ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบปฐมวัยเชิงบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยใช้ “SUPER Model” ปีการศึกษา 2562-2563

ผู้วิจัย นางอนงค์นุช ผลยฤทธิ์

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2562 - 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบปฐมวัยเชิงบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยใช้ “SUPER Model” ศึกษาระดับคุณภาพสถานศึกษาต้นแบบปฐมวัยเชิงบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาด้านบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ศึกษาระดับคุณภาพสถานศึกษาต้นแบบปฐมวัยเชิงบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ด้านพฤติกรรมการจัดประสบการณ์ปฐมวัย ศึกษาระดับคุณภาพสถานศึกษาต้นแบบปฐมวัยเชิงบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ด้านคุณภาพของเด็ก (ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา) ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารครูและเครือข่ายการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีต่อการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบปฐมวัยเชิงบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยใช้ “SUPER Model” ระยะเวลาในการวิจัย ปีการศึกษา 2562- 2563 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 10 แห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 86 คน นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 801 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 818 คน เครือข่ายการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย จำนวน 25 คน ดำเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ 7 ขั้นตอน ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ ปัญหาความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนา ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการและความจำเป็นในพัฒนา ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดปัญหาในการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกรอบกิจกรรมในการวิจัยการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบปฐมวัยเชิงบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยใช้ “SUPER Model” ระยะที่ 2 การดำเนินการวิจัยการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบปฐมวัยเชิงบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยใช้ “SUPER Model” ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการวิจัยการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบปฐมวัยเชิงบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยใช้ “SUPER Model” ครอบคลุมกรอบงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 2) ด้านพฤติกรรมการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 3) ด้านคุณภาพของเด็ก ทุกด้านขับเคลื่อนโดยใช้ “SUPER Model” 5 ขั้นตอน ขั้นที่ 1. การกำหนดเป้าหมาย/นวัตกรรมในการพัฒนา ขั้นที่ 2. การนำไปใช้ ขั้นที่ 3 การนิเทศติดตามและสะท้อนผลการนิเทศ ขั้นที่ 4 การประเมินผลการดำเนินงาน ขั้นที่ 5 รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3 การประเมินผลการวิจัยการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบปฐมวัยเชิงบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยใช้ “SUPER Model” ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการวิจัย ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมิน ขั้นตอนที่ 7 การสรุปรายงานผลและเผยแพร่ผลงาน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามคุณภาพการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบปฐมวัย แบบสอบถามคุณภาพสถานศึกษาต้นแบบปฐมวัย ด้านบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ด้านพฤติกรรมการจัดประสบการณ์ปฐมวัย แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยเก็บข้อมูล หลังการพัฒนาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562และ2563 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. คุณภาพการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบปฐมวัยเชิงบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยใช้ “SUPER Model” ตามความคิดเห็นขอผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและเครือข่ายนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา2562 - 2563 พบว่า

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.06 มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.16ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.06 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.05 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือกลุ่มเครือข่ายนิเทศติดตามการจัดการศึกษาค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.14ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ07 อยู่ในระดับมาก

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.09 มีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.05 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือกลุ่มเครือข่ายนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.13 อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เท่ากับ 4.46, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.07 อยู่ในระดับมาก สอดคล้องตามสมมติฐาน

2. คุณภาพสถานศึกษาต้นแบบปฐมวัยเชิงบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ด้านบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย หลังการพัฒนา ปีการศึกษา2562 - 2563 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนระดับปฐมวัยและเครือข่ายนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย พบว่า

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.07 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.06 อยู่ในระดับดี รองลงมาคือ กลุ่มเครือข่ายนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.05ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.09 อยู่ในระดับดี เช่นกัน

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.09 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.08 และกลุ่มเครือข่ายนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.57, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.09 อยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องตามสมมติฐาน

3. คุณภาพสถานศึกษาต้นแบบปฐมวัยเชิงบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ด้านพฤติกรรมการจัดประสบการณ์ปฐมวัย หลังการพัฒนา ปีการศึกษา2562 - 2563 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและเครือข่ายนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย พบว่า

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.11 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มเครือข่ายนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.12 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.11 อยู่ในระดับดี

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.09) มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มเครือข่ายนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.10 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.09 อยู่ในระดับดีมาก

4. คุณภาพสถานศึกษาต้นแบบปฐมวัยเชิงบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ด้านคุณภาพของเด็ก (ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา) โดยสรุปผลการสังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนคุณภาพของเด็ก (ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา) กรณีศึกษาโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 แห่ง ตามสภาพจริงหลังการพัฒนา ปีการศึกษา2562 - 2563 พบว่า

ปีการศึกษา 2562 พบว่าโดยภาพรวมผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน คุณภาพของเด็กในระดับดีขึ้นไปเฉลี่ยร้อยละ 95.38 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านที่เด็กมีระดับคุณภาพระดับดีขึ้นไปสูงสุดได้แก่พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจมีผล

การประเมินเฉลี่ยร้อยละ 97.75 รองลงมาคือพัฒนาการด้านสังคม ผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 96.25และพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือพัฒนาการด้านร่างกาย มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 92.38

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน คุณภาพของเด็กในระดับดีขึ้นไปเฉลี่ยร้อยละ 93.77 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านที่เด็กมีระดับคุณภาพระดับดีขึ้นไปสูงสุดได้แก่พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจมีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 97.31 รองลงมาคือพัฒนาการด้านสังคม ผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 95.97 และพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือพัฒนาการด้านสติปัญญา มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 91.06 สอดคล้องตามสมมติฐาน

5. ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนระดับปฐมวัย และเครือข่ายนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย ที่มีต่อการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบปฐมวัยเชิงบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยใช้ “SUPER Model” หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562- 2563 จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.03, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.10 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.10 อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.03,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.08 อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มเครือข่ายนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.12 อยู่ในระดับมากเช่นกัน

ปีการศึกษา 2563โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.12 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .08 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มเครือข่ายนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.57ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.14 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เท่ากับ4.51,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.12 อยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน สอดคล้องตามสมมติฐาน

โพสต์โดย นุช : [16 ธ.ค. 2564 เวลา 07:00 น.]
อ่าน [459] ไอพี : 182.232.204.28
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,560 ครั้ง
"หัวหมอ" ไม่อยากโดนใบสั่ง ใช้หลักฟิสิกส์เข้าสู้ตำรวจซะเลย
"หัวหมอ" ไม่อยากโดนใบสั่ง ใช้หลักฟิสิกส์เข้าสู้ตำรวจซะเลย

เปิดอ่าน 2,148 ครั้ง
สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์
สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์

เปิดอ่าน 15,346 ครั้ง
ต้นไม้อะไรเหมาะกับ วันเกิดของคุณ
ต้นไม้อะไรเหมาะกับ วันเกิดของคุณ

เปิดอ่าน 25,722 ครั้ง
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop

เปิดอ่าน 19,748 ครั้ง
"มะรุม" พืชมหัศจรรย์
"มะรุม" พืชมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 13,507 ครั้ง
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

เปิดอ่าน 11,194 ครั้ง
LINEเพิ่มฟีเจอร์ไอคอนรูปกุญแจในห้องแชท
LINEเพิ่มฟีเจอร์ไอคอนรูปกุญแจในห้องแชท

เปิดอ่าน 79,576 ครั้ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เปิดอ่าน 22,770 ครั้ง
อาหารดีที่ควรมีติดบ้าน-ทานประจำทำสมองแล่น
อาหารดีที่ควรมีติดบ้าน-ทานประจำทำสมองแล่น

เปิดอ่าน 32,986 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 4 อุปกรณ์ของผู้เล่น ( The Players
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 4 อุปกรณ์ของผู้เล่น ( The Players' Equipment)

เปิดอ่าน 7,410 ครั้ง
เทคนิคดูแลเด็กให้สนุกกับการเรียน
เทคนิคดูแลเด็กให้สนุกกับการเรียน

เปิดอ่าน 18,594 ครั้ง
ทำไมเบอร์โทรศัพท์เลข 2 ถึงอ่านว่า "โท"
ทำไมเบอร์โทรศัพท์เลข 2 ถึงอ่านว่า "โท"

เปิดอ่าน 12,046 ครั้ง
7 เคล็ดลับเพิ่มความสูงให้กับตัวเอง
7 เคล็ดลับเพิ่มความสูงให้กับตัวเอง

เปิดอ่าน 16,455 ครั้ง
เกมส์
เกมส์

เปิดอ่าน 8,855 ครั้ง
การทำงานของ"รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์"ในสายตาประชาชน
การทำงานของ"รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์"ในสายตาประชาชน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,156 ครั้ง
แนะพ่อแม่ติดโปรแกรมไอซีทีเฮาส์คีปเปอร์
แนะพ่อแม่ติดโปรแกรมไอซีทีเฮาส์คีปเปอร์

เปิดอ่าน 60,055 ครั้ง
ประโยชน์ของ "หอยขม" ตามตำราแพทย์แผนไทย
ประโยชน์ของ "หอยขม" ตามตำราแพทย์แผนไทย

เปิดอ่าน 13,025 ครั้ง
ค้นพบล่าสุด...พบน้ำแข็งบนดาวอังคาร
ค้นพบล่าสุด...พบน้ำแข็งบนดาวอังคาร

เปิดอ่าน 13,717 ครั้ง
อะไรเอ่ยสะสมเชื้อโรคมากที่สุดในห้องสุขาที่คุณรัก ?
อะไรเอ่ยสะสมเชื้อโรคมากที่สุดในห้องสุขาที่คุณรัก ?

เปิดอ่าน 7,696 ครั้ง
โกจิเบอร์รี่ สุดยอดผลไม้ชะลอความแก่
โกจิเบอร์รี่ สุดยอดผลไม้ชะลอความแก่ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ