ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ใช้รูปแบบ CIPP Model มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทและสภาพแวดล้อม ของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กลุ่มตัวอย่างจำนวน 824 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษา 2561 จำนวน 131 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 13 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 สุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น แล้วเทียบสัดส่วนกับจำนวนนักเรียน แต่ละระดับชั้น ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 340 คน และผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2561 โดยใช้เป็น กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 340 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการมี 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามประเมินบริบทและสภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สอบถามผู้บริหารโรงเรียนและครู 2) แบบสอบถามประเมินผลผลิตของโครงการ ประเมินจากความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิสารพิทยากรและผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 3) แบบสอบถามประเมินผลผลิตของโครงการ ประเมินจากความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS for window ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทและสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ผู้ตอบแบบประเมินเป็นผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นต่อด้านบริบทและสภาพแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.13 S.D. = 0.58) ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ ด้านความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และด้านความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นระหว่าง 3.72 -4.58

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ผู้ตอบแบบประเมินเป็นผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นต่อด้านปัจจัยนำเข้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.22 S.D. = 0.74) ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ สถานที่ การบริหารจัดการ และการได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านงบประมาณ ( = 4.44 S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นระหว่าง 3.76-4.53

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ผู้ตอบแบบประเมินเป็นผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นต่อด้านปัจจัยนำเข้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.24 S.D. = 0.67) ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ เมื่อพิจารณาการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการตามการบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน การดำเนินงาน การตรวจสอบและติดตาม และการปรับปรุงอย่างเหมาะสม ผลการประเมินอยู่ในระดับมากทั้ง 4 กระบวนการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ในระดับมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นระหว่าง 4.04-4.44

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นการประเมินผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ ผลที่เกิดแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง สามารถจำแนกเป็นประเด็นได้ดังนี้

4.1 ผลการประเมินผลผลิตตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.28 S.D. = 0.67) ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) โรงเรียนมีห้องสมุดที่มีมาตรฐาน ทันสมัย มีความพร้อมและเหมาะสมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ( = 4.56 S.D. = 0.54) 2) สภาพห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สื่อและอุปกรณ์การสอนภายในห้องมีความพร้อมในการใช้งาน ( = 4.53 S.D. = 0.68) และ 3) โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย ( = 4.45 S.D. = 0.73)

4.2 ผลการประเมินผลผลิต ประเมินจากความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิสารพิทยากรและผู้ปกครอง ที่มีต่อผลผลิตของการโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.23 S.D. = 0.64) ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ( = 4.42 S.D. = 0.69) รองลงมาคือ โรงเรียนมีภูมิทัศน์สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น และปลอดภัย ( = 4.37 S.D. = 0.59)

4.3 ผลการประเมินผลผลิต ประเมินจากความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ที่มีต่อผลผลิตของโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.25 S.D. = 0.63) ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สภาพห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้สื่อและอุปกรณ์การสอนภายในห้องมีความพร้อมในการใช้งาน ( = 4.46 S.D. = 0.66) รองลงมา คือนักเรียนมีความสุขกับการเรียนในห้องเรียนและมีความสุขในการดำเนินชีวิตในโรงเรียน ( = 4.39 S.D. = 0.56) และโรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ( = 4.35 S.D. = 0.66) ตามลำดับ

โพสต์โดย วุฒิ : [18 ต.ค. 2564 เวลา 02:37 น.]
อ่าน [369] ไอพี : 124.120.123.70
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,481 ครั้ง
ลูกน้อยทานยาลดไข้หลายวัน เป็นอันตรายไหม
ลูกน้อยทานยาลดไข้หลายวัน เป็นอันตรายไหม

เปิดอ่าน 22,009 ครั้ง
ไม้ดอกไม้ประดับ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30)
ไม้ดอกไม้ประดับ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30)

เปิดอ่าน 13,167 ครั้ง
10 อาหารอุดมแคลเซียม ที่จะช่วยคุณลดน้ำหนักได้
10 อาหารอุดมแคลเซียม ที่จะช่วยคุณลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 27,071 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 7 ผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที่ 3
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 7 ผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที่ 3

เปิดอ่าน 9,327 ครั้ง
น้ำซุป เมนูเด็ดรักษาสุขภาพ
น้ำซุป เมนูเด็ดรักษาสุขภาพ

เปิดอ่าน 78,218 ครั้ง
ประชาธิปไตย คืออะไร
ประชาธิปไตย คืออะไร

เปิดอ่าน 9,098 ครั้ง
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้

เปิดอ่าน 17,149 ครั้ง
ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ลูกครึ่งไทย-จีน..ทนหวัดนก
ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ลูกครึ่งไทย-จีน..ทนหวัดนก

เปิดอ่าน 22,966 ครั้ง
เผยเคล็ดลับ อ่านหนังสือแล้วทำอย่างไร ให้จำได้ดี
เผยเคล็ดลับ อ่านหนังสือแล้วทำอย่างไร ให้จำได้ดี

เปิดอ่าน 27,790 ครั้ง
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ

เปิดอ่าน 8,858 ครั้ง
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ

เปิดอ่าน 16,376 ครั้ง
ชมเลย แอนิเมชั่นการบริหารสมองเป็น 2 เท่า ด้วย Brain Activation
ชมเลย แอนิเมชั่นการบริหารสมองเป็น 2 เท่า ด้วย Brain Activation

เปิดอ่าน 7,702 ครั้ง
Animator vs Animation ภาค 4 กลับมาแล้ว สุดยอดมาก ชมคลิปกันเลย
Animator vs Animation ภาค 4 กลับมาแล้ว สุดยอดมาก ชมคลิปกันเลย

เปิดอ่าน 11,022 ครั้ง
สมองเสื่อมหรือ... ขี้ลืมธรรมดาๆ
สมองเสื่อมหรือ... ขี้ลืมธรรมดาๆ

เปิดอ่าน 18,841 ครั้ง
5 สิ่งไม่ควรทำหลังทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ
5 สิ่งไม่ควรทำหลังทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 25,015 ครั้ง
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก

เปิดอ่าน 15,192 ครั้ง
จิตรกรรมและศาสนา
จิตรกรรมและศาสนา

เปิดอ่าน 13,292 ครั้ง
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร ภัยร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง!
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร ภัยร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง!

เปิดอ่าน 10,359 ครั้ง
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ กินเจ ถือศีลกินผัก
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ กินเจ ถือศีลกินผัก

เปิดอ่าน 11,591 ครั้ง
ชมคลิป ตำรวจไทยโชว์เต้นบีบอย งานกีฬากองทัพไทย
ชมคลิป ตำรวจไทยโชว์เต้นบีบอย งานกีฬากองทัพไทย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ