ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5SN Model บนเครือข่ายสังคมออนไลน์

เรื่อง รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5SN Model บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นัยเนตร นวลละออง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5SN Model บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5SN Model บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5SN Model บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5SN Model บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ 3.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5SN Model บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3.2) เปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ปัญหา ของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5SN Model บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3.3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5SN Model บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อขยายผลรูปแบบ การจัดการเรียนรู้ 5SN Model บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็น ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ห้อง 1/1 จำนวนผู้เรียน 50 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เนื่องจากผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกห้องเป็นผู้เรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จัดชั้นเรียนโดยคละผู้เรียน ที่มีความสามารถทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5SN Model บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะการคิดคำนวณและ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5SN Model บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบทีแบบไม่อิสระ

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5SN Model บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน รายวิชาวิทยาศาสตร์ต่ำและปัญหาผู้เรียนขาดทักษะการคิดแก้ปัญหาเช่นเดียวกัน จากการศึกษา ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2560 คือ ร้อยละ 67.65 ร้อยละ 66.08 ร้อยละ 65.93 ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 66.55 ในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นคะแนนที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จากการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (โรงเรียนเทศบาล ๕, 2561 : 25) ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินผลระดับสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๕ ปีการศึกษา 2561 ที่ประเมินในประเด็นทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พบว่า จำนวนผู้เรียนที่มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา การอภิปราย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จําแนกตามระดับคุณภาพ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.17 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ ได้กำหนดไว้ที่ร้อยละ 80 (โรงเรียนเทศบาล ๕, 2561 : 16)

2. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5SN Model บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 กระตุ้นการคิดและการวางแผน (Social Network Encourage Thinking and Planning) ขั้นที่ 2 รวมพลังสืบเสาะ (Social Network Collaborative Inquiry) ขั้นที่ 3 ร่วมกันสร้างสรรค์ (Social Network Collaborative Creation) ขั้นที่ 4 ขยายและแบ่งปันความคิด (Social Network Expanding and Sharing) ขั้นที่ 5 ประเมินไตร่ตรองความคิด (Social Network Conclustion and Evaluation) ประสิทธิภาพของรูปแบบ มีค่าเท่ากับ 83.40/81.77 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

3. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5SN Model บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหา หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5SN Model บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทีทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด

โพสต์โดย บุ๋ม : [9 ก.ย. 2564 เวลา 17:39 น.]
อ่าน [582] ไอพี : 180.183.221.96
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 48,140 ครั้ง
แจก code นำวิดีโอความรู้ จาก "ทรูปลูกปัญญา" ไปติดในเว็บท่าน
แจก code นำวิดีโอความรู้ จาก "ทรูปลูกปัญญา" ไปติดในเว็บท่าน

เปิดอ่าน 13,009 ครั้ง
ประโยชน์ของ "กล้วยหอมทอง" ที่มีต่อสุขภาพ
ประโยชน์ของ "กล้วยหอมทอง" ที่มีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 11,536 ครั้ง
คนหัวล้านเฮ!นวัตกรรมเจ๋งผมงอกภายใน60วินาที(ชมคลิป)
คนหัวล้านเฮ!นวัตกรรมเจ๋งผมงอกภายใน60วินาที(ชมคลิป)

เปิดอ่าน 10,356 ครั้ง
ขจัดกลิ่นเหม็น ภายในบ้าน
ขจัดกลิ่นเหม็น ภายในบ้าน

เปิดอ่าน 16,196 ครั้ง
คำพ่อสอน เรื่อง "การทำงาน" ให้ประสบความสำเร็จ
คำพ่อสอน เรื่อง "การทำงาน" ให้ประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 12,221 ครั้ง
เล็กๆ น้อยๆ เรื่องการนอน
เล็กๆ น้อยๆ เรื่องการนอน

เปิดอ่าน 18,228 ครั้ง
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 14,781 ครั้ง
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่

เปิดอ่าน 14,213 ครั้ง
3 เทคนิควิเศษ ที่จะเสกให้คุณพูดอังกฤษเก่งเหมือนเจ้าของภาษา
3 เทคนิควิเศษ ที่จะเสกให้คุณพูดอังกฤษเก่งเหมือนเจ้าของภาษา

เปิดอ่าน 13,223 ครั้ง
7 เรื่องผิดพลาดในการใช้เงิน ที่ทำให้คุณไม่รวยสักที
7 เรื่องผิดพลาดในการใช้เงิน ที่ทำให้คุณไม่รวยสักที

เปิดอ่าน 8,335 ครั้ง
คุณหมอขอบอก: วิธีคลายเครียดจากน้ำท่วม
คุณหมอขอบอก: วิธีคลายเครียดจากน้ำท่วม

เปิดอ่าน 10,948 ครั้ง
ไอพ่นเกือบยิงจานผีร่วง เครื่องบินขับไล่อังกฤษกระหน่ำจานบิน
ไอพ่นเกือบยิงจานผีร่วง เครื่องบินขับไล่อังกฤษกระหน่ำจานบิน

เปิดอ่าน 8,087 ครั้ง
“นิทานก่อนนอน”กิจกรรมยามดึกที่หนูๆชื่นชอบ
“นิทานก่อนนอน”กิจกรรมยามดึกที่หนูๆชื่นชอบ

เปิดอ่าน 9,495 ครั้ง
กลเม็ดหาเงินสร้างธุรกิจ
กลเม็ดหาเงินสร้างธุรกิจ

เปิดอ่าน 42,231 ครั้ง
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,063 ครั้ง
คลิปน้อง "ธนัช" เด็กไทยอัจฉริยะ ตอน 4 ขวบ เดี่ยวไวโอลิน ที่ยอดวิวตอนนี้ 22 ล้านแล้ว
คลิปน้อง "ธนัช" เด็กไทยอัจฉริยะ ตอน 4 ขวบ เดี่ยวไวโอลิน ที่ยอดวิวตอนนี้ 22 ล้านแล้ว

เปิดอ่าน 192,806 ครั้ง
สรุปสูตรการคำนวณของสารละลาย : เคมี
สรุปสูตรการคำนวณของสารละลาย : เคมี

เปิดอ่าน 23,921 ครั้ง
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT

เปิดอ่าน 98,980 ครั้ง
"ความแตกต่างระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ โรงเรียนอนุบาล" โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์
"ความแตกต่างระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ โรงเรียนอนุบาล" โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์

เปิดอ่าน 14,473 ครั้ง
Microsoft Office สำหรับไอแพด
Microsoft Office สำหรับไอแพด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ