ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ผู้รายงาน เชษฐชาย วรรณประพันธ์

ปีที่รายงาน 2564

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินบริบทโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (3) เพื่อประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (4) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตำบลตะขบ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 464 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเลือกอย่างง่ายโดยใช้ตารางการสุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ผลการศึกษา ปรากฏผลดังนี้

1. ด้านบริบท ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในระดับดีมากที่สุด ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล มีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของนักเรียน หลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องชัดเจนเหมาะสม การดำเนินงานการโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล มีการวางแผนที่ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด การดำเนินงานของโครงการมีกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะของนักเรียน

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในระดับดีมากที่สุด ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่า บุคลากรที่ได้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกิจกรรมในการแข่งขัน มีสื่อและอุปกรณ์เพียงพอ เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุดสูงกว่าทุกด้าน สถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลมีความเหมาะสมและเพียงพอ ประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อชี้แจง วางแผนและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด ความพอเพียง เหมาะสมของงบประมาณกับแต่ละกิจกรรม การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และการได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ชุนชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน

3. ด้านกระบวนการ ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในระดับดีมากที่สุด ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่า หน่วยงานต้นสังกัดและโรงเรียนมีการเผยแพร่ในการจัดกิจกรรมและแข่งขันกีฬาวู้ดบอล หน่วยงานต้นสังกัดมีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้โรงเรียนต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านกีฬาวู้ดบอลของสถานศึกษาในท้องถิ่น จัดทำแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน จัดกิจกรรม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้มีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพทางกีฬาวู้ดบอลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด การติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่จัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลมีความเหมาะสมและพัฒนาทักษะของนักเรียนได้ดี การจัดกิจกรรมมีความหลากหลายและเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง การแข่งขันกำหนดเกณฑ์การตัดสินในแต่ละกิจกรรมอย่างยุติธรรมและเหมาะสม และนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

4. ด้านผลผลิต ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในระดับดีมากที่สุด ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่า โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ให้ความสนใจ เห็นความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาวู้ดบอล นักเรียนสามารถนำทักษะกีฬาวู้ดบอลมาใช้ในการเรียนและประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬาวู้ดบอล โรงเรียน ชุมชน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีเจตคติที่ดี ต่อ การร่วมกันจัดโครงการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล และโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล

โพสต์โดย ชาย : [3 ธ.ค. 2564 เวลา 13:18 น.]
อ่าน [642] ไอพี : 1.4.141.38
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,406 ครั้ง
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เปิดอ่าน 13,391 ครั้ง
ข้อสอบยากๆใช่ว่าจะพัฒนาคนได้
ข้อสอบยากๆใช่ว่าจะพัฒนาคนได้

เปิดอ่าน 19,934 ครั้ง
การศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์การทำงานฯ ต่อวัฒนธรรมการทำงานของครู
การศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์การทำงานฯ ต่อวัฒนธรรมการทำงานของครู

เปิดอ่าน 8,104 ครั้ง
ไอ้หยา!ด.ญ.ร้องพิธีเปิดโอลิมปิกก็ลวง
ไอ้หยา!ด.ญ.ร้องพิธีเปิดโอลิมปิกก็ลวง

เปิดอ่าน 7,806 ครั้ง
ดีเอสไอเตือนชาวเน็ต!! ระวังติดอีเมล์ไวรัสเรียกค่าไถ่
ดีเอสไอเตือนชาวเน็ต!! ระวังติดอีเมล์ไวรัสเรียกค่าไถ่

เปิดอ่าน 1,741 ครั้ง
JobsDB แนะทริคสมัครงานสำหรับเด็กจบใหม่  ทำอย่างไรให้ HR สนใจเรียกสัมภาษณ์งาน
JobsDB แนะทริคสมัครงานสำหรับเด็กจบใหม่ ทำอย่างไรให้ HR สนใจเรียกสัมภาษณ์งาน

เปิดอ่าน 39,261 ครั้ง
ไขคำตอบ "โรงเรียน ครู อยู่อย่างไรในยุค4.0?"
ไขคำตอบ "โรงเรียน ครู อยู่อย่างไรในยุค4.0?"

เปิดอ่าน 9,250 ครั้ง
เทคโนโลยีแห่งอนาคต ขับเคลื่อนสังคมโลกยุคใหม่!
เทคโนโลยีแห่งอนาคต ขับเคลื่อนสังคมโลกยุคใหม่!

เปิดอ่าน 12,319 ครั้ง
อาหารกับการออกกำลัง
อาหารกับการออกกำลัง

เปิดอ่าน 8,629 ครั้ง
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!

เปิดอ่าน 37,884 ครั้ง
ที่มาของ "กรุงเทพมหานคร" และ "บางกอก"
ที่มาของ "กรุงเทพมหานคร" และ "บางกอก"

เปิดอ่าน 13,884 ครั้ง
แอบดูไลน์ เป็นไปได้หรือไม่
แอบดูไลน์ เป็นไปได้หรือไม่

เปิดอ่าน 20,462 ครั้ง
สมุนไพร"บัวบก"คุณค่าที่มากกว่าแก้ช้ำใน
สมุนไพร"บัวบก"คุณค่าที่มากกว่าแก้ช้ำใน

เปิดอ่าน 20,568 ครั้ง
รายนามศิลปินแห่งชาติ 2559 จำนวน 12 ท่าน
รายนามศิลปินแห่งชาติ 2559 จำนวน 12 ท่าน

เปิดอ่าน 11,367 ครั้ง
ริ้วรอยแตกลายลบได้ด้วยว่านหางจระเข้
ริ้วรอยแตกลายลบได้ด้วยว่านหางจระเข้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,227 ครั้ง
ฮือฮา เปิดภาพลับ"สตีฟ จ็อบส์"คิดค้น"ไอแพด"ได้ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน
ฮือฮา เปิดภาพลับ"สตีฟ จ็อบส์"คิดค้น"ไอแพด"ได้ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน

เปิดอ่าน 10,942 ครั้ง
8 การออกกำลังดีที่สุด และแย่ที่สุดสำหรับหัวใจ
8 การออกกำลังดีที่สุด และแย่ที่สุดสำหรับหัวใจ

เปิดอ่าน 22,136 ครั้ง
ตะไคร้สมุนไพรใกล้ตัวแก้เวียนหัว
ตะไคร้สมุนไพรใกล้ตัวแก้เวียนหัว

เปิดอ่าน 22,167 ครั้ง
ไม้ดอกไม้ประดับ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30)
ไม้ดอกไม้ประดับ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30)

เปิดอ่าน 17,280 ครั้ง
การมีจินตนาการโดยไม่มีความรู้และความเข้าใจนั้นเรียกว่า การฝันกลางวัน
การมีจินตนาการโดยไม่มีความรู้และความเข้าใจนั้นเรียกว่า การฝันกลางวัน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ