ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การใช้กระบวนการจิตศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 และข้อที่ 6) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ปีการศึกษา 25

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนในการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ของนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ปีการศึกษา 2564 ช่วงต้นภาคเรียนที่ 1 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม/ส่งชิ้นงานต่าง ๆ ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบต่อการเรียน ไม่มีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียน ไม่มีความเพียรพยายามเรียนรู้ ขาดการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ไม่มีการบันทึกและวิเคราะห์องค์ความรู้ ไม่มีความสนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่เรียนกับเพื่อนหรือครู ไม่มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว อาจส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 3 (มีวินัย รับผิดชอบ) ข้อที่ 4 (ใฝ่เรียนรู้) และข้อที่ 6 (มุ่งมั่นในการทำงาน) ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ

จากกรณีดังกล่าว มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 9 คน จาก จำนวนทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมด ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีความสนใจ และไม่มีความเพียรพยายามเรียนรู้ ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ทางครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จึงได้คิดหาวิธีการ และสืบค้นหาความรู้ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทางครูผู้สอนครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จึงได้ใช้นวัตกรรมจิตศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาด้านใน ประกอบด้วย จิต และการคิดผ่านการฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมที่หลากหลาย จนเกิดกระบวนการใคร่ครวญด้วยจิตที่มีเมตตา กรุณา ทำให้จิตใจเปิดกว้าง สามารถทำให้เข้าใจกับสิ่งต่าง ๆ จนเกิดคุณลักษณะความตระหนักรู้ในตนเอง ความเมตตา กรุณา และจิตสาธารณะ สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียน มีความเพียรพยายามเรียนรู้ มุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ความสำคัญในการบันทึกและวิเคราะห์องค์ความรู้ มีความสนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่เรียนกับเพื่อนหรือครู มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ครูรวบรวมแผนจิตศึกษาที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ปีการศึกษา 2564

2. ครูจัดกิจกรรมจิตศึกษาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 ในช่วงเวลา 08.30 น. – 09.00 น. โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที ก่อนการเริ่มเรียนในชั่วโมงแรก โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียม (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที) ขั้นกิจกรรม (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) และขั้นจบ (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที)

จากการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา กับกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงปลายภาคเรียนที่ 1 จำนวน 10 คน มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 3 (มีวินัย รับผิดชอบ) ข้อที่ 4 (ใฝ่เรียนรู้) และข้อที่ 6 (มุ่งมั่นในการทำงาน) ในการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ ดังนี้

ข้อที่ 3 (มีวินัย รับผิดชอบ) มีผลการประเมิน ดังนี้

- มีนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับ “ดี” จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

- มีนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน” จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ข้อที่ 4 (ใฝ่เรียนรู้) มีผลการประเมิน ดังนี้

- มีนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับ “ดี” จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ข้อที่ 6 (มุ่งมั่นในการทำงาน) มีผลการประเมิน ดังนี้

- มีนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับ “ดี” จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

- มีนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน” จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

นวัตกรรมจิตศึกษาส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 มีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียน มีความเพียรพยายามเรียนรู้ มุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ความสำคัญในการบันทึกและวิเคราะห์องค์ความรู้ มีความสนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่เรียนกับเพื่อนหรือครู มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณเพิ่มขึ้นจากช่วงต้นภาคเรียน และส่งผลให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าว สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ประสบปัญหาในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ในข้อที่ 4 (ใฝ่เรียนรู้) ได้มากเป็นอันดับแรก ลำดับต่อมาคือ ข้อที่ 3 (มีวินัย รับผิดชอบ) และข้อที่ 6 (มุ่งมั่นในการทำงาน) ซึ่งมีค่าการพัฒนาที่เท่ากัน

โพสต์โดย Satit : [18 ก.ย. 2564 เวลา 11:43 น.]
อ่าน [1491] ไอพี : 182.232.122.53
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,352 ครั้ง
ขจัดกลิ่นเหม็น ภายในบ้าน
ขจัดกลิ่นเหม็น ภายในบ้าน

เปิดอ่าน 7,444 ครั้ง
แอปเปิลออกอัพเดท iOS 8.1.1 เพิ่มความเร็วให้ iPhone 4s และ iPad 2
แอปเปิลออกอัพเดท iOS 8.1.1 เพิ่มความเร็วให้ iPhone 4s และ iPad 2

เปิดอ่าน 16,585 ครั้ง
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague

เปิดอ่าน 10,534 ครั้ง
ลดความอ้วน ก็ไม่ยากซะหน่อย
ลดความอ้วน ก็ไม่ยากซะหน่อย

เปิดอ่าน 11,866 ครั้ง
ตีแผ่ชีวิตเด็กจีนต้องปีนเขาสูง 800ม.เพื่อไปเรียนหนังสือ
ตีแผ่ชีวิตเด็กจีนต้องปีนเขาสูง 800ม.เพื่อไปเรียนหนังสือ

เปิดอ่าน 53,005 ครั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิรูปการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 40,995 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่

เปิดอ่าน 11,567 ครั้ง
รับประทาน "ไก่พื้นเมือง" ดีต่อสุขภาพอย่างไร
รับประทาน "ไก่พื้นเมือง" ดีต่อสุขภาพอย่างไร

เปิดอ่าน 86,829 ครั้ง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง

เปิดอ่าน 21,308 ครั้ง
ลายมือคนสันโดษ
ลายมือคนสันโดษ

เปิดอ่าน 13,945 ครั้ง
รวมผักกินยากแสนอร่อยแต่เปี่ยมคุณค่า
รวมผักกินยากแสนอร่อยแต่เปี่ยมคุณค่า

เปิดอ่าน 8,389 ครั้ง
ประวัติความเป็นมา วันแม่
ประวัติความเป็นมา วันแม่

เปิดอ่าน 49,107 ครั้ง
เก่งภาษาอังกฤษ...แบบนีน่า
เก่งภาษาอังกฤษ...แบบนีน่า

เปิดอ่าน 9,185 ครั้ง
"กานพลู" เครื่องเทศ ต่อต้านอนุมูลอิสระ
"กานพลู" เครื่องเทศ ต่อต้านอนุมูลอิสระ

เปิดอ่าน 11,852 ครั้ง
คิดเอาเองว่าเครียด ร้ายหนักกว่าเครียดจริง
คิดเอาเองว่าเครียด ร้ายหนักกว่าเครียดจริง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,487 ครั้ง
ทบทวนระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาของไทยเดี๋ยวนี้... ฤๅว่าจะสายเกินไป
ทบทวนระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาของไทยเดี๋ยวนี้... ฤๅว่าจะสายเกินไป

เปิดอ่าน 25,639 ครั้ง
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน

เปิดอ่าน 26,152 ครั้ง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2550 - 2554
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2550 - 2554

เปิดอ่าน 10,383 ครั้ง
ข้อคิดจากเศรษฐีในประเทศไทย
ข้อคิดจากเศรษฐีในประเทศไทย

เปิดอ่าน 10,569 ครั้ง
บั้งไฟพญานาค
บั้งไฟพญานาค เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ