ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านศาลาน้ำ

ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้

และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านศาลาน้ำ

ผู้รายงาน นายปรีชา ปานนุ่ม

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านศาลาน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 2) ดำเนินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 3) ประเมินผลกระบวนการของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 4) รายงานผลการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และ 5) ประเมินผลสำเร็จในด้านความพึงพอใจของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู จำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 108 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 108 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 238 คน กำหนดขนาดโดยใช้ตาราง Selection of Sample Size ของ Darwin Hendel เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็น แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1ฉบับ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 38 ข้อ ได้ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.50 - 0.91 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.968 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเอฟ (One - Way Analysis of Variance)

ผลการศึกษาพบว่า

1. การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา มีทางเลือกในการแก้ปัญหาได้ 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ

2. การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ด้านกายภาพ ดำเนินการพัฒนาในด้านอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องพิเศษ อาคารประกอบการกำจัดขยะมูลฝอย และการปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น

3. ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา จำแนกเป็น 2 ประเภท คือ ด้านความรู้ และด้านคุณธรรมจริยธรรม

4. ผลการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา พบว่า มีความเหมาะสมของการดำเนินงานตามโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดรายด้าน พบว่า การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

5. การตรวจสอบความพึงพอใจ ประเมินผลผลิตเมื่อสิ้นสุดแผนการดำเนินงาน (Process Evaluation) การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

6. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา พบว่า นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับความพึงพอใจในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาทุกด้านต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาด้านกายภาพสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างอื่นทุกด้าน

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษารายงานการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ผู้รายงานมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. การนำผลรายงานการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไปใช้

1.1 การจัดทำโครงการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ทั้งในด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ ควรจัดทำเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และควรเป็นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ เพราะผลการพัฒนาด้านดังกล่าว จะส่งผลต่อนักเรียนโดยตรง ทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะ ตามเป้าหมายของหลักสูตร

1.2 ในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ควรทำความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้เห็นความสำคัญและความร่วมมือไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับการวางแนวปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างชัดเจน และพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษา

2.1 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานได้ประเมินผลผลิตจากการสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้นจึงควรมีการประเมินผลจากบุคคลอื่น เช่น ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ หรือบุคคลในองค์กรต่างๆ ในชุมชน ซึ่งมีส่วนในการร่วมพัฒนาและจัดการศึกษาของโรงเรียน

2.2 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษานี้ ผู้รายงานดำเนินการตามขั้นตอน โดยเริ่มจากการสำรวจสภาพปัญหา ความต้องการ จำเป็น การวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหา การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม และวางแผนการแก้ปัญหา การดำเนินงานตามแผนโครงการ และการประเมินผลสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา อาจนำวิธีการและกระบวนการไปประยุกต์ปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนได้

2.3 การดำเนินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ควรนำหลักการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการบริหารจัดการ ทั้งด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ พร้อมสรุปข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป

โพสต์โดย อภิวิชญ์ เวชเตง : [7 ธ.ค. 2564 เวลา 16:02 น.]
อ่าน [370] ไอพี : 171.7.222.76
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,206 ครั้ง
พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น
พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น

เปิดอ่าน 16,153 ครั้ง
ปลูกว่านเสริมชะตา
ปลูกว่านเสริมชะตา

เปิดอ่าน 10,610 ครั้ง
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ

เปิดอ่าน 19,284 ครั้ง
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้ธูปกี่ดอกกันบ้าง?
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้ธูปกี่ดอกกันบ้าง?

เปิดอ่าน 14,881 ครั้ง
อยากฉลาดฟังดนตรีคลาสสิก
อยากฉลาดฟังดนตรีคลาสสิก

เปิดอ่าน 11,718 ครั้ง
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด

เปิดอ่าน 7,964 ครั้ง
ประวัติความเป็นมา วันแม่
ประวัติความเป็นมา วันแม่

เปิดอ่าน 8,863 ครั้ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง

เปิดอ่าน 17,384 ครั้ง
ฮอร์โมน : ชีววิทยา
ฮอร์โมน : ชีววิทยา

เปิดอ่าน 12,892 ครั้ง
เผยโฉมสาวงามทั่วโลกชิง มิสยูนิเวิร์ส 2009
เผยโฉมสาวงามทั่วโลกชิง มิสยูนิเวิร์ส 2009

เปิดอ่าน 20,291 ครั้ง
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย

เปิดอ่าน 7,122 ครั้ง
4 สาเหตุที่เด็กๆ เบื่อโรงเรียน
4 สาเหตุที่เด็กๆ เบื่อโรงเรียน

เปิดอ่าน 8,150 ครั้ง
องค์ประกอบ ของความสำเร็จ
องค์ประกอบ ของความสำเร็จ

เปิดอ่าน 9,951 ครั้ง
มะเร็งลำไส้ใหญ่ เกิดจากกรรมพันธุ์มากถึง 3 เท่า
มะเร็งลำไส้ใหญ่ เกิดจากกรรมพันธุ์มากถึง 3 เท่า

เปิดอ่าน 15,278 ครั้ง
เด็กนอนเป็นเวลาปัญญาดี ยิ่งนอนตั้งแต่หัวค่ำยิ่งหัวไวยิ่งกว่าเพื่อน
เด็กนอนเป็นเวลาปัญญาดี ยิ่งนอนตั้งแต่หัวค่ำยิ่งหัวไวยิ่งกว่าเพื่อน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 100,380 ครั้ง
"ความแตกต่างระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ โรงเรียนอนุบาล" โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์
"ความแตกต่างระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ โรงเรียนอนุบาล" โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์

เปิดอ่าน 36,814 ครั้ง
ทฤษฎีบทบาทสื่อมวลชนกำลังถูกท้าทายโดยสื่อใหม่
ทฤษฎีบทบาทสื่อมวลชนกำลังถูกท้าทายโดยสื่อใหม่

เปิดอ่าน 24,181 ครั้ง
ลายมือนักบริหาร ต้องมีเส้นอิทธิพล
ลายมือนักบริหาร ต้องมีเส้นอิทธิพล

เปิดอ่าน 18,042 ครั้ง
ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 อันดับมหาเศรษฐีเมืองไทย ใครติดอันดับปีนี้บ้าง
ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 อันดับมหาเศรษฐีเมืองไทย ใครติดอันดับปีนี้บ้าง

เปิดอ่าน 9,674 ครั้ง
การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ
การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ