ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รื่อง ผลการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning ร่วมกบัการเล่านิทาน เพอื่ พฒั นาทักษะ ทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวยั ช้นัอนุบาลปีที่1

เรื่อง ผลการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning ร่วมกบัการเล่านิทาน เพอื่ พฒั นาทักษะ

ทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวยั ช้นัอนุบาลปีที่1

ผู้รายงาน นางศศิธร แกว้บุตร

ตา แหน่ง ครูวทิยฐานะชา นาญการ โรงเรียนวดัป่างิ้ว องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาในคร้ังนี้ เป็นการศึกษาผลการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning

ร่วมกบัการเล่านิทาน เพอื่ พฒั นาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวยั ช้นัอนุบาล

ปี ที่ 1ชุดแกว้คนเก่ง โดยมีวัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนานิทาน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการ

ฟังและการพูด ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนิทาน

เปรียบเทียบทกัษะทางภาษาดา้นการฟังและการพูด ระหว่างก่อนการจดัประสบการณ์และหลงัการ

จัดประสบการณ์แบบ Active Learning ร่วมกบัการเล่านิทาน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็ก

ที่มีต่อผลการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning ร่วมกบัการเล่านิทาน เพื่อพฒั นาทักษะทาง

ภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวยั ช้นัอนุบาลปีที่1 ชุด แกว้คนเก่ง กลุ่มเป้าหมายที่ใชไ้น

การศึกษา ได้แก่ เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่1 โรงเรียนวดั ป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวดั

ปทุมธานีที่ก าลังเรียนในภาคเรียน ที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน เด็กปฐมวัย

จ านวน 27 คน ซึ่ งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน

การศึกษาประกอบด้วย 1) นิทานของเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปี ที่ 1 ชุด แกว้คนเก่ง เพื่อพัฒนา

ทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด จ านวน 12 เรื่อง 2) แผนการจัดประสบการณ์แบบ Active

Learning ร่วมกบัการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย

ช้นัอนุบาลปีที่1เรื่องละ 5 แผน รวมท้ังหมด 60 แผน 3) แบบประเมินทักษะทางภาษาด้าน

การฟังและการพูดของเด็ก ช้ันอนุบาลปีที่1 จา นวน 2 ชุด ชุดละ 10 ขอ้ รวมท้งัหมด 20 ข้อ

และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของเด็ก จ านวนรายการประเมิน 10 รายการ เป็ นแบบ

ประมาณค่า 3ระดบั สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าดชั นีประสิทธิผลและทดสอบความแตกต่างของคะแนนความสามารถทางภาษาดา้น

ทักษะการฟังและการพูด โดยใช้สถิติ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาปรากฏดงัน้ี

1. กิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพฒั นาทกั ษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ตาม

แผนการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning ร่วมกับการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา

ด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่1 มีประสิทธิภาพ 86.55/84.63 ซ่ึงสูงกว่า

เกณฑ์ประสิทธิภาพที่กา หนดไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของนิ ท านเด็กป ฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่ 1 ชุด แก้วคนเก่ง

ประกอบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ท้งั 12 เรื่อง มีค่า

เท่ากับ 0.7059 หมายความว่า เด็กมีทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดหลังการจัด

ประสบการณ์เพมิ่ ข้ึน 0.7059 คิดเป็ นร้อยละ 70.59

3. เด็กช้นั อนุบาลปี ที่ 1 มีคะแนนการประเมินทักษะทางภาษาด้านการฟังหลังการจัด

ประสบการณ์แบบ Active Learning ร่วมกับการเล่านิทาน เพื่อพฒั นาทกั ษะทางภาษาด้านการฟัง

และการพดูของเด็กปฐมวยั สูงกวา่ ก่อนการจดัประสบการณ์อยางมีนัยส า ่ คัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่1 จา นวน 27 คน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง มี

ความพึงพอใจต่อการจดั ประสบการณ์แบบ Active Learning ร่วมกับการเล่านิทาน เพื่อพัฒนา

ทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ช้นัอนุบาลปีที่1 ชุด แกว้คนเก่ง โดยรวมเด็ก

มีความพึงพอใจอยใู่ นระดบั มาก(



= 2.58, S.D.= 0.56) เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่ามีความพึงพอใจ

อยใู่ นระดบั มาก

สรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาคร้ังน้ีผู้ศึกษาสามารถจัดประสบการณ์โดยใช้

นิทาน ของเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่1 ชุด แก้วคนเก่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เด็ก

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้จากผู้รับมาเป็ นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะนิสัยใฝ่ รู้

ใฝ่ เรียน มีความสนุกสนานในการเรียน เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม กล้าคิด กล้าทา กล้า

แสดงออกอย่างมีเหตุผล เด็กมีความพร้อมด้านทกั ษะการฟังและการพูดมากข้ึน ส่งผลให้เด็กมี

ทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัย และมีความพร้อมที่

จะเรียนช้นั สูงต่อไ

โพสต์โดย nanandarm : [22 พ.ย. 2564 เวลา 12:52 น.]
อ่าน [1068] ไอพี : 92.38.148.41
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,590 ครั้ง
กลิ่นกุหลาบช่วยกระตุ้นหน่วยความจำ
กลิ่นกุหลาบช่วยกระตุ้นหน่วยความจำ

เปิดอ่าน 41,220 ครั้ง
การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เปิดอ่าน 26,308 ครั้ง
กำเนิด 4 อาชีพใหม่ไอที
กำเนิด 4 อาชีพใหม่ไอที

เปิดอ่าน 74,692 ครั้ง
กริยา กับ กิริยา
กริยา กับ กิริยา

เปิดอ่าน 32,330 ครั้ง
วิธีกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากเสื้อผ้า
วิธีกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากเสื้อผ้า

เปิดอ่าน 10,045 ครั้ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง

เปิดอ่าน 2,802 ครั้ง
จำนวนนับ
จำนวนนับ

เปิดอ่าน 15,028 ครั้ง
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30

เปิดอ่าน 18,071 ครั้ง
"ข่าลิง" คืออะไร?
"ข่าลิง" คืออะไร?

เปิดอ่าน 10,620 ครั้ง
ตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คำตอบสุดท้ายจะออกมาอย่างไร
ตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คำตอบสุดท้ายจะออกมาอย่างไร

เปิดอ่าน 10,560 ครั้ง
คลิปรถตู้อุบลฯ รับผู้โดยสารแน่นคัน 15 ที่นั่ง ยืนอีกเป็นสิบ
คลิปรถตู้อุบลฯ รับผู้โดยสารแน่นคัน 15 ที่นั่ง ยืนอีกเป็นสิบ

เปิดอ่าน 32,191 ครั้ง
เรื่องควรรู้ก่อนทาสี
เรื่องควรรู้ก่อนทาสี

เปิดอ่าน 50,131 ครั้ง
โลกออนไลน์ชื่นชม ผอ.โรงเรียนเข้ารับตำแหน่ง ร่ายกลอนลำและอารมณ์ขัน สร้างบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน
โลกออนไลน์ชื่นชม ผอ.โรงเรียนเข้ารับตำแหน่ง ร่ายกลอนลำและอารมณ์ขัน สร้างบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน

เปิดอ่าน 12,903 ครั้ง
"อัญชัน"..ผมงามและช่วยในการมองเห็น - ดินดีสม เป็นนาสวน
"อัญชัน"..ผมงามและช่วยในการมองเห็น - ดินดีสม เป็นนาสวน

เปิดอ่าน 14,871 ครั้ง
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบการศึกษาไทยในแบบ "รองเท้าเบอร์เดียว"
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบการศึกษาไทยในแบบ "รองเท้าเบอร์เดียว"

เปิดอ่าน 8,252 ครั้ง
ทางออกในการบริหารคุณภาพการศึกษา : การบริหารผู้ประเมินภายนอกแนวใหม่
ทางออกในการบริหารคุณภาพการศึกษา : การบริหารผู้ประเมินภายนอกแนวใหม่
เปิดอ่าน 10,183 ครั้ง
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้
เปิดอ่าน 13,892 ครั้ง
7 เรื่องผิดพลาดในการใช้เงิน ที่ทำให้คุณไม่รวยสักที
7 เรื่องผิดพลาดในการใช้เงิน ที่ทำให้คุณไม่รวยสักที
เปิดอ่าน 67,485 ครั้ง
ทำไมจึงไม่ควรให้ผู้ไม่มีใบประกอบอาชีพครูมีสิทธิสอบครูได้ : โดย รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ
ทำไมจึงไม่ควรให้ผู้ไม่มีใบประกอบอาชีพครูมีสิทธิสอบครูได้ : โดย รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ
เปิดอ่าน 17,213 ครั้ง
10 ขั้นตอนบริหารใบหน้าชะลอแก่
10 ขั้นตอนบริหารใบหน้าชะลอแก่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ