ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโหนด

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

โรงเรียนบ้านนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ชื่อผู้ประเมิน : นายจาตุรนต์ รัตนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ

ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนบ้านนาโหนด อำเภอเมือง

จังหวัดพัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2563

การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโหนด ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ ในการจัดทำโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ( % ) และค่าเฉลี่ย (X-bar) ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการกำหนดกรอบแนวคิด จากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ได้กำหนดค่าน้ำหนักของประเด็นและตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ คือ

1.1 ด้านบริบท 10 % ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความต้องการจำเป็นของโครงการ 3% ความเป็นไปได้ของโครงการ 4% และความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการ 3%

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า 20% ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ บุคลากร 6% วัสดุอุปกรณ์ 5% งบประมาณ 5% และรูปแบบการจัดกิจกรรม 4%

1.3 ด้านกระบวนการ 30% ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การบริหารโครงการ 8% การจัดกิจกรรม 8% และการนิเทศ ติดตาม 7% การสรุปและประเมินผล 7%

1.4 ด้านผลผลิต 40% ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 10% ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 8% ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 8% และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 14%2. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีผลการประเมินด้านบริบทในระดับสูงสุด ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ตัว โดยผลการประเมินตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ตัว คือ ความต้องการจำเป็น ของโครงการ (4.44) ความเป็นไปได้ของโครงการ (4.38) ส่วนอีก 1 ตัวชี้วัด คือความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการ (4.21) ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีผลการประเมินในด้านปัจจัยนำเข้าในระดับสูง ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผลการประเมินตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก 3 ตัวชี้วัด คือ รูปแบบ การจัดกิจกรรม (4.17) บุคลากร (3.95) วัสดุอุปกรณ์ (3.88) ตามลำดับ ส่วนอีก 1 ตัวชี้วัดคือ งบประมาณ (3.63) อยู่ในระดับปานกลาง

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีผลการประเมินด้านกระบวนการในระดับสูง ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยผลการประเมินทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก คือ การสรุป และประเมินผล (4.13) การนิเทศ ติดตาม (3.97) การจัดกิจกรรม (3.96) และการบริหารโครงการ (3.88) ตามลำดับ

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินด้านผลผลิตในระดับสูงสุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ตัวชี้วัด คือผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน (5.00) ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน (4.55) ส่วนอีก 2 ตัวชี้วัด คือ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน (4.29) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (4.21) อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1 ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ประเมินตามที่กำหนดไว้ โดยผลของการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับสูงสุด ได้คะแนน 85.60 คะแนน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของประเด็นการประเมิน ทั้ง 4 ประเด็น พบว่า ผ่านการประเมินเช่นเดียวกัน ซึ่งผลการประเมินทั้ง 4 ประเด็น ในประเด็น ด้านบริบท และด้านผลผลิต อยู่ในระดับสูงสุด ส่วนด้านปัจจัยนำเข้าและด้านกระบวนการ อยู่ในระดับสูง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. จากผลการประเมินที่พบว่า ด้านปัจจัยและกระบวนการอยู่ในระดับมาก จึงควรให้ความสำคัญในการสนับสนุนปัจจัยนำเข้า โดยการประสานงานงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

2. จากผลการประเมินที่พบว่า ด้านบริบทและด้านผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด โรงเรียนจึงควรนำจุดเด่นของโครงการไปประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดถึงชุมชนและหน่วยงานต่าง ได้ทราบเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน และความมุ่งมั่นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โพสต์โดย รนต์ : [20 ม.ค. 2565 เวลา 16:42 น.]
อ่าน [858] ไอพี : 171.7.236.116
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,222 ครั้ง
ขั้วโลกเหนือจะหมดสิ้นทะเลน้ำแข็ง ใน 20-30 ปีหน้า
ขั้วโลกเหนือจะหมดสิ้นทะเลน้ำแข็ง ใน 20-30 ปีหน้า

เปิดอ่าน 13,891 ครั้ง
คนขับรถเมล์ เป็นลมขณะขับรถ ผู้โดยสารช่วยกันประคองรถวุ่น
คนขับรถเมล์ เป็นลมขณะขับรถ ผู้โดยสารช่วยกันประคองรถวุ่น

เปิดอ่าน 13,659 ครั้ง
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว

เปิดอ่าน 13,284 ครั้ง
ชำแหละ "ข้อสอบระดับชาติ" เพิ่มเด็กด้อยโอกาส-ไม่สะท้อนความรู้ในห้องเรียน
ชำแหละ "ข้อสอบระดับชาติ" เพิ่มเด็กด้อยโอกาส-ไม่สะท้อนความรู้ในห้องเรียน

เปิดอ่าน 327,916 ครั้ง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

เปิดอ่าน 12,606 ครั้ง
เครียดมาก ๆ ระวังเหงือกอักเสบ
เครียดมาก ๆ ระวังเหงือกอักเสบ

เปิดอ่าน 14,307 ครั้ง
ชมดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ ทุ่งทานตะวัน
ชมดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ ทุ่งทานตะวัน

เปิดอ่าน 8,722 ครั้ง
H1N1...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
H1N1...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

เปิดอ่าน 11,291 ครั้ง
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ

เปิดอ่าน 47,929 ครั้ง
ยาสตรี คืออะไร?
ยาสตรี คืออะไร?

เปิดอ่าน 27,786 ครั้ง
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ

เปิดอ่าน 25,244 ครั้ง
การศึกษาที่กำลังจะกลายเป็นโรงงานผลิตใบปริญญา
การศึกษาที่กำลังจะกลายเป็นโรงงานผลิตใบปริญญา

เปิดอ่าน 15,777 ครั้ง
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

เปิดอ่าน 2,339 ครั้ง
11 ผลไม้บำรุงผิว ช่วยให้ผิวที่เปล่งปลั่ง และสุขภาพดี
11 ผลไม้บำรุงผิว ช่วยให้ผิวที่เปล่งปลั่ง และสุขภาพดี

เปิดอ่าน 26,133 ครั้ง
ประโยชน์จากปูทะเล
ประโยชน์จากปูทะเล

เปิดอ่าน 90,691 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู
เปิดอ่าน 13,464 ครั้ง
การประยุกต์ใช้ ADSL
การประยุกต์ใช้ ADSL
เปิดอ่าน 18,331 ครั้ง
เหรียญกล้าหาญ
เหรียญกล้าหาญ
เปิดอ่าน 12,020 ครั้ง
วาซาบิ
วาซาบิ
เปิดอ่าน 24,649 ครั้ง
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ