจัยสำเร็จรูปทางเดียว หากแต่ยังมีปัจจัยอื่นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อนักเรียน ดังนั้นจึงควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เครื่องมือและสื่อต่าง ๆ ควรพัฒนาให้ทันต่อเหตุการณ์ ครูผู้สอนต้องสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอยช่วยเหลือแนะนำและตอบคำถามในเนื้อหาสาระที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่ต้องการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร อันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

โพสต์โดย kumaret07 : [31 ส.ค. 2564 เวลา 13:05 น.]
อ่าน [1224] ไอพี : 159.192.229.93
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 3,576 ครั้ง
พกมือถือในกระเป๋ากางเกง หันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกดี?
พกมือถือในกระเป๋ากางเกง หันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกดี?

เปิดอ่าน 47,503 ครั้ง
เรื่องของเลนส์
เรื่องของเลนส์

เปิดอ่าน 27,980 ครั้ง
บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย
บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 29,277 ครั้ง
ตำนานกระต่ายในดวงจันทร์
ตำนานกระต่ายในดวงจันทร์

เปิดอ่าน 10,371 ครั้ง
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"

เปิดอ่าน 9,673 ครั้ง
คลิปนี้ต้องดูคนเดียว "พนักงานร้านอาหารก็มีแม่"
คลิปนี้ต้องดูคนเดียว "พนักงานร้านอาหารก็มีแม่"

เปิดอ่าน 9,064 ครั้ง
How to Sync Keyboard Shortcuts with iCloud in iOS 6
How to Sync Keyboard Shortcuts with iCloud in iOS 6

เปิดอ่าน 5,397 ครั้ง
รวมสื่อการสอน Back to School 2565
รวมสื่อการสอน Back to School 2565

เปิดอ่าน 13,909 ครั้ง
ค้นพบล่าสุด...พบน้ำแข็งบนดาวอังคาร
ค้นพบล่าสุด...พบน้ำแข็งบนดาวอังคาร

เปิดอ่าน 15,024 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.

เปิดอ่าน 7,442 ครั้ง
School Change Maker festival พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
School Change Maker festival พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี

เปิดอ่าน 16,423 ครั้ง
เรื่องน่ารู้ของ "สตรอเบอรี่"
เรื่องน่ารู้ของ "สตรอเบอรี่"

เปิดอ่าน 41,211 ครั้ง
มิติของเทคโนโลยีการศึกษากับการสอนทางไกล
มิติของเทคโนโลยีการศึกษากับการสอนทางไกล

เปิดอ่าน 11,917 ครั้ง
10 เหตุผลที่ทำให้คุณกลายเป็นคนอ้วน
10 เหตุผลที่ทำให้คุณกลายเป็นคนอ้วน

เปิดอ่าน 16,640 ครั้ง
ตายเยอะแม้ป้องกันได้ มะเร็งปากมดลูก
ตายเยอะแม้ป้องกันได้ มะเร็งปากมดลูก

เปิดอ่าน 21,685 ครั้ง
มอบอำนาจให้ รอง กพฐ.ทำสัญญาการผ่อนชำระหนี้ รับสภาพหนี้ การดำเนินคดีฯ
มอบอำนาจให้ รอง กพฐ.ทำสัญญาการผ่อนชำระหนี้ รับสภาพหนี้ การดำเนินคดีฯ
เปิดอ่าน 10,765 ครั้ง
กินแคลเซียมป้องกันโรคกระดูกผุ กลับไปเสี่ยงให้เกิดหัวใจวายขึ้น
กินแคลเซียมป้องกันโรคกระดูกผุ กลับไปเสี่ยงให้เกิดหัวใจวายขึ้น
เปิดอ่าน 31,602 ครั้ง
ปวดหัว แก้ด้วยวารีบำบัด
ปวดหัว แก้ด้วยวารีบำบัด
เปิดอ่าน 12,652 ครั้ง
เปิด4เมนูอาหารชุด นิยมใช้ตักบาตร ทำสงฆ์ป่วยสารพัดโรค
เปิด4เมนูอาหารชุด นิยมใช้ตักบาตร ทำสงฆ์ป่วยสารพัดโรค
เปิดอ่าน 14,455 ครั้ง
สโลว์ฟู้ด อาหารสำหรับคนอยากผอม
สโลว์ฟู้ด อาหารสำหรับคนอยากผอม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ