ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ

ชื่อผู้รายงาน นายชำนาญ ทุมทุมา

ปีที่รายงาน 2563

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 2) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ 3) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 4) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการ 5) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ

6) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ในด้านสภาวะแวดล้อมปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตของโครงการกับสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีวิธีการดำเนินการประเมินโครงการ โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองที่เรียกกันทั่วไปว่า CIPP Model ของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daneil L. Stufflebeam. 2004) เป็นแนวทางในการประเมิน 4 ด้าน 1) ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 3) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 4) ด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 42 คน ประกอบด้วย 1) นักเรียน จำนวน 12 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ชั้นละ 2 คน 2) ครูผู้สอน จำนวน 11 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 12 คน ปีการศึกษา 2562 ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ข้อมูล การดำเนินงานโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ ปีการศึกษา 2562 และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบตรวจสอบรายการ 4) แบบประเมินตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินโครงการโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1.ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้เกี่ยวข้องโครงการ

1.1 นักเรียน จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57

1.2 ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียน รวมจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19

1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67

1.4 ผู้ปกครองนักเรียนที่เรียน คิดเป็นร้อยละ 28.57

2. ผลการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

2.1 ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ ว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและความต้องการของครูโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ

ความคิดเห็นของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน ด้านสภาวะแวดล้อม ของโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ พบว่า คามคิดเห็นด้านความคาดหวังของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ (x-=4.29) และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ (x-=4.62) (เกณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50)

2.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นที่นำมาใช้ในการดำเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์

และงบประมาณ ความคิดเห็นของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอนของโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ด้านปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้

แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือพบว่าคามคิดเห็นด้านความคาดหวังของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ (x-=4.94) และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ (x-=4.67)

(เกณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50)

2.3 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมของโครงการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของโครงการ ความคิดเห็นของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอนของโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ พบว่า คามคิดเห็นด้านความคาดหวังของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ (x-=4.80) และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ (x-=4.73) (เกณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50)

2.4 ด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของโครงการโดยพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการว่าบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายหรือ ไม่มีผลผลิตจากโครงการอะไรบ้าง ความคิดเห็นของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของโรงเรียนครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน ด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ จากตารางที่สรุปผลได้ว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการในด้านผลผลิตพบว่าคามคิดเห็นด้านความคาดหวังของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ (x-=4.89) และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ (x-=4.64) (เกณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50)

3. ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและความสามารถที่นำไปปฏิบัติของโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือพบว่าการประเมินตนเองของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการสูงกว่าเกณฑ์ (x-=4.65) และสามารถนำไปปฏิบัติได้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ (x-=3.60) (เกณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50)

4. ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ในด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้นกระบวนการและผลผลิตของโครงการกับสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงพบว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ ในด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตมีความสัมพันธ์กันทุกด้าน กล่าวคือเมื่อมีความคิดเห็นในด้านสภาวะแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความคิดเห็นด้านปัจจัยเบื้องต้น อยู่ในระดับมากที่สุด ก็ย่อมมีความคิดเห็นในด้านกระบวนการและด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุดด้วยเช่นกัน

สรุปได้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเมื่อความคิดเห็นในด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ทำให้ส่งผลถึงปัจจัยเบื้องต้นของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ในเมื่อปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน โครงการมีความเพียงพอ เหมาะสมในระดับมากที่สุด ทำให้การดำเนินงานโครงการสามารถดำเนินการได้ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน และย่อมส่งผลให้เกิดขึ้นจริงหรือสิ่งที่ได้รับจากโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ชำนาญ : [23 ก.ย. 2564 เวลา 10:47 น.]
อ่าน [1333] ไอพี : 113.53.18.159
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,419 ครั้ง
ทำความรู้จักโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
ทำความรู้จักโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)

เปิดอ่าน 9,546 ครั้ง
"เผยแผ่" กับ "เผยแพร่"
"เผยแผ่" กับ "เผยแพร่"

เปิดอ่าน 9,183 ครั้ง
ไฟร์ฟอกซ์ แซง ไออี 6
ไฟร์ฟอกซ์ แซง ไออี 6

เปิดอ่าน 16,028 ครั้ง
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

เปิดอ่าน 13,604 ครั้ง
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย

เปิดอ่าน 11,345 ครั้ง
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก

เปิดอ่าน 11,499 ครั้ง
"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์
"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์

เปิดอ่าน 12,901 ครั้ง
10 ข้อดีของฟองน้ำ ที่มากกว่าแค่ใช้ล้างจาน
10 ข้อดีของฟองน้ำ ที่มากกว่าแค่ใช้ล้างจาน

เปิดอ่าน 70,505 ครั้ง
พี่หมื่นจัดให้! เพลง บุพเพสันนิวาส English Version  by Tony Wathasilp (โทนี่ อังกฤษศิลป์)
พี่หมื่นจัดให้! เพลง บุพเพสันนิวาส English Version by Tony Wathasilp (โทนี่ อังกฤษศิลป์)

เปิดอ่าน 11,215 ครั้ง
เดิน วิ่ง เพื่อบำรุงสมอง
เดิน วิ่ง เพื่อบำรุงสมอง

เปิดอ่าน 11,818 ครั้ง
10 เหตุผลที่ทำให้คุณกลายเป็นคนอ้วน
10 เหตุผลที่ทำให้คุณกลายเป็นคนอ้วน

เปิดอ่าน 35,425 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น

เปิดอ่าน 57,129 ครั้ง
การเบิกค่าเช่าบ้าน
การเบิกค่าเช่าบ้าน

เปิดอ่าน 53,708 ครั้ง
โลกนี้มีกี่ภาษา
โลกนี้มีกี่ภาษา

เปิดอ่าน 21,353 ครั้ง
"มองการศึกษาในมุมใหม่" การ์ตูนสะท้อนการศึกษาไทย ที่ "ผู้ใหญ่" ควรทำความเข้าใจ
"มองการศึกษาในมุมใหม่" การ์ตูนสะท้อนการศึกษาไทย ที่ "ผู้ใหญ่" ควรทำความเข้าใจ

เปิดอ่าน 14,778 ครั้ง
เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย
เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย
เปิดอ่าน 10,698 ครั้ง
ตรวจแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจคิดใหม่ทำใหม่เพื่อหัวใจของคุณ
ตรวจแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจคิดใหม่ทำใหม่เพื่อหัวใจของคุณ
เปิดอ่าน 9,505 ครั้ง
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ
เปิดอ่าน 16,029 ครั้ง
ฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ "พิจิตร3" ทรงผลยาวคล้ายลูกแพร์
ฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ "พิจิตร3" ทรงผลยาวคล้ายลูกแพร์
เปิดอ่าน 12,772 ครั้ง
กินถั่วช่วยคุ้มกัน โรคมะเร็ง-หัวใจ
กินถั่วช่วยคุ้มกัน โรคมะเร็ง-หัวใจ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ