ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองแต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองแต้

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ผู้ประเมิน นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียน

บ้านหนองแต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองแต้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (Context Input Process Product Evaluation Model : CIPP) เนื่องจากต้องการให้มีความครอบคลุม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางเลือกต่าง ๆ ของผู้บริหาร โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วน ตามลำดับพัฒนาการของการดำเนินงานตามโครงการ 3 ระยะ โดยมีกรอบในการประเมิน 4 ด้าน คือเพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ

3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 6 ฉบับ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนในปีการศึกษา 2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 121 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

การประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้ประเมินเน้นสรุปผลตามวัตถุประสงค์การประเมิน และนำเสนอผลของส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปเพื่อให้เห็นความเป็นมาด้วย ดังนี้

1. การประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองแต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมนิสัย

รักการอ่านของนักเรียน รองลงมาได้แก่ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการอ่าน และเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้นักเรียนสนใจการอ่านอยู่เสมอ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด การส่งเสริมนิสัย

รักการอ่านเป็นการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการ และวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีความเป็นไปได้

2. การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียน

บ้านหนองแต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การให้ความร่วมมือ

ในการระดมความคิดและการดำเนินงานตามโครงการของบุคลากร รองลงมาได้แก่ คุณภาพของสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และปริมาณของสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

3. การประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองแต้ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่บุคลากร รองลงมาได้แก่ การกำหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรม ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ 4. การประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองแต้

การประเมินผลผลิตของโครงการ ได้ทำการประเมินเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการในรายการต่อไปนี้

1. ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู

2. พฤติกรรมนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียน

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

4. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู โรงเรียนบ้านหนองแต้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากใน 3 อันดับแรก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมาได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนักเรียนมีความสนใจและเข้าร่วมในกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน ตามลำดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนโดยละเอียดและผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารโรงเรียน

พฤติกรรมนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแต้ อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมาได้แก่ การร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจโดยการอ่านเนื้อหาที่มีหลายตอนนักเรียนจะติดตามอ่านอย่างต่อเนื่องจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ การมีส่วนร่วมและมีโอกาสใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้อย่างทั่วถึง ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามความเหมาะสม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแต้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าร้อยละ 78 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองแต้ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความสนใจและเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน รองลงมา คือ การเห็นความสำคัญของการอ่านหลังจากการเข้าร่วมโครงการของนักเรียน และความกระตือรือร้นที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูมีมากขึ้น ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ หลังการเข้าร่วมโครงการนักเรียนอ่านหนังสือเองได้โดยไม่ต้องบังคับ

โพสต์โดย อัจฉราพร : [12 ธ.ค. 2564 เวลา 19:00 น.]
อ่าน [476] ไอพี : 124.122.16.164
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,967 ครั้ง
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ

เปิดอ่าน 13,644 ครั้ง
เพลง "วันพรุ่งนี้" ที่เด็กร้องแล้วผู้ใหญ่ฟังแล้วอึ้ง!
เพลง "วันพรุ่งนี้" ที่เด็กร้องแล้วผู้ใหญ่ฟังแล้วอึ้ง!

เปิดอ่าน 6,826 ครั้ง
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2

เปิดอ่าน 36,865 ครั้ง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง

เปิดอ่าน 301,950 ครั้ง
การวิ่งระยะต่าง ๆ (พลศึกษา)
การวิ่งระยะต่าง ๆ (พลศึกษา)

เปิดอ่าน 18,131 ครั้ง
ย้อนดูประวัติศาสตร์"เมืองหลวง"ของโลกจมน้ำ
ย้อนดูประวัติศาสตร์"เมืองหลวง"ของโลกจมน้ำ

เปิดอ่าน 8,028 ครั้ง
โรคภูมิแพ้ที่กิดจากอาหาร
โรคภูมิแพ้ที่กิดจากอาหาร

เปิดอ่าน 18,950 ครั้ง
5 สิ่งไม่ควรทำหลังทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ
5 สิ่งไม่ควรทำหลังทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ

เปิดอ่าน 11,321 ครั้ง
บัญญัติ 10 ประการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บัญญัติ 10 ประการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 67,453 ครั้ง
26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่"
26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่"

เปิดอ่าน 15,691 ครั้ง
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก

เปิดอ่าน 14,130 ครั้ง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 2...ฝีมือกระจ๋องหรองแหรง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 2...ฝีมือกระจ๋องหรองแหรง

เปิดอ่าน 14,133 ครั้ง
ดีปลี
ดีปลี

เปิดอ่าน 148,553 ครั้ง
คริส ไรท์ โพสต์แฉ"การศึกษาไทยไม่ไปไหน"เพราะใคร
คริส ไรท์ โพสต์แฉ"การศึกษาไทยไม่ไปไหน"เพราะใคร

เปิดอ่าน 17,480 ครั้ง
ค่าตัว 2.8 หมื่นบาทต่อเดือน เผย 3 อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน
ค่าตัว 2.8 หมื่นบาทต่อเดือน เผย 3 อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,869 ครั้ง
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่

เปิดอ่าน 10,127 ครั้ง
กรมสุขภาพจิตชี้ตั้งชื่อลูกตามสุภาพบุรุษจุฑาเทพไม่มีพิษภัย
กรมสุขภาพจิตชี้ตั้งชื่อลูกตามสุภาพบุรุษจุฑาเทพไม่มีพิษภัย

เปิดอ่าน 15,113 ครั้ง
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ

เปิดอ่าน 10,267 ครั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

เปิดอ่าน 1,056 ครั้ง
"พลูด่าง" ไม้มงคลเสริมโชคลาภ
"พลูด่าง" ไม้มงคลเสริมโชคลาภ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ