ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การปรับพฤติกรรมสมาธิสั้นของเด็กออทิสติกโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์

หลักการและเหตุผล

คนพิการมีความต้องการจำเป็นพิเศษที่หลากหลายแตกต่างกัน ตามระดับความรุนแรงของโรคและประเภทความพิการส่วนมากเป็นความบกพร่องต่อเนื่องตลอดชีวิตการบำบัดการรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพตั้งแต่ระยะแรกเริ่มและต่อเนื่อง จะช่วยให้คนพิการมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตนเองและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างอิสระ ดังนั้นในหลายๆประเทศจึงได้มีระบบในการให้บริการเพื่อลดข้อจำกัดในการเข้าถึงระบบทางการแพทย์การศึกษาอาชีพและ การดำเนินชีวิตในสังคมโดยเริ่มจากการเฝ้าระวังความพิการการค้นหาการคัดกรองการวินิจฉัยการบำบัดรักษา การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมพัฒนาการและการส่งเสริมการจัดการศึกษาการส่งเสริมทักษะชีวิต และการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมการฝึกอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพในประเทศไทยมีกฎหมาย ที่เอื้อให้คนพิการได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการได้แก่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 ได้กำหนดสิทธิในการศึกษาให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรืออยู่ในสภาวะยากลำบากต้องได้รับสิทธิและ การสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาทัดเทียมกับบุคคลอื่นนอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 มาตรา 10 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือ บุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและ โอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษจัดให้คนพิการได้รับการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยระบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคล

โดยเฉพาะเด็กออทิสติกที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ เด็กออทิสติกจะมีปัญหาบริเวณสมองซึ่งจะส่งผลต่อการเข้าใจและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กที่มีภาวะ ออทิสซึมมีการแสดงท่าทางแตกต่างจากคนทั่วไป เช่น เด็กออทิสติกจำนวนมากที่ใช้คำพูดในการสื่อสารไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องการ ทำให้ผู้อื่นประสบปัญหาในการทำความเข้าใจว่าพวกเขาพูดอะไร และทำให้ในบางครั้งคนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดในสิ่งที่เด็กออทิสติกสื่อ เด็กเหล่านี้อาจจะเห็นหรือได้ยินในสิ่งที่คนอื่นพูดกัน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้ยินทุกคำพูด พวกเขาก็จะเพิกเฉยกับสิ่งที่คนอื่นต้องการสื่อสาร หรือเด็กบางคนที่มีภาวะออทิสซึมจะแสดงอาการที่มีความสุขในช่วงเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นก็แสดงอาการเสียใจและโมโห หรือแสดงอาการเกรี้ยวกราด ซน อยู่ไม่นิ่ง ซึ่งพฤติกรรมที่พวกเขาแสดงออกมานั้นสะท้อนว่าพวกเขาไม่สามารถบอกได้ว่าพวกเขาต้องการอะไร

ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะปรับพฤติกรรมสมาธิสั้นนักเรียนออทิสติกด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ จากการที่ได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนออทิสติก ปัญหาเกิดจากขณะจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีปัญหาเรื่องสมาธิ ดังนั้นครูจึงใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มาฝึกปฏิบัติ เพื่อฝึกสมาธิของนักเรียนให้นิ่งขึ้นพร้อมที่จะทำกิจกรรม

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อปรับพฤติกรรมสมาธิสั้นของนักเรียนออทิสติก ให้มีสมาธิในการทำกิจกรรมมากขึ้น

2.เพื่อเปรียบเทียบการมีสมาธิของนักเรียนออทิสติก ก่อนและหลังการสอนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัยการวิจัยครั้งนี้

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนออทิสติกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนออทิสติกที่สมาธิสั้น เพศชาย อายุ ๑๓ ปี เรียนอยู่ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ชั้นเรียนร่วม ในปีการศึกษา 256๓ ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 1 คนเลือกวิธีโดยเจาะจง ( Purposive Sampling)

ตัวแปรที่ศึกษา

2.1 ตัวแปรต้น กิจกรรมสร้างสรรค์

2.2 ตัวแปรตาม การมีสมาธิในการทำกิจกรรม

แบบแผนการวิจัย

แบบแผนการวิจัย

๑ แบบแผนการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษารายกรณี เพื่อเรื่องการปรับพฤติกรรมสมาธิสั้นของเด็กออทิสติก โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง ดังนี้

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหตุ

7/ธ.ค./2563

14/ธ.ค./2563

21/ธ.ค./2563

28/ธ.ค./2563

4/ม.ค./2564

11/ม.ค./2564

18/ม.ค./2564

25/ม.ค./2564

1/ก.พ./2564

8/ก.พ./2564

15/ก.พ./2564

22/ก.พ./2564 วาดภาพตามจินตนาการ

ระบายสีภาพ

ฉีก – ปะภาพ

ปั้นดินน้ำมัน

วาดภาพตามจินตนาการ

ระบายสีภาพ

ฉีก – ปะภาพ

ปั้นดินน้ำมัน

วาดภาพตามจินตนาการ

ระบายสีภาพ

ฉีก – ปะภาพ

ปั้นดินน้ำมัน ปฏิบัติตามกิจกรรมทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ในการทำวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ได้ทำกิจกรรมดังนี้

1. การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

2. การบันทึกข้อมูลการมีสมาธิ

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

๔.1 ขออนุญาตผู้บริหาร เพื่อขอทำการทดลองนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

๔.2 จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมละ ๑ ชั่วโมง ของทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

๔.3 สังเกตพฤติกรรมการมีสมาธิของนักเรียนในการทำกิจกรรมและบันทึกการมีสมาธิของนักเรียนในการทำกิจกรรม พร้อมประเมินผล

ผลการศึกษาพบว่า

สรุปผลว่า จากการสังเกตการพัฒนาการสมาธิสั้นของผู้เรียนในแต่ละครั้งของ เด็กชายธนวัฒน์ ชูงาม

ในระดับชั้นเรียนร่วม พบว่า

ครั้งที่ 1 - ได้รับคะแนนในกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ค่าเฉลี่ย 0.25 คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 25

- ได้รับคะแนนในกิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการกิจกรรมระบายสีและกิจกรรมสร้างสรรค์

ได้ค่าเฉลี่ย 0.75 คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 75

ครั้งที่ 2 - ได้รับคะแนนในกิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ กิจกรรมระบายสีภาพ กิจกรรมฉีกปะภาพ

และกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ได้ค่าเฉลี่ย 4 คิดเป็น ร้อยละ 100

ครั้งที่ 3 - ได้รับคะแนนในกิจกรรมฉีก – ปะภาพ และกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ได้ค่าเฉลี่ย 0.50

คิดเป็น ร้อยละ 50

- ได้รับคะแนนในกิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ และกิจกรรมระบายสีภาพ ได้

ค่าเฉลี่ย 0.50 คิดเป็นร้อยละ 50

สรุปผลการวิจัย

สมาธิของนักเรียนออทิสติกก่อนและหลังการสอนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนฝึกด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์

อภิปรายผล

การปรับพฤติกรรมสมาธิสั้นของเด็กออทิสติกโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ พบว่า การฝึกให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆต้องมีการกระตุ้นให้เด็กอยากมีอารมณ์ร่วมในการทำกิจกรรม และมีความพยายามที่จะทำกิจกรรมด้วยตนเอง แม้บางครั้งเด็กไม่อยากทำ อาจมีปัจจัยจาก ความป่วยไข้ อากาศเปลี่ยนแปลง จนใจสิ่งเร้ารอบข้างมากกว่ากิจกรรม

โพสต์โดย นุ้ย : [22 ม.ค. 2565 เวลา 08:20 น.]
อ่าน [906] ไอพี : 1.0.164.194
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,527 ครั้ง
ทายนิสัยจากวิชาที่ชอบ
ทายนิสัยจากวิชาที่ชอบ

เปิดอ่าน 55,986 ครั้ง
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์

เปิดอ่าน 12,964 ครั้ง
อย.เตือนหยุดใช้ลิปสติกดังบางรุ่นชั่วคราว หลังสื่อนอกตีข่าวพบปนเปื้อนสารตะกั่ว
อย.เตือนหยุดใช้ลิปสติกดังบางรุ่นชั่วคราว หลังสื่อนอกตีข่าวพบปนเปื้อนสารตะกั่ว

เปิดอ่าน 9,450 ครั้ง
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

เปิดอ่าน 188,647 ครั้ง
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ

เปิดอ่าน 3,840 ครั้ง
ประวัติความน่าจะเป็น
ประวัติความน่าจะเป็น

เปิดอ่าน 15,112 ครั้ง
คลิปโฆษณาสร้างสรรค์สังคม ชุด "พี่โน๊ตขอออออ... ก่อนลงไปมีเรื่องกับใคร สูดหายใจลึกๆ"
คลิปโฆษณาสร้างสรรค์สังคม ชุด "พี่โน๊ตขอออออ... ก่อนลงไปมีเรื่องกับใคร สูดหายใจลึกๆ"

เปิดอ่าน 20,304 ครั้ง
รู้จักวิตามิน H
รู้จักวิตามิน H

เปิดอ่าน 248,602 ครั้ง
Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)
Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

เปิดอ่าน 13,135 ครั้ง
วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา

เปิดอ่าน 11,307 ครั้ง
ชมคลิปฮา! นักเรียนแลกเปลี่ยนเม็กซิกัน พูดความ (จริง) ในใจ ถึงการเรียนในเมืองไทย
ชมคลิปฮา! นักเรียนแลกเปลี่ยนเม็กซิกัน พูดความ (จริง) ในใจ ถึงการเรียนในเมืองไทย

เปิดอ่าน 9,512 ครั้ง
เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมขับเคลื่อนการปฏฺิรูปการศึกษาฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 59
เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมขับเคลื่อนการปฏฺิรูปการศึกษาฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 59

เปิดอ่าน 11,978 ครั้ง
กลูตาไธโอน มีมากกว่าทำให้หน้าใส
กลูตาไธโอน มีมากกว่าทำให้หน้าใส

เปิดอ่าน 15,093 ครั้ง
ประวัติจังหวัดมุกดาหาร
ประวัติจังหวัดมุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,110 ครั้ง
ฮอร์โมนสังเคราะห์รักษาโรคอ้วนได้
ฮอร์โมนสังเคราะห์รักษาโรคอ้วนได้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 2,096 ครั้ง
ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ
ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

เปิดอ่าน 18,613 ครั้ง
น้องอันดา ควีโยมี น่ารักสุดๆไปเลย
น้องอันดา ควีโยมี น่ารักสุดๆไปเลย

เปิดอ่าน 11,307 ครั้ง
ชมคลิปฮา! นักเรียนแลกเปลี่ยนเม็กซิกัน พูดความ (จริง) ในใจ ถึงการเรียนในเมืองไทย
ชมคลิปฮา! นักเรียนแลกเปลี่ยนเม็กซิกัน พูดความ (จริง) ในใจ ถึงการเรียนในเมืองไทย

เปิดอ่าน 12,844 ครั้ง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง

เปิดอ่าน 8,170 ครั้ง
โรคสมองเสื่อมกับมะเร็งกลายเป็นคู่กัดกันเองต่างปราบกันและกัน
โรคสมองเสื่อมกับมะเร็งกลายเป็นคู่กัดกันเองต่างปราบกันและกัน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ