ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 3

ผู้ประเมิน กมลนัทธ์ นะราวงศ์

ปีที่พิมพ์ 2564

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3 โดยใช้รูปแบบโมเดลของซิปป์ (CIPP Model) ใน 4 ด้าน คือ ประเมินด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context Evaluation) ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยกลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มเป้าหมายจำแนกเป็นครูปฏิบัติการสอน จำนวน 10 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 60 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 130 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสำหรับครูปฏิบัติการสอน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3-6 ซึ่งแบบสอบถามแต่ละฉบับจะมี 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อการประเมิน โดยใช้แบบสอบถามเป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์นักเรียนโรงเรียนบ้านวังกุง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า5 ระดับได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกุง ที่มีต่อระดับความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน โดยปรากฏผลเป็นรายด้าน ดังนี้

1.ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context: C) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก พบว่าครูปฏิบัติการสอนผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินที่กำหนดไว้ทุกประเด็นการประเมิน และผลการประเมินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นการดำเนินการของโครงการสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

2.ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input: I) พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินที่กำหนดไว้ทุกประเด็นการประเมินและผลการประเมินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาเป็น

รายประเด็น พบว่าประเด็นจำนวนของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกุง มีผลการประเมินสูงกว่าประเด็นอื่นๆ คือ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการ (Process : P) โดยผู้ประเมินได้จำแนกออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

3.1 การวางแผน (Plan) พบว่าผลการประเมินของครูปฏิบัติการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินที่กำหนดไว้ทุกประเด็นการประเมินและผลการประเมินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการที่มีคุณสมบัติมีผลการประเมินสูงกว่าประเด็นอื่นๆ คือ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

3.2 การดำเนินการ (Do) พบว่า ผลการประเมินของครูปฏิบัติการสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินที่กำหนดไว้ทุกประเด็นการประเมิน และผลการประเมินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นการจัดทำเครื่องมือติดตามประเมินผลให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่กำหนดมีผลการประเมินสูงกว่าประเด็นอื่นๆ คือ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

3.3 การติดตามและประเมินผล (Check) พบว่า ผลการประเมินของครูปฏิบัติการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินที่กำหนดไว้ทุกประเด็นการประเมิน และผลการประเมินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นบุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลกิจกรรมแต่ละกิจกรรมตามโครงการมีผลการประเมินสูงกว่าประเด็นอื่นๆ คือ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

3.4 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา (Action) พบว่า ผลการประเมินของผู้บริหารและครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินที่กำหนดไว้ทุกประเด็นการประเมิน และผลการประเมินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นมีการสรุปผลการรายงานและรายงานผลการประเมินโครงการให้บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผลการประเมินสูงกว่าประเด็นอื่นๆ คือ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

4. ด้านผลผลิต (Product: P) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินที่กำหนดไว้ทุกประเด็นการประเมิน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันสอดคล้องกับผลการประเมินของนักเรียน อยู่ในระดับมาก และผลการประเมินของผู้ปกครองที่อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินของโครงการปรากฏ ดังนี้

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน หลังการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ นักเรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนประเด็นที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ด้านนักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และด้านนักเรียนมีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตตามความคิดเห็นของนักเรียน หลังการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ด้านนักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และด้านนักเรียนมีความกตัญญูกตเวที ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนประเด็นที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ด้านนักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน หลังการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ด้านนักเรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนประเด็นที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ด้านนักเรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

โพสต์โดย Kratah : [13 ก.พ. 2565 เวลา 15:26 น.]
อ่าน [489] ไอพี : 223.206.247.100
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 33,389 ครั้ง
ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถทางด้านพหุปัญญา
ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถทางด้านพหุปัญญา

เปิดอ่าน 18,773 ครั้ง
การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

เปิดอ่าน 8,564 ครั้ง
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

เปิดอ่าน 30,241 ครั้ง
ความเป็นมาของพระไตรปิฎก
ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

เปิดอ่าน 24,199 ครั้ง
วิธีลดต้นขา แบบญี่ปุ่น ง่ายๆ ไม่เสียตังค์
วิธีลดต้นขา แบบญี่ปุ่น ง่ายๆ ไม่เสียตังค์

เปิดอ่าน 45,851 ครั้ง
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน

เปิดอ่าน 21,105 ครั้ง
"ครูเคยโทษตัวเองบ้างหรือไม่ ?" บทความกระแสคัดค้านการถ่ายโอนสู่ท้องถิ่น โดย วีระ สุดสังข์
"ครูเคยโทษตัวเองบ้างหรือไม่ ?" บทความกระแสคัดค้านการถ่ายโอนสู่ท้องถิ่น โดย วีระ สุดสังข์

เปิดอ่าน 16,610 ครั้ง
VPN คืออะไร
VPN คืออะไร

เปิดอ่าน 11,374 ครั้ง
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"

เปิดอ่าน 14,348 ครั้ง
ชมคลิป เด็ก ป.5 ท่องบทอาขยานไพเราะสุด ๆ ฟังแล้วทึ่ง
ชมคลิป เด็ก ป.5 ท่องบทอาขยานไพเราะสุด ๆ ฟังแล้วทึ่ง

เปิดอ่าน 24,497 ครั้ง
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ

เปิดอ่าน 15,629 ครั้ง
ดวงอาทิตย์ (The Sun)
ดวงอาทิตย์ (The Sun)

เปิดอ่าน 11,327 ครั้ง
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"

เปิดอ่าน 17,779 ครั้ง
เอกสารการใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน 80:20
เอกสารการใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน 80:20

เปิดอ่าน 11,236 ครั้ง
พ่อแม่ควรแอด เฟซบุ๊ก Facebook ลูกไหม
พ่อแม่ควรแอด เฟซบุ๊ก Facebook ลูกไหม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 126,460 ครั้ง
ปลาหมอสี วิธีการเลี้ยงปลาหมอสี อาหารปลาหมอสี
ปลาหมอสี วิธีการเลี้ยงปลาหมอสี อาหารปลาหมอสี

เปิดอ่าน 10,493 ครั้ง
ยืดอายุด้วยการเดิน
ยืดอายุด้วยการเดิน

เปิดอ่าน 35,957 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)

เปิดอ่าน 11,258 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 17,204 ครั้ง
ดูให้รู้ : อนุบาลอัจฉริยะ
ดูให้รู้ : อนุบาลอัจฉริยะ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ