ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานทั่วไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดยะลา

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานทั่วไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นที่พัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

ผู้วิจัย วสันต์ จุลพล

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานทั่วไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานทั่วไป พื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานทั่วไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานทั่วไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานทั่วไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ ตามลักษณะการเก็บข้อมูล ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 กรณีศึกษา จังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรจากโรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้น (Multi-Stage Sampling) ประกอบด้วย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จำนวน 61 คน โรงเรียนสตรียะลา จำนวน 37 คน โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จำนวน 38 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จำนวน 22 คน โรงเรียนธารโตวัทฒนวิทย์ จำนวน 10 คน และโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 175 คน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานทั่วไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 กำหนดกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ตามลักษณะการเก็บข้อมูลโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้ 1) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานทั่วไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 5 คน คณะครู จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน 2) การตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการใช้ประโยชน์ของรูปแบบการบริหาร งานทั่วไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 10 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 คน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 8 คน และคณะครู จำนวน 28 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 48 คน และ 3) การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานทั่วไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 8 คน และครูผู้สอน จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 29 คน วิธีดำเนินการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 Analysis (R1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ขั้นที่ 2 Design & Development (D1) การออกแบบและพัฒนารูปแบบ ขั้นที่ 3 Implement (R2) การนำรูปแบบไปใช้ และขั้นที่ 4 Evaluation (D2) การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานทั่วไป 2) แบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางการสร้างรูปแบบ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการใช้ประโยชน์ของรูปแบบ และ 4) แบบประเมินผลการใช้รูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานทั่วไป พื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 พบว่า ในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามขอบข่ายงานบริหารทั่วไป พบว่า งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน มีระดับการปฏิบัติสูงที่สุด รองลงมา คือ งานกิจการนักเรียน งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม งานเทคโนโลยีการศึกษา งานสร้างเครือข่ายทางการศึกษา และงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ตามลำดับ

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานทั่วไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เป็นดังนี้

2.1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พบว่า ประเทศไทยได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs 2030) 17 เป้าหมาย โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม มากำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการเชิงนโยบาย วางแผนและขับเคลื่อนให้มีหลักประกันโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของสัญญาประชาคมโลกที่ได้ตกลงร่วมกัน ซึ่งนโยบายด้านการศึกษาจะมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับเขตพื้นที่ โดยเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 มี 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงการศึกษา มีความเท่าเทียม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สำหรับการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กำหนดเป้าประสงค์หลักภายใต้กรอบ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” กล่าวคือ มีความมั่นคงในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความมั่งคั่ง ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยกำลังคนที่มีทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 มีความยั่งยืน ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเสมอภาค เท่าเทียมทางการศึกษา และพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่สถานศึกษาต้องเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการวางแผน อำนวยการ และประสานงานการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ มีแผนงาน/โครงการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศในแต่ละกลุ่มงานให้เป็นปัจจุบัน มีความทันสมัย รวดเร็ว และตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อรองรับการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาของผู้เรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ควรพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการบริการวิชาชีพต่อชุมชน ดึงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และวัฒนธรรมท้องถิ่น

2.2 รูปแบบการบริหารงานทั่วไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ที่พัฒนาขึ้น มีชื่อว่า “IPACA Factor Model” ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบการบริหาร งานทั่วไป และเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ โดยองค์ประกอบการบริหารงานทั่วไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มี 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 แนวคิดการบริหารงานทั่วไป สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Idea Factors General Administration : I) องค์ประกอบที่ 2 การกำหนดขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป (Preparing Factors General Administration : P) องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติงานตามภาระงานการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา (Action Factors General Administration : A) องค์ประกอบที่ 4 การประสานงานของทุกภาคส่วน เพื่อประสิทธิภาพของการบริหารงานทั่วไป (Cooperative Factors General Administration : C) และองค์ประกอบที่ 5 การตรวจสอบผลการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา (Assessment Factors General Administration : A)

2.3 ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานทั่วไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แบบ “IPACA Factor Model” พบว่า มีความสมเหตุสมผลกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่นำมาใช้ในการสังเคราะห์รูปแบบ มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และสภาพบริบทของพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์ประกอบของรูปแบบและการดำเนินการตามองค์ประกอบมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน และในภาพรวม รูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานทั่วไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เป็นดังนี้

3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการบริหารงานทั่วไป การพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 พบว่า ในภาพรวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 การกำหนดขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป (Preparing Factors General Administration : P) รองลงมา คือ องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติงานตามภาระงานการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา (Action Factors General Administration : A) องค์ประกอบที่ 1 แนวคิดการบริหาร งานทั่วไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Idea Factors General Administration : I) องค์ประกอบที่ 5 การตรวจสอบผลการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา (Assessment Factors General Administration : A) และองค์ประกอบที่ 4 การประสานงานของทุกภาคส่วน เพื่อประสิทธิภาพของการบริหารงานทั่วไป (Cooperative Factors General Administration : C) ตามลำดับ

3.2 ผลการประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการบริหารงานทั่วไปสู่การพัฒนา

ที่ยั่งยืน พื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 พบว่า ในภาพรวมมีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา มีระดับการพัฒนาสูงที่สุด รองลงมา คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การสร้างจุดยืนของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ตามลำดับ

โพสต์โดย kratai : [20 ก.ย. 2564 เวลา 09:20 น.]
อ่าน [767] ไอพี : 182.52.253.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,696 ครั้ง
ออกกำลังแบบไหน ดีกับโรคอะไร
ออกกำลังแบบไหน ดีกับโรคอะไร

เปิดอ่าน 16,336 ครั้ง
เรือวิกตอเรีย เป็นเรือลำแรกที่เดินทางรอบโลกได้สำเร็จ
เรือวิกตอเรีย เป็นเรือลำแรกที่เดินทางรอบโลกได้สำเร็จ

เปิดอ่าน 27,427 ครั้ง
SCORM (Shareable Content Object Reference Model)
SCORM (Shareable Content Object Reference Model)

เปิดอ่าน 40,204 ครั้ง
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย

เปิดอ่าน 10,960 ครั้ง
ดัชนีมวลกาย หาค่า BMI เช็กกันหน่อยไหมคุณอ้วนหรือยัง ?
ดัชนีมวลกาย หาค่า BMI เช็กกันหน่อยไหมคุณอ้วนหรือยัง ?

เปิดอ่าน 11,363 ครั้ง
ค้นพบโลกใบที่ 2 มีอุณหภูมิไม่ร้อนไม่หนาวจนมากเกินไป
ค้นพบโลกใบที่ 2 มีอุณหภูมิไม่ร้อนไม่หนาวจนมากเกินไป

เปิดอ่าน 9,117 ครั้ง
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข

เปิดอ่าน 18,367 ครั้ง
เรื่องของกลิ่นปาก
เรื่องของกลิ่นปาก

เปิดอ่าน 9,256 ครั้ง
นโยบายการศึกษามาจากไหน-ทำไมถึงไม่สำเร็จ
นโยบายการศึกษามาจากไหน-ทำไมถึงไม่สำเร็จ

เปิดอ่าน 91,927 ครั้ง
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2556 (Excel)
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2556 (Excel)

เปิดอ่าน 7,309 ครั้ง
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (2)
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (2)

เปิดอ่าน 36,737 ครั้ง
กำจัดแก๊สในร่างกายด้วยท่าง่าย ๆ
กำจัดแก๊สในร่างกายด้วยท่าง่าย ๆ

เปิดอ่าน 43,587 ครั้ง
โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ
โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ

เปิดอ่าน 15,323 ครั้ง
ประโยชน์ของโยเกิร์ต
ประโยชน์ของโยเกิร์ต

เปิดอ่าน 12,964 ครั้ง
ปลูกถ่ายเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ จากสุนัขมุ่งเน้นใช้ กับคนในอนาคต
ปลูกถ่ายเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ จากสุนัขมุ่งเน้นใช้ กับคนในอนาคต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,955 ครั้ง
กล้วยป่า
กล้วยป่า

เปิดอ่าน 12,813 ครั้ง
เปิดตัว "น้องกรณ์" หนูน้อย 1 ขวบ หัวใจใฝ่ธรรมะ ในคลิปดัง "ลูกศิษย์วัดตัวน้อยนั่งสัปหงก"
เปิดตัว "น้องกรณ์" หนูน้อย 1 ขวบ หัวใจใฝ่ธรรมะ ในคลิปดัง "ลูกศิษย์วัดตัวน้อยนั่งสัปหงก"

เปิดอ่าน 13,204 ครั้ง
เนียนจริง มุขเด็ดสำหรับการหาที่จอดรถ ดูซิ เจ๊แกใช้มุขไหน?
เนียนจริง มุขเด็ดสำหรับการหาที่จอดรถ ดูซิ เจ๊แกใช้มุขไหน?

เปิดอ่าน 75,626 ครั้ง
ADSL คืออะไร?
ADSL คืออะไร?

เปิดอ่าน 14,065 ครั้ง
ดนตรีโมสาร์ทช่วยทารกโตเร็วขึ้น
ดนตรีโมสาร์ทช่วยทารกโตเร็วขึ้น เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ