ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) ตำบลโคกตูม

ชื่อเรื่องงานวิจัย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) ตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวปวีณา สนพลอย

ปีที่ทำการวิจัย : ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิทยาคิว(Q Methodology) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 25 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน และ ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 273 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 314 คน โดยวิธีการแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และความโด่ง สถิติภาคอ้างอิงใช้ในการวิเคราะห์ ค่าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปเมตริกซ์การผันแปรร่วม ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้น้ำหนักขององค์ประกอบวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง(Path Analysis) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามในการสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง(Focus Group Interview)

ผลการวิจัยพบว่า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) เชิงปริมาณ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านงานบริหารวิชาการ มีองค์ประกอบ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านแผนการจัดการเรียนรู้มาตรฐาน ส 3.1 และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2) ปัจจัยด้านงานบริหารบุคคล มีองค์ประกอบ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพของครู ด้านระเบียบวินัย และการรักษาวินัยครู และด้านการส่งเสริมความรู้และคุณธรรมครู 3) ปัจจัยด้านงานแผนงานการเงินและงบประมาณ มีองค์ประกอบ ด้านการใช้เงินอย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุด ด้านใช้งบประมาณอย่างประหยัด และด้านการวางแผนใช้เงินตามระเบียบ 4) ปัจจัยด้านงานบริหารทั่วไป มีองค์ประกอบ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาเครือข่ายการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้านบริการสาธารณะ 5) ผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบ ด้านการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน และด้านการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม และ 6) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบ ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ด้านเงื่อนไขความรู้ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ด้านการพึ่งตนเอง ด้านการรวมกลุ่ม ด้านการสร้างเครือข่าย และด้านความสมดุล และการพัฒนาที่ยั่งยืน โมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) ที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์(X2) เท่ากับ 35.27 ค่าองศาอิสระ(df) เท่ากับ 68 ค่าความน่าจะเป็น(p) เท่ากับ 0.999 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน(GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว(AGFI) เท่ากับ 0.95 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ยของ ความคลาดเคลื่อน(RMSEA) เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ค่าดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ(RMR) เท่ากับ 0.036 ซึ่งเข้าใกล้ศูนย์ และค่าขนาดตัวอย่างวิกฤต(CN) เท่ากับ 657.93 โดยมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ปัจจัย โดยเรียงลำดับจากค่ามากไปหาค่าน้อย คือ ปัจจัยด้านงานบริหารวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านงานบริหารทั่วไป ปัจจัยด้านงานบริหารบุคคล และปัจจัยด้านงานแผนงานการเงิน และงบประมาณ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.91,0.74, 0.02, -0.41 และ -0.48 อิทธิพลทางอ้อมมีปัจจัยด้านงานบริหารทั่วไป ปัจจัยด้านงานบริหารบุคคล ปัจจัยด้านงานบริหารวิชาการ และปัจจัยด้านงานแผนงานการเงินและงบประมาณ โดยส่งผ่านผู้บริหารสถานศึกษามีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 1.08, 0.37, 0.32 และ 0.10 ส่วนอิทธิพลรวม พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) ปัจจัยด้านงานบริหารทั่วไปและผู้บริหารสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 1.10 และ 0.74 ตามลำดับ ในขณะที่ปัจจัยด้านงานบริหารวิชาการ ปัจจัยด้านงานบริหารบุคคล และปัจจัยด้านงานแผนงานการเงินและงบประมาณ มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.59,-0.05 และ -0.38 ตามลำดับ ไม่มีความแตกต่างทางนัยสำคัญทางสถิติ

การวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาต่าง ๆ และการลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเองให้ได้ก่อนขยายผลต่อผู้อื่น

โพสต์โดย น้ำ : [9 ก.พ. 2565 เวลา 10:02 น.]
อ่าน [677] ไอพี : 49.49.153.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,071 ครั้ง
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

เปิดอ่าน 18,206 ครั้ง
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ

เปิดอ่าน 9,873 ครั้ง
วิธีดูแลผิวพรรณในหน้าฝนให้ผิวสวยใสเสมอ
วิธีดูแลผิวพรรณในหน้าฝนให้ผิวสวยใสเสมอ

เปิดอ่าน 10,588 ครั้ง
ผลวิจัยใหม่ระบุ "ความสุข" ไม่ทำให้อายุยืน
ผลวิจัยใหม่ระบุ "ความสุข" ไม่ทำให้อายุยืน

เปิดอ่าน 18,064 ครั้ง
วันเข้าพรรษา...สำคัญอย่างไร
วันเข้าพรรษา...สำคัญอย่างไร

เปิดอ่าน 22,337 ครั้ง
สางประวัติเน่า เปิดหนี้ไม่บันทึก เช็ก BLACKLIST...10 ข้อต้องรู้ เครดิตบูโร!
สางประวัติเน่า เปิดหนี้ไม่บันทึก เช็ก BLACKLIST...10 ข้อต้องรู้ เครดิตบูโร!

เปิดอ่าน 19,197 ครั้ง
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว7-ว8)
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว7-ว8)

เปิดอ่าน 95,584 ครั้ง
การปฐมพยาบาลแผลถูกแมงป่องต่อย ตะขาบหรือแมงมุมกัด
การปฐมพยาบาลแผลถูกแมงป่องต่อย ตะขาบหรือแมงมุมกัด

เปิดอ่าน 27,361 ครั้ง
3 แหล่งเรียนรู้เด็ดให้เก่งภาษาอังกฤษขั้นเทพ
3 แหล่งเรียนรู้เด็ดให้เก่งภาษาอังกฤษขั้นเทพ

เปิดอ่าน 12,295 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 11,508 ครั้ง
หลักเกณฑ์กระจายอำนาจ 2550
หลักเกณฑ์กระจายอำนาจ 2550

เปิดอ่าน 25,191 ครั้ง
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....

เปิดอ่าน 29,287 ครั้ง
การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ (ชมคลิป)
การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 38,284 ครั้ง
ความรู้พื้นฐานที่นักถ่ายรูปทุกคนควรทราบ
ความรู้พื้นฐานที่นักถ่ายรูปทุกคนควรทราบ

เปิดอ่าน 851,645 ครั้ง
ประมวลศัพท์ คำพ้องรูป ในภาษาไทย ที่ควรรู้
ประมวลศัพท์ คำพ้องรูป ในภาษาไทย ที่ควรรู้

เปิดอ่าน 22,429 ครั้ง
ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์ ชุด "กายบริหารหน้าเสาธง"
ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์ ชุด "กายบริหารหน้าเสาธง"
เปิดอ่าน 18,299 ครั้ง
ปลูกมะนาวนอกฤดู 1 ไร่ ได้ 1 แสน
ปลูกมะนาวนอกฤดู 1 ไร่ ได้ 1 แสน
เปิดอ่าน 29,058 ครั้ง
ศรัทธา 4
ศรัทธา 4
เปิดอ่าน 173,644 ครั้ง
ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
เปิดอ่าน 51,824 ครั้ง
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ