ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่าง ฉะเชิงเทรา

ื่ชื่อเรื่อง : การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา

ที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่าง

ฉะเชิงเทรา

ผู้วิจัย : นายวนุพล คงบุญ

ปีที่วิจัย : 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และ

นักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 2) เพื่อ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการบริหาร งาน

วิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยจ าแนกตามเพศ วุฒิทางการศึกษา ต าแหน่ง

และประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 3 คน ครู

จ านวน 24 คน นักเรียน นักศึกษา จ านวน 184 คน และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา จ านวน

184 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูที่มีต่อการบริหาร

งานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มี

ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา และแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่าง

ฉะเชิงเทรา จ านวน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ด้านการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษาด้านการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านการ พัฒนาและส่งเสริม

ให้มีแหล่งการเรียนรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการส่งเสริม ชุมชนให้มีความ

เข้มแข็งทางวิชาการ ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One Way ANOVA)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่าง

ฉะเชิงเทรา ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่ามีด้านที่มีคะแนน

เฉลี่ยสูงสุดสามล าดับ ล าดับแรกได้แก่ ด้านการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และด้านการ

พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาคือ ด้านการประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากัน และอันดับที่สามคือ ด้านการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

1.1 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่าง

ฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากคือ

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการวัดประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน ด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการพัฒนาและใช้

สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ด้านการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ตามล าดับ

1.2 ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัย

สารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก

ด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดรายด้านสามล าดับ ล าดับแรกได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

รองลงมาได้แก่ ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และด้านที่สามได้แก่ ด้านการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้

1.3 ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ เมื่อแยกเป็น

รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดรายด้านสามล าดับ ล าดับแรกได้แก่

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด้านที่

สามได้แก่ ด้านการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าผู้บริหารและครูมีต าแหน่งที่

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ทั้ง 8 ด้าน เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ครูที่มีเพศแตกต่างกัน

โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการไม่มีแตกต่างกัน

2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ทั้ง 8 ด้าน เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าครูที่มีวุฒิการศึกษา

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง

สถิติ

2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ทั้ง 8 ด้าน เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่าครูที่มี

ประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัย

สารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ

2.4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครอง ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้

บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ทั้ง 8 ด้าน เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่าผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน

มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมไม่

มีความแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ

2.5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครอง ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ทั้ง 8 ด้าน เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่าผู้ปกครอง ที่มีอายุ

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดย

ภาพรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.6 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครอง ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา รวมทั้ง 8 ด้าน เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า

ผู้ปกครอง ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัย

สารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน

2.7 ส่วนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อ

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ทั้ง 8 ด้าน พบว่าผู้ปกครองและ

นักเรียน นักศึกษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชา โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน

2.8 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการบริหาร

งานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ทั้ง 8 ด้าน เมื่อแยกตามเพศ พบว่านักเรียน

นักศึกษา ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่าง

ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน

2.9 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการบริหาร

งานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ทั้ง 8 ด้าน เมื่อแยกตามระดับการศึกษา

พบว่านักเรียน นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน

ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของครูไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งสามข้อ ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา และมี

ประสบการณ์ในการท างานที่ใกล้เคียงกัน ท าให้มีความต้องการ ความรู้สึกและความคิดเห็นที่

เหมือนกัน ผลจึงไม่แตกต่างกัน

โพสต์โดย teembig : [17 ม.ค. 2565 เวลา 08:33 น.]
อ่าน [745] ไอพี : 101.51.55.182
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 131,344 ครั้ง
งานแกะสลักไม้
งานแกะสลักไม้

เปิดอ่าน 16,788 ครั้ง
10 เส้นทางสุดฮอตเที่ยวไทยปี"54 ที่มาแรง
10 เส้นทางสุดฮอตเที่ยวไทยปี"54 ที่มาแรง

เปิดอ่าน 11,237 ครั้ง
5 สิ่งมหัศจรรย์ (ทางเลือก) ของโลก
5 สิ่งมหัศจรรย์ (ทางเลือก) ของโลก

เปิดอ่าน 79,194 ครั้ง
ประชาธิปไตย คืออะไร
ประชาธิปไตย คืออะไร

เปิดอ่าน 14,564 ครั้ง
การพระราชทานตราตั้งห้าง สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก
การพระราชทานตราตั้งห้าง สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

เปิดอ่าน 18,838 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู

เปิดอ่าน 23,653 ครั้ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง

เปิดอ่าน 81,970 ครั้ง
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน

เปิดอ่าน 5,634 ครั้ง
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต

เปิดอ่าน 42,550 ครั้ง
คุณค่าทางโภชนาการของ "หอยหวาน"
คุณค่าทางโภชนาการของ "หอยหวาน"

เปิดอ่าน 7,533 ครั้ง
Smart Thailand
Smart Thailand

เปิดอ่าน 1,074 ครั้ง
ทำไมอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นผู้เล่นใหญ่ในเศรษฐกิจของหลายประเทศ
ทำไมอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นผู้เล่นใหญ่ในเศรษฐกิจของหลายประเทศ

เปิดอ่าน 12,857 ครั้ง
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน

เปิดอ่าน 34,478 ครั้ง
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 13,092 ครั้ง
อาชีพในฝันเด็กไทยปี 59
อาชีพในฝันเด็กไทยปี 59

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,733 ครั้ง
โลกออนไลน์แชร์คลิปดีๆ "ครูบุ๋ม" ชวนเด็กๆเต้น T26 ก่อนเรียนคาบแรก
โลกออนไลน์แชร์คลิปดีๆ "ครูบุ๋ม" ชวนเด็กๆเต้น T26 ก่อนเรียนคาบแรก

เปิดอ่าน 20,274 ครั้ง
ดื่มเติมภูมิกันหวัด กระดูก-หัวใจแข็งแรง
ดื่มเติมภูมิกันหวัด กระดูก-หัวใจแข็งแรง

เปิดอ่าน 57,114 ครั้ง
การเขียนรายงาน
การเขียนรายงาน

เปิดอ่าน 1,018 ครั้ง
วัยทำงาน มีภาวะอ้วน แนะหลัก "3อ 2ส 1ฟ 1น" ลดเสี่ยง
วัยทำงาน มีภาวะอ้วน แนะหลัก "3อ 2ส 1ฟ 1น" ลดเสี่ยง

เปิดอ่าน 14,980 ครั้ง
ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี
ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ