ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง

อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ผู้วิจัย นายนิมิต แสนคำภา

ปีการศึกษา 2563

การพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในการนิเทศภายในของผู้ร่วมวิจัยในการพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศภายในของครูในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และ 4)การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เกิดจากการพัฒนาการนิเทศครูของโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยมีกลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 10 คน มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ มีจำนวนทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 6 คน ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง จำนวน 9 คน และวิทยากร จำนวน 1 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบประเมิน แบบทดสอบ แบบสังเกตการณ์สอน แบบบันทึกการประชุม และแบบสอบถามความพึงพอใจข้อมูลเชิงคุณภาพจะวิเคราะห์โดยการจัดหมวดหมู่และสะท้อนผลเชิงพรรณนา ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างของข้อมูลด้วยสถิติ Nonparametric ลำดับพิสัยของ Wilcoxon ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์และผลการดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง อำเภอสำโรงทาบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ได้ดังนี้

1.1 การสนทนากลุ่มทำให้ผู้ร่วมวิจัยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้เสนอแนะได้นำเอาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนมาร่วมกันหาทางปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งความต้องการแนวทางในการปฏิบัติงาน การดำเนินงานและในเรื่องอื่น ๆ มาร่วมกันพิจารณาเพื่อที่จะนำไปพัฒนาครูผู้สอน ซึ่งการสนทนากลุ่มทำให้ครูในโรงเรียนได้แสดงความต้องการ ได้แสดงความคิดเห็นและได้เสนอแนะต่าง ๆ ผ่านผู้ร่วมวิจัย การสนทนากลุ่มนี้ทำให้ครูได้รับการพัฒนาระบบงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลจากการพัฒนากลุ่มผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศภายในโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่ากลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศภายใน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากมีคะแนนผลการทดสอบหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น

1.3 การประชุมกำกับติดตาม ผลจากการพัฒนาเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สรุปได้ดังนี้

1.3.1 กระบวนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยผลการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

1.3.2 การสังเกตการณ์สอน ทำให้ครูมีความพร้อมในการเตรียมการจัดการเรียนรู้ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะการสังเกตการสอนช่วยกระตุ้นให้ผู้รับการนิเทศปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และผลักดันให้ผู้นิเทศเกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้และความสามารถในการนิเทศเพื่อร่วมงานได้มากขึ้น

1.3.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยผลการประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.45

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบความรู้ในการนิเทศภายใน ก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า คะแนนก่อนการพัฒนากับหลังการพัฒนามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาผลรวมของคะแนน พบว่า ก่อนการดำเนินการพัฒนากลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 14.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 49.33 และหลังการปฏิบัติการพัฒนามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 แสดงว่าหลังการพัฒนากลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 34

3. ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบว่า ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47

4. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง ครูได้จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา สูงกว่า ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาปีการศึกษา 2563 เท่ากับ ร้อยละ 82.47 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาปีการศึกษา 2562 เท่ากับ ร้อยละ 81.04 ที่ร้อยละของผลต่าง +2.43

คำสำคัญ : การพัฒนาการดำเนินงาน การนิเทศภายในโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์โดย นายนิมิต แสนคำภา : [8 ก.ย. 2564 เวลา 09:47 น.]
อ่าน [1158] ไอพี : 159.192.219.123
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,173 ครั้ง
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)

เปิดอ่าน 7,714 ครั้ง
รู้หรือยัง? เจ้าของเสียงประกาศบน BTS คือใคร
รู้หรือยัง? เจ้าของเสียงประกาศบน BTS คือใคร

เปิดอ่าน 270,485 ครั้ง
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔

เปิดอ่าน 10,185 ครั้ง
6 วิธีสร้างเครดิตการเงินดี ขอสินเชื่อผ่านง่าย
6 วิธีสร้างเครดิตการเงินดี ขอสินเชื่อผ่านง่าย

เปิดอ่าน 95,982 ครั้ง
ประเภทของลูกเสือ
ประเภทของลูกเสือ

เปิดอ่าน 18,976 ครั้ง
ตู้เก็บเอกสาร ในห้องเรียนมีประโยชน์อย่างไร
ตู้เก็บเอกสาร ในห้องเรียนมีประโยชน์อย่างไร

เปิดอ่าน 10,747 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี หนังสือที่ควรมีไว้ประจำบ้าน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี หนังสือที่ควรมีไว้ประจำบ้าน

เปิดอ่าน 23,242 ครั้ง
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ

เปิดอ่าน 12,493 ครั้ง
วิเคราะห์จุดอ่อน-แข็ง การถ่ายโอนการศึกษา : เพื่อหาความเป็นไปได้
วิเคราะห์จุดอ่อน-แข็ง การถ่ายโอนการศึกษา : เพื่อหาความเป็นไปได้

เปิดอ่าน 15,958 ครั้ง
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ

เปิดอ่าน 17,117 ครั้ง
eco car เทรนด์ใหม่ รถเล็ก ประหยัดพลังงาน
eco car เทรนด์ใหม่ รถเล็ก ประหยัดพลังงาน

เปิดอ่าน 13,272 ครั้ง
วิธีคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก-ไม่ขม
วิธีคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก-ไม่ขม

เปิดอ่าน 20,467 ครั้ง
ประวัติการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ประวัติการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

เปิดอ่าน 9,434 ครั้ง
คุณหมอขอบอก: วิธีคลายเครียดจากน้ำท่วม
คุณหมอขอบอก: วิธีคลายเครียดจากน้ำท่วม

เปิดอ่าน 19,285 ครั้ง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน (2)
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน (2)

เปิดอ่าน 26,336 ครั้ง
ต้นคริสต์มาส
ต้นคริสต์มาส
เปิดอ่าน 26,189 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ฉบับใหม่ ปี 2556
ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ฉบับใหม่ ปี 2556
เปิดอ่าน 9,934 ครั้ง
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !
เปิดอ่าน 29,265 ครั้ง
เคล็ดลับการทอดไข่ดาวให้ฟองใหญ่น่ากิน
เคล็ดลับการทอดไข่ดาวให้ฟองใหญ่น่ากิน
เปิดอ่าน 10,421 ครั้ง
ทำไมสัตวแพทย์ต้องดึงหนังระหว่างหัวไหล่ของสุนัข
ทำไมสัตวแพทย์ต้องดึงหนังระหว่างหัวไหล่ของสุนัข

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ