ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โดยใช้กลยุทธ์ 1ป 5ส โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2562 – 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โดย ใช้กลยุทธ์ 1ป 5ส โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2562-2563 2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Happy Workplace) ของโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขของครูโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 4) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการมีความสุขของนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 และ5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรชุมชนต่อการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โดยใช้กลยุทธ์ 1ป 5ส โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2562-2563 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) นักเรียน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย ปีการศึกษา 2562 ใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคน ได้กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2562 จำนวน 69 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 49 คน (เนื่องจากนักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีความสามารถในการอ่าน สามารถสื่อข้อความจากแบบสอบถามได้ดีกว่ากลุ่มอื่นๆ) 2) ครู ศึกษาจากประชากรครู ปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 14 คน 3) ผู้ปกครอง กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2562 จำนวน 65 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 47 คน 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครูได้กลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน 5 ) องค์กรชุมชน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้องค์กรเครือข่ายละ 3 คนได้กลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามและแบบสังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) ประกอบด้วยฉบับที่ 1 แบบสอบถามคุณภาพการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โดยใช้กลยุทธ์ 1ป 5ส โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2562-2563 (สำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม) ฉบับที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขของโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 (สำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน) ฉบับที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขของครูโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 (สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒) ฉบับที่ 4 แบบบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการมีความสุขของนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 (สำหรับครูที่ปรึกษาเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล) ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรชุมชนต่อการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โดยใช้กลยุทธ์ 1ป 5ส โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2562-2563 (สำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรชุมชนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม)หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2562 – 2563 มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ตรงต่อเนื้อหา ได้คัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่ามากกว่า 0.75 ไว้เป็นข้อคำถามและจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถาม เพื่อนำไปทดลองใช้หาคุณภาพเครื่องมือต่อไป (ค่า IOC ทั้ง 5 ฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.80-1.00) การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 หลังการพัฒนาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 ช่วงเดือนมีนาคม 2563 ครั้งที่ 2 หลังการพัฒนาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 ช่วงเดือนมีนาคม 2564 ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS version 18 สถิติพื้นฐานร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากกลุ่มตัวอย่างและประชากร (Arithmetic Mean : , μ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากกลุ่มตัวอย่างและประชากร (Standard Deviation : S.D., )

ผลการวิจัยพบว่า

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace)โดยใช้กลยุทธ์ 1ป 5ส โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2562-2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชน

ปีการศึกษา 2562 เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คุณภาพอยู่ในระดับมาก ( =4.39, S.D.= 0.29) รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( =4.38, S.D.= 0.48) ส่วนกลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คุณภาพอยู่ในระดับมากเช่นกัน ( =4.10, S.D.= 0.33)

ปีการศึกษา 2563 เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51, S.D.= 0.67) รองลงมาได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( =4.49, S.D.= 0.23) ส่วนกลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คุณภาพอยู่ในระดับมากเช่นกัน ( =4.22, S.D.= 0.25)

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขของโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 จำแนกตามกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า

ปีการศึกษา 2562 เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คุณภาพอยู่ในระดับมาก ( =4.36, S.D.= 0.33) รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( =4.34, S.D.= 0.21) ส่วนกลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คุณภาพอยู่ในระดับมาก ( =4.14, S.D.= 0.34)

ปีการศึกษา 2563 เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คุณภาพอยู่ในระดับมาก ( =4.45, S.D.= 0.59) รองลงมาได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( =4.44, S.D.= 0.27) ส่วนกลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คุณภาพอยู่ในระดับมาก ( =4.25, S.D.= 0.28)

3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขของครูโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.25, S.D.= 0.23) และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายการ พบว่า รายการที่ 12 ครูมีคู่มือนวัตกรรมที่สามารถนำมาพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52, S.D.= 0.60) รองลงมาได้แก่ รายการที่ 14 ครูมีการวัดผลและประเมินผลความสามารถของนักเรียนด้วยวิธีการหลากหลาย อยู่ในระดับมาก ( =4.50, S.D.= 50) ส่วนรายการที่ 8 ครูสามารถจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนอย่างประหยัดใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีในการจัดชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ( =3.98, S.D.= 0.55)

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.46, S.D.= 0.20) และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายการ พบว่า รายการที่ 5 ครูจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและสวยงาม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.63, S.D.= 0.52) รองลงมาได้แก่รายการที่ 14 ครูมีการวัดผลและประเมินผลความสามารถของนักเรียนด้วยวิธีการหลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.57, S.D.= 0.50) ส่วนรายการที่ 2 ครูมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีจนเป็นวิถีชีวิตประจำวัน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ( =4.28, S.D.= 0.64)

4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการมีความสุขของนักเรียนโรงเรียน

สังวาลย์วิท ๒ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.30, S.D.= 0.23) และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายการ พบว่า รายการที่ 14 นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.53, S.D.= 0.50) รองลงมาได้แก่รายการที่ 15 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานของตนเองในห้องเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด( =4.53, S.D.= 0.54) ส่วนรายการที่ 7 นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก( =4.11, S.D.= 0.70)

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.41, S.D.= 0.20) และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายการ พบว่า รายการที่ 5 นักเรียนสามารถสื่อสารกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนอย่างสมเหตุสมผลและเหมาะสมกับวัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.55, S.D.= 0.57) รองลงมาได้แก่ รายการที่ 13 นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากประสบการณ์ตรงที่ครูจัดกิจกรรมให้อย่างหลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.55, S.D.= 0.62) ส่วนรายการที่ 2 นักเรียนสามารถปฏิบัติตามระเบียบ ข้อตกลงและดูแลตนเองได้ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ( =4.27, S.D.= 0.62)

5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรชุมชนต่อการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โดยใช้กลยุทธ์ 1ป 5ส โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2562-2563 พบว่า

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( = 4.50, S.D. = 0.08) รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D. = 0.16)ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน (μ = 4.31, σ = 0.19)

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวม เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.18) รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.17) ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุด อยู่ในระดับมาก (μ = 4.46, σ = 0.11)

ข้อเสนอแนะ

1.ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 โรงเรียนควรจัดอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ/ Work Shop เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ

เรียนให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนโดยต่อยอดจากองค์กรที่มีความสุข เพื่อให้ครูมีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เช่น การเรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้มีความสุข เรียนภาษาไทยอย่างไรให้สนุกสนาน พร้อมทั้งส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

1.2 โรงเรียนต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรความร่วมมือ ได้แก่ คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนองค์กรความร่วมมืออื่นๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนโรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและเป็นระบบ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทหน้าที่ ตลอดจน นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านให้มามีบทบาทต่อโรงเรียน ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.3 โรงเรียนควรส่งเสริมและต่อยอดขยายผล เรื่ององค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ให้มีในโรงเรียนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถเกิดพลังบวกในการทำงาน ส่งผลให้นักเรียนอยากมาโรงเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการส่งบุตรหลานมาเรียน

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) อย่างยั่งยืน

2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนที่เกิดจากพลังเชิงบวกกับการเรียนรู้ที่ครูสอนแบบเดิมๆ ว่าผลการเรียนรู้ต่างกันเช่นไร

2.3 ควรศึกษาผลกระทบทางบวกของการเป็นองค์กรการเรียนรู้อย่างมีความสุขของครูของนักเรียนที่มีต่อชุมชนและสังคมโดยรอบสถานศึกษา

จากการวิจัยการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยใช้กลยุทธ์ 1ป 5ส โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2562-2563 ครั้งนี้ทำให้ได้ค้นพบจุดเด่น ของการทำงานแบบ TEAM MODEL และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งความสุขต่อไป

โพสต์โดย ครูเมย์ : [26 ม.ค. 2565 เวลา 18:24 น.]
อ่าน [575] ไอพี : 125.24.128.64
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,830 ครั้ง
อย.อายัดด่วนนมผงนำเข้าจากจีน 20 ตัน!
อย.อายัดด่วนนมผงนำเข้าจากจีน 20 ตัน!

เปิดอ่าน 21,240 ครั้ง
Active Learning กำลังจะมา แต่ผล Pisa ของไทยกำลังไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น… : โดย ณรงค์ ขุ้มทอง
Active Learning กำลังจะมา แต่ผล Pisa ของไทยกำลังไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น… : โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

เปิดอ่าน 10,259 ครั้ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง

เปิดอ่าน 29,125 ครั้ง
เส้นเลือดขอด และเส้นเลือดฝอยที่ขาแตก มีอันตรายมากน้อยแค่ไหน
เส้นเลือดขอด และเส้นเลือดฝอยที่ขาแตก มีอันตรายมากน้อยแค่ไหน

เปิดอ่าน 7,676 ครั้ง
แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

เปิดอ่าน 61,853 ครั้ง
หลักภาษาไทย ฉันทลักษณ์
หลักภาษาไทย ฉันทลักษณ์

เปิดอ่าน 14,918 ครั้ง
เพลงประจำอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน

เปิดอ่าน 32,352 ครั้ง
ภาวะเด็กอ้วน น้ำหนักเกิน ภัยร้ายที่คุณไม่ควรประมาท
ภาวะเด็กอ้วน น้ำหนักเกิน ภัยร้ายที่คุณไม่ควรประมาท

เปิดอ่าน 12,136 ครั้ง
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด

เปิดอ่าน 19,439 ครั้ง
วิธีการดูแลรักษาหน้าจอ Touch Screen
วิธีการดูแลรักษาหน้าจอ Touch Screen

เปิดอ่าน 121,209 ครั้ง
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!

เปิดอ่าน 36,913 ครั้ง
วันเนา
วันเนา

เปิดอ่าน 19,390 ครั้ง
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว22-ว23)
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว22-ว23)

เปิดอ่าน 11,599 ครั้ง
มะนาวฆ่ามะเร็ง เรื่องนี้เชื่อได้จริงหรือยังไม่ผ่านการพิสูจน์ ?
มะนาวฆ่ามะเร็ง เรื่องนี้เชื่อได้จริงหรือยังไม่ผ่านการพิสูจน์ ?

เปิดอ่าน 12,093 ครั้ง
ความลับของ ลูกแพร์หน้าทารก ที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจีน
ความลับของ ลูกแพร์หน้าทารก ที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจีน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,165 ครั้ง
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน

เปิดอ่าน 16,080 ครั้ง
สายตาสั้น
สายตาสั้น

เปิดอ่าน 30,565 ครั้ง
โครงการเพชรในตม โครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครูเมื่อจบแล้วบรรจุเป็นครูโดยตรง
โครงการเพชรในตม โครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครูเมื่อจบแล้วบรรจุเป็นครูโดยตรง

เปิดอ่าน 14,016 ครั้ง
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

เปิดอ่าน 14,052 ครั้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ