ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ปัจจัยและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบ

ชื่อผู้วิจัย : นายวันชัย ครามสูงเนิน

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี

ปีที่วิจัย : 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ที่บูรณาการวิจัย

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี และเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษา กศน.,ผู้รับบริการการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยด้านเทคโนโลยี และ ผู้รับบริการการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 105 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม และสนทนากลุ่มแนวปฏิบัติที่ดี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติค่า t-test เพื่ออธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé’s Method) สำหรับการสนทนากลุ่ม (Focus group interview) ใช้การวิเคราะห์โดยการบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการวิจัยปรากฎว่า

ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสะดวกในการให้บริการ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ด้านระยะเวลาการให้บริการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านบุคลิกภาพบุคลากร โดยจำแนกรายด้าน ดังนี้

1. ด้านบุคลิกภาพบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสนใจ เอาใจใส่ เต็มใจให้คำปรึกษาแนะนำ อย่างมีประสิทธิผล ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ การพูดจาไพเราะ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ

2. ด้านระบบบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้บริการเป็นไปตามระเบียบ ตามระยะเวลาที่กำหนด และขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีแบบฟอร์มอธิบายชัดเจน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว

3. ด้านสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเดินทางสะดวก ปลอดภัย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ สถานที่ให้บริการบรรยากาศดี ไม่มีเสียงรบกวน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานที่นั่งพักรอ น้ำดื่ม ห้องสุขา ที่จอดรถ เหมาะสม เพียงพอต่อผู้รับบริการ

4. ด้านคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเต็มใจให้คำปรึกษาต่อผู้รับบริการเป็นอย่างดี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ มีช่องทางแจ้งกลับ ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การได้รับบริการที่คุ้มค่า ในเวลาที่เหมาะสม

5. ด้านระยะเวลาการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระยะเวลาในการให้บริการ มีความเหมาะสม รวดเร็ว ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การให้บริการเป็นเป็นระบบ ตามลำดับขั้นตอน

6. ด้านความสะดวกในการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริการที่หลากหลายให้เลือกใช้บริการ เช่น ทางไปรษณีย์ ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค อีเมล์ การบริการนอกสถานที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ มีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การมีระบบสารสนเทศเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี จำแนกตามประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก พบว่า นักศึกษา กศน. มีความพึงพอใจด้านระยะเวลาการให้บริการ ผู้รับบริการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีความพึงพอใจ ด้านความสะดวกในการให้บริการ และผู้รับบริการทั่วไป/ประชาชน มีความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการให้บริการ เมื่อเปรียบเป็นรายกลุ่มเป้าหมาย พบว่า นักศึกษา กศน. มีความพึงพอใจระดับมาก ด้านความสะดวกในการให้บริการ เท่ากับ ผู้รับบริการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีความพึงพอใจระดับมากด้านคุณภาพการให้บริการ เท่ากับ ผู้รับบริการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีความพึงพอใจระดับมาก เท่ากับ ผู้รับบริการทั่วไป/ประชาชน ด้านสภาพแวดล้อม และนักศึกษา กศน.มีความพึงพอใจระดับมาก เท่ากับผู้รับบริการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านบุคลิกภาพบุคลากร เมื่อจำแนกตามผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบุคลิกภาพบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษามีระดับความพึงพอใจมากกว่า ผู้รับบริการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และผู้รับบริการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีระดับความพึงพอใจมากกว่า ผู้รับบริการทั่วไป/ประชาชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) การติดตามคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี พบว่า ด้านการส่งเสริมการรู้หนังสือ ได้จัดกิจกรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ซึ่งกล่าวว่า คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสม กับช่วงวัย และสอดคล้องกับเป้าประสงค์ ซึ่งกล่าวว่า ประชาชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม และด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย บุคลากรมีพร้อมให้บริการ ด้านเทคโนโลยี มีอินเตอร์เน็ตบริการฟรี และภาคีเครือข่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย

โพสต์โดย วันชัย ครามสูงเนิน : [24 ต.ค. 2564 เวลา 12:27 น.]
อ่าน [487] ไอพี : 183.88.169.36
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 99,444 ครั้ง
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 12,951 ครั้ง
ค้นพบล่าสุด...พบน้ำแข็งบนดาวอังคาร
ค้นพบล่าสุด...พบน้ำแข็งบนดาวอังคาร

เปิดอ่าน 14,869 ครั้ง
เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน
เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน

เปิดอ่าน 16,095 ครั้ง
ทำอย่างไรดี...คอเคล็ดพราะตกหมอน
ทำอย่างไรดี...คอเคล็ดพราะตกหมอน

เปิดอ่าน 32,050 ครั้ง
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว เลขยกกำลัง 2
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว เลขยกกำลัง 2

เปิดอ่าน 202,079 ครั้ง
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2558
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2558

เปิดอ่าน 26,058 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): การเตะจากจุดโทษ
ฟุตซอล(Futsal): การเตะจากจุดโทษ

เปิดอ่าน 13,747 ครั้ง
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์

เปิดอ่าน 13,419 ครั้ง
เหตุใดคนญี่ปุ่นจึงมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบนี้..
เหตุใดคนญี่ปุ่นจึงมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบนี้..

เปิดอ่าน 13,336 ครั้ง
อยากรวย! ต้องขยันอ่านหนังสือ เคล็ดลับความรวยที่ไม่ค่อยมีใครบอก!!
อยากรวย! ต้องขยันอ่านหนังสือ เคล็ดลับความรวยที่ไม่ค่อยมีใครบอก!!

เปิดอ่าน 27,114 ครั้ง
ฝนดาวตกเจมินิดส์
ฝนดาวตกเจมินิดส์

เปิดอ่าน 16,230 ครั้ง
ภาษาไทย ภาษาชาติ และการสอนของครู
ภาษาไทย ภาษาชาติ และการสอนของครู

เปิดอ่าน 139,590 ครั้ง
การปลูกต้นชวนชม ไม้คลาสสิค
การปลูกต้นชวนชม ไม้คลาสสิค

เปิดอ่าน 6,519 ครั้ง
อ่านอะไร...คนไทย?
อ่านอะไร...คนไทย?

เปิดอ่าน 54,472 ครั้ง
รู้ยังหมากัดคน บางกรณีฟ้องเจ้าของหมาไม่ได้นะ
รู้ยังหมากัดคน บางกรณีฟ้องเจ้าของหมาไม่ได้นะ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 6,772 ครั้ง
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2

เปิดอ่าน 13,532 ครั้ง
อาจารย์เฉลิมชัย "ระบบการศึกษาประเทศไทย"
อาจารย์เฉลิมชัย "ระบบการศึกษาประเทศไทย"

เปิดอ่าน 20,728 ครั้ง
ลักษณะที่ดีและลักษณะที่บกพร่องของงานวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นปริญญานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์)
ลักษณะที่ดีและลักษณะที่บกพร่องของงานวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นปริญญานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์)

เปิดอ่าน 39,554 ครั้ง
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก

เปิดอ่าน 10,130 ครั้ง
เทคนิคการคิดเลข 3 ตัว ที่ยังไงก็แล้วแต่ ผลลัพธ์จะได้ 1089 เสมอ
เทคนิคการคิดเลข 3 ตัว ที่ยังไงก็แล้วแต่ ผลลัพธ์จะได้ 1089 เสมอ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ