ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)

ชื่อผู้รายงาน นางอุษา มู่เก็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2563

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563 ผู้รายงานใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเพิลบีม (Stufflebeam’s) เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน โดยการแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต(Product Evaluation) ซึ่งผู้รายงานได้ดำเนินการตามลำดับ 3 ระยะ ดังนี้

1) การประเมินก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ประเมิน 2 ส่วน คือ 1.1 ประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563 เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด และความเป็นไปได้ของโครงการ 1.2 ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ ความเหมาะสมการบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ

2) การประเมินขณะดำเนินโครงการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและระดับปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการจัดกิจกรรม การติดตามประเมินผล และการนำผลไปปรับปรุงและพัฒนา

3) การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (Product Evaluation) เป็นการประเมินด้านผลผลิต หลังเสร็จสิ้นโครงการ ดังนี้ 3.1 คุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563 3.2 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน 3.3 ทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563 3.4 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1.นักเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยระดับประถมศึกษาใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคน ได้กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 49 คน (เนื่องจากนักเรียนในระดับชั้นดังกล่าวสามารถอ่านและเข้าใจคำถามจากแบบสอบถาม สามารถให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงได้ดีกว่านักเรียนชั้นอื่นๆ 2. ครู ศึกษาจากประชากรครู จำนวน 14 คน 3. ผู้ปกครอง กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จำนวน 47 คน 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 7 คน ผู้ประเมินมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการจำนวน 7 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านสภาพแวดล้อม เป็นแบบสอบถามในการพิจารณาความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด และความเป็นไปได้ของโครงการ สำหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้า เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบระดับความเหมาะสมเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสุนนโครงการ สำหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของครู ฉบับที่ 3แบบสอบถามด้านกระบวนการ เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบระดับความเหมาะสม เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการจัดกิจกรรม การติดตามและประเมินผล การนำผลไปปรับปรุงและพัฒนา สำหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิต เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบระดับคุณภาพของการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563 สำหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 5 แบบสอบถามด้านผลผลิต เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบระดับคุณภาพพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน สำหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครอง ผู้ประเมินนำแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาตรวจสอบวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลได้ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.75- 0.91วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)ของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ของประชากร และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : x̄ ) ของประชากร

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1) ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563 ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด ( = 4.04, S.D. = 0.14) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู (x̄ = 3.94, x̄= 0.25) อยู่ในระดับมากเช่นกัน

2) ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563 ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.41, x̄= 0.07) คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเพียงพอของงบประมาณมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄= 4.64, x̄= 0.23) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ (x̄= 4.51,x̄ = 0.27) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความพร้อมของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x̄= 4.11, x̄= 0.41) อยู่ในระดับมาก โดยทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน

3) ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563 ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน มีการปฏิบัติและคุณภาพ อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายกลุ่มผู้ประเมินพบว่า กลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.52, x̄ = 0.11) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน ( = 4.51, S.D.= 0.12) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.46, S.D.= 0.12) อยู่ใน ระดับมาก โดยทุกกลุ่มได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4) ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563 จำแนกเป็น

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563 การประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 5 กลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก–มากที่สุด เมื่อพิจารณาตามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄= 4.52, x̄=0.11) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( = 4.51, S.D.=0.14) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ กลุ่มนักเรียน ( = 4.48, S.D.= 0.10) อยู่ในระดับมาก โดยทุกกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563ด้านผลผลิต เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในการพัฒนาทักษะอาชีพ จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.49, S.D. = 0.11) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง ( = 4.48, S.D. = 0.13) อยู่ในระดับมากเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยโดยทั้งสองกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563

ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับทักษะอาชีพของนักเรียน จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( = 4.46, S.D. = 0.16) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ กลุ่มครู(x̄ = 4.41, x̄ = 0.22) อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยทั้งสองกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมินมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด เมื่อพิจารณาตามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.59, S.D. = 0.08) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน ( = 4.44, S.D. = 0.19) อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ กลุ่มครู (x̄= 4.42, x̄ = 0.25) อยู่ในระดับมาก โดยทุกกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563 ตามกลุ่มผู้ประเมิน ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า

1. ด้านสภาพแวดล้อม ค่าน้ำหนักร้อยละ 15 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวม ทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ด้านปัจจัยนำเข้า ค่าน้ำหนักร้อยละ 15 ตามความคิดเห็นของครู พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ด้านกระบวนการ ค่าน้ำหนักร้อยละ 20 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 5 กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ด้านผลผลิตของโครงการ ค่าน้ำหนักร้อยละ 60 จำแนกเป็น

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563 ค่าน้ำหนักร้อยละ 10 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563 ค่าน้ำหนักร้อยละ 15 ตามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครอง พบว่าโดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563 ค่าน้ำหนักร้อยละ 15 ตามความคิดเห็นของ ครู และผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563 ค่าน้ำหนักร้อยละ 10 พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 5 กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ปีการศึกษา 2563 ตามกลุ่มผู้ประเมิน ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน โดยประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต พบว่าทั้ง 4 ด้าน ทุกตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 โรงเรียนควรให้ความสำคัญในการรวมพลังทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน มามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

1.2 โรงเรียนควรให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ถึงความสำคัญในการพัฒนาพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพราะจะส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน สามารถดูแลตนเองและแบ่งเบาภาระครอบครัวได้

1.3 การดำเนินกิจกรรมควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และควรประเมินผลผลิตด้านทักษะอาชีพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูการพัฒนาและเสริมแรงสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนแนวโน้มในการต่อยอดเพื่อเป็นอาชีพในโอกาสต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อทักษะอาชีพของนักเรียน เช่น ด้านการตลาด การบรรจุหีบห่อที่สวยงามและมีมาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

2.2 ควรศึกษาทักษะอาชีพของท้องถิ่นหรือชุมชนดั้งเดิมเพื่ออนุรักษ์ไว้และพัฒนาสู่ความเป็นสากลหรือสินค้าโอท๊อป

โพสต์โดย ครูเมย์ : [26 ม.ค. 2565 เวลา 18:44 น.]
อ่าน [738] ไอพี : 125.24.128.64
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,239 ครั้ง
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี

เปิดอ่าน 7,398 ครั้ง
เปิดโลกเรียนรู้เจ้าหนูจอมซน
เปิดโลกเรียนรู้เจ้าหนูจอมซน

เปิดอ่าน 6,114 ครั้ง
สร้างบ่อปลาหน้าบ้านเสริมภูมิทัศน์ "เพิ่มพลังฮวงจุ้ย"
สร้างบ่อปลาหน้าบ้านเสริมภูมิทัศน์ "เพิ่มพลังฮวงจุ้ย"

เปิดอ่าน 24,630 ครั้ง
เป็ดแมนดาริน
เป็ดแมนดาริน

เปิดอ่าน 14,669 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.

เปิดอ่าน 15,296 ครั้ง
ประกาศศธ. เรื่อง วรรณคดีสำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
ประกาศศธ. เรื่อง วรรณคดีสำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

เปิดอ่าน 21,025 ครั้ง
"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ
"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ

เปิดอ่าน 12,068 ครั้ง
“เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่" ของขวัญปีใหม่ของพ่อแม่
“เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่" ของขวัญปีใหม่ของพ่อแม่

เปิดอ่าน 32,524 ครั้ง
เลี้ยงตะพาบน้ำ ส่งขายนอก งานสร้างรายได้ ที่สุพรรณบุรี
เลี้ยงตะพาบน้ำ ส่งขายนอก งานสร้างรายได้ ที่สุพรรณบุรี

เปิดอ่าน 15,968 ครั้ง
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 17,284 ครั้ง
เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย
เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 63,231 ครั้ง
การเรียนการสอนแบบ e-Learning
การเรียนการสอนแบบ e-Learning

เปิดอ่าน 17,895 ครั้ง
ดาวน์โหลด Powerpoint แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ดาวน์โหลด Powerpoint แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 29,903 ครั้ง
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี

เปิดอ่าน 33,015 ครั้ง
แนะ
แนะ 'เคล็ดลับ 3 อ.' เพื่อสุขภาพดียามสูงวัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,425 ครั้ง
เจอดาว "โลกหมายเลข 2" นาซ่าชี้คล้ายโลกเรามากๆ
เจอดาว "โลกหมายเลข 2" นาซ่าชี้คล้ายโลกเรามากๆ

เปิดอ่าน 14,289 ครั้ง
รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”
รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”

เปิดอ่าน 10,396 ครั้ง
แก้ปัญหา รักแร้ดำ
แก้ปัญหา รักแร้ดำ

เปิดอ่าน 3,678 ครั้ง
4 ขั้นตอน วิธีปลูกผักสลัดลงดิน สีสันน่ากิน ปลูกง่าย
4 ขั้นตอน วิธีปลูกผักสลัดลงดิน สีสันน่ากิน ปลูกง่าย

เปิดอ่าน 23,659 ครั้ง
ประโยชน์จากปูทะเล
ประโยชน์จากปูทะเล เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ