ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเลี่ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ชื่อเรื่อง รายงานการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเลี่ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

บทสรุป

บทสรุปนี้ จัดทำขึ้นจากการรายงานผลการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเลี่ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม รายงานผลการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง และรายงานความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง โดยทำการศึกษางานวิชาการรวม 4 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการ ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการรายงาน ครั้งนี้ ได้จากครูผู้สอนโรงเรียนบ้านนาเลี่ยง จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 60 คน รวม 76 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ แบบสังเคราะห์ข้อมูล แนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แบบสังเคราะห์ข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านนาเลี่ยง วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายด้านและรายข้อ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้รายงานดำเนินการสรุปสังเคราะห์และอภิปรายผลเชิงปริมาณ

สรุปผลการรายงาน

1. การวิเคราะห์แนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง โดยที่โรงเรียนจะต้องลดภาระงานที่ไม่ใช่งานการเรียนการสอน โรงเรียนควรส่งเสริมครูผู้สอนให้มีการวัดและประเมินผลเชิงคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์ และมีการประเมินตามสภาพจริง จัดอบรมการใช้สื่อและนวัตกรรมสำหรับครูผู้สอน ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการสอนโดยการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากที่สุด โรงเรียนควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองโดยรับการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดด้วยการสอนและให้งานฝึกปฏิบัติแก่ผู้เรียนที่ถูกต้องตามหลักการ/ ทฤษฎี ซึ่งอาจขอรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา ที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและในจังหวัดใกล้เคียง โรงเรียนควรสร้างจิตสำนึกและแสวงหาแนวทางที่จะพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในเขตบริการให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของแต่ละคน แต่ละฝ่ายตามแนวคิด ของการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา โดยวิธีการจัดประชุมชี้แจง ประชุมสัมมนา จัดการศึกษาดูงาน จัดหาเอกสารความรู้ให้อ่านแก่ผู้นำชุมชน บุคคลเป้าหมายก่อนเป็นอันดับแรกและมีส่วนร่วมในการกำหนดบทบาทและทิศทางในการบริหารงานโรงเรียน ด้วยการแต่งตั้ง ให้เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการที่ปรึกษา ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติงานประจำปี แผนจัดสรรงบประมาณ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และให้ร่วมปฏิบัติงานทุกขั้นตอน โรงเรียนจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตาม อัตลักษณ์โรงเรียน ขึ้น โดยการนำกระบวนการ STEAM Design Process และกิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาทักษะในการทำงานและการทำกิจกรรมร่วมกัน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การทำกิจกรรมในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยบูรณาการกับการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษในการดำเนินงานในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนจัดโครงการสอน/ นโยบาย/ แนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้หลัก (วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ) โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ NALIANGS MODEL จัดประชุมครู เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ กำหนดวิธีการสอน การให้งานแก่ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การตรวจผลงาน/ ชิ้นงาน ให้อยู่ในรูปแบบและหลักการเดียวกันก่อนเพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตามความยากง่ายของสาระการเรียนรู้ ตามความสามารถและวุฒิภาวะของผู้เรียน เพราะในปัจจุบันครูแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน ทำให้แต่ละชั้นเรียนมีความสามารถโดดเด่นในการเรียน มีผลงาน/ ชิ้นงานต่างกันตามความสามารถของครูแต่ละชั้นเรียน การจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สนับสนุนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการสืบค้น

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 โดยที่ ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.88 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.57 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ (NT) มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.08 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 6.18

3. ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านนาเลี่ยง โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คือ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 3.99) รองลงมาคือ ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( x̄ = 3.88) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านการนิเทศการเรียนการสอน ( x̄ = 3.58)

โพสต์โดย jack : [7 ก.พ. 2565 เวลา 06:49 น.]
อ่าน [565] ไอพี : 118.174.104.246
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,343 ครั้ง
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบบำเหน็จบำนาญ
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบบำเหน็จบำนาญ

เปิดอ่าน 21,855 ครั้ง
กุ้งเดินขบวนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
กุ้งเดินขบวนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ

เปิดอ่าน 7,949 ครั้ง
  เปิดวงวิพากษ์อินเทอร์เน็ต โลกเสมือนคนยุคใหม่
เปิดวงวิพากษ์อินเทอร์เน็ต โลกเสมือนคนยุคใหม่

เปิดอ่าน 14,093 ครั้ง
วิธีกำจัดกลิ่น กระเทียมติดปาก
วิธีกำจัดกลิ่น กระเทียมติดปาก

เปิดอ่าน 7,053 ครั้ง
อย่ากวดวิชาอย่างเดียว
อย่ากวดวิชาอย่างเดียว

เปิดอ่าน 22,232 ครั้ง
วิธีเก็บไข่ให้ได้นานๆ
วิธีเก็บไข่ให้ได้นานๆ

เปิดอ่าน 3,152 ครั้ง
พืชเศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจ

เปิดอ่าน 10,959 ครั้ง
การเรียนรู้ที่ห้ามมองข้ามกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของลูกน้อย
การเรียนรู้ที่ห้ามมองข้ามกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของลูกน้อย

เปิดอ่าน 11,123 ครั้ง
ซึ้งมาก! บัณฑิตจุฬาฯ ก้มกราบพ่อพนง.ขับรถเก็บขยะทั้งชุดครุย พร้อมเล่าเรื่องประทับใจ
ซึ้งมาก! บัณฑิตจุฬาฯ ก้มกราบพ่อพนง.ขับรถเก็บขยะทั้งชุดครุย พร้อมเล่าเรื่องประทับใจ

เปิดอ่าน 23,587 ครั้ง
คณิตศาสตร์ไขปริศนาฟองเบียร์แฟบ
คณิตศาสตร์ไขปริศนาฟองเบียร์แฟบ

เปิดอ่าน 9,903 ครั้ง
7 วิธี เอาชนะริ้วรอย
7 วิธี เอาชนะริ้วรอย

เปิดอ่าน 12,234 ครั้ง
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์

เปิดอ่าน 16,843 ครั้ง
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs

เปิดอ่าน 17,312 ครั้ง
10 เส้นทางสุดฮอตเที่ยวไทยปี"54 ที่มาแรง
10 เส้นทางสุดฮอตเที่ยวไทยปี"54 ที่มาแรง

เปิดอ่าน 169,521 ครั้ง
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)

เปิดอ่าน 30,858 ครั้ง
สูตรสำเร็จการเป็นข้าราชการ โดย ดร.จรวยพร ปลัดกระทรวง
สูตรสำเร็จการเป็นข้าราชการ โดย ดร.จรวยพร ปลัดกระทรวง
เปิดอ่าน 17,877 ครั้ง
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์
เปิดอ่าน 80,534 ครั้ง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์
เปิดอ่าน 13,577 ครั้ง
7 เคล็ดลับเพิ่มความสูงให้กับตัวเอง
7 เคล็ดลับเพิ่มความสูงให้กับตัวเอง
เปิดอ่าน 7,908 ครั้ง
ศธ.ให้ความสำคัญครูคนแรกดึงพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งวันครู
ศธ.ให้ความสำคัญครูคนแรกดึงพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งวันครู

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ