ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านศาลาน้ำ

ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้

และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านศาลาน้ำ

ผู้รายงาน นายปรีชา ปานนุ่ม

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านศาลาน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 2) ดำเนินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 3) ประเมินผลกระบวนการของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 4) รายงานผลการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และ 5) ประเมินผลสำเร็จในด้านความพึงพอใจของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู จำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 108 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 108 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 238 คน กำหนดขนาดโดยใช้ตาราง Selection of Sample Size ของ Darwin Hendel เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็น แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1ฉบับ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 38 ข้อ ได้ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.50 - 0.91 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.968 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเอฟ (One - Way Analysis of Variance)

ผลการศึกษาพบว่า

1. การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา มีทางเลือกในการแก้ปัญหาได้ 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ

2. การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ด้านกายภาพ ดำเนินการพัฒนาในด้านอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องพิเศษ อาคารประกอบการกำจัดขยะมูลฝอย และการปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น

3. ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา จำแนกเป็น 2 ประเภท คือ ด้านความรู้ และด้านคุณธรรมจริยธรรม

4. ผลการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา พบว่า มีความเหมาะสมของการดำเนินงานตามโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดรายด้าน พบว่า การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

5. การตรวจสอบความพึงพอใจ ประเมินผลผลิตเมื่อสิ้นสุดแผนการดำเนินงาน (Process Evaluation) การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

6. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา พบว่า นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับความพึงพอใจในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาทุกด้านต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาด้านกายภาพสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างอื่นทุกด้าน

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษารายงานการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ผู้รายงานมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. การนำผลรายงานการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไปใช้

1.1 การจัดทำโครงการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ทั้งในด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ ควรจัดทำเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และควรเป็นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ เพราะผลการพัฒนาด้านดังกล่าว จะส่งผลต่อนักเรียนโดยตรง ทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะ ตามเป้าหมายของหลักสูตร

1.2 ในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ควรทำความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้เห็นความสำคัญและความร่วมมือไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับการวางแนวปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างชัดเจน และพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษา

2.1 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานได้ประเมินผลผลิตจากการสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้นจึงควรมีการประเมินผลจากบุคคลอื่น เช่น ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ หรือบุคคลในองค์กรต่างๆ ในชุมชน ซึ่งมีส่วนในการร่วมพัฒนาและจัดการศึกษาของโรงเรียน

2.2 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษานี้ ผู้รายงานดำเนินการตามขั้นตอน โดยเริ่มจากการสำรวจสภาพปัญหา ความต้องการ จำเป็น การวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหา การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม และวางแผนการแก้ปัญหา การดำเนินงานตามแผนโครงการ และการประเมินผลสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา อาจนำวิธีการและกระบวนการไปประยุกต์ปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนได้

2.3 การดำเนินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ควรนำหลักการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการบริหารจัดการ ทั้งด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ พร้อมสรุปข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป

โพสต์โดย อภิวิชญ์ เวชเตง : [7 ธ.ค. 2564 เวลา 16:02 น.]
อ่าน [978] ไอพี : 171.7.222.76
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,818 ครั้ง
ลายมือมีพลัง
ลายมือมีพลัง

เปิดอ่าน 15,418 ครั้ง
แอบดูไลน์ เป็นไปได้หรือไม่
แอบดูไลน์ เป็นไปได้หรือไม่

เปิดอ่าน 15,089 ครั้ง
เสียงสะท้อนจากเยาวชน ต่อนโยบายลดเวลาเรียน
เสียงสะท้อนจากเยาวชน ต่อนโยบายลดเวลาเรียน

เปิดอ่าน 49,809 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา

เปิดอ่าน 8,883 ครั้ง
เผยรายชื่อ 10 ประเทศที่ประกาศแบนเฟซบุ๊ก
เผยรายชื่อ 10 ประเทศที่ประกาศแบนเฟซบุ๊ก

เปิดอ่าน 291 ครั้ง
CMS คืออะไรอ่านได้ที่นี่
CMS คืออะไรอ่านได้ที่นี่

เปิดอ่าน 14,421 ครั้ง
"SEGWAY" นวตกรรมแห่งโลกอนาคต
"SEGWAY" นวตกรรมแห่งโลกอนาคต

เปิดอ่าน 79,138 ครั้ง
มช.เจ๋งพบสารเซซมิน"งาดำ" รักษามะเร็งครั้งแรกของโลก
มช.เจ๋งพบสารเซซมิน"งาดำ" รักษามะเร็งครั้งแรกของโลก

เปิดอ่าน 9,888 ครั้ง
ข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับ "เครดิตบูโร" ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
ข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับ "เครดิตบูโร" ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?

เปิดอ่าน 20,393 ครั้ง
พิสูจน์พบ “น้ำแข็งแห้ง” เป็นหิมะตกบนดาวอังคาร
พิสูจน์พบ “น้ำแข็งแห้ง” เป็นหิมะตกบนดาวอังคาร

เปิดอ่าน 21,877 ครั้ง
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่

เปิดอ่าน 22,661 ครั้ง
รูปร่างลักษณะของดวงจันทร์บนฟ้า
รูปร่างลักษณะของดวงจันทร์บนฟ้า

เปิดอ่าน 1,775 ครั้ง
กรมอนามัย เตือน นมข้นหวานห้ามใช้เลี้ยงทารก ให้กินนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน ดีที่สุด
กรมอนามัย เตือน นมข้นหวานห้ามใช้เลี้ยงทารก ให้กินนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน ดีที่สุด

เปิดอ่าน 40,865 ครั้ง
เป้าหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
เป้าหมายของเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 23,425 ครั้ง
วิวัฒนาการ ตู้ไปรษณีย์ สู่สัญลักษณ์ที่สุดเมืองไทย
วิวัฒนาการ ตู้ไปรษณีย์ สู่สัญลักษณ์ที่สุดเมืองไทย

เปิดอ่าน 10,901 ครั้ง
แชร์การแสดงสร้างสรรค์ "Cup song โรงเรียนบ้านต้นโชค"
แชร์การแสดงสร้างสรรค์ "Cup song โรงเรียนบ้านต้นโชค"
เปิดอ่าน 13,538 ครั้ง
"พ่อแม่รังแกฉัน"(ใครกันจะรังแกลูกได้เท่าพ่อแม่)
"พ่อแม่รังแกฉัน"(ใครกันจะรังแกลูกได้เท่าพ่อแม่)
เปิดอ่าน 18,493 ครั้ง
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ
เปิดอ่าน 22,071 ครั้ง
เผด็จการคืออะไร
เผด็จการคืออะไร
เปิดอ่าน 50,967 ครั้ง
เพลง "วันแม่"
เพลง "วันแม่"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ