ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร : การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ผู้วิจัย นายไพศาล ศรีมาศ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีที่พิมพ์ 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งเหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาคุณธรรม จริยธรรม

และจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

2) หาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล

คำตากล้า อำเภอคำตกล้า จังหวัดสกลนคร 3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า

จังหวัดสกลนคร ใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นวางแผน

ขั้นดำเนินการพัฒนา ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นสะท้อนผล ซึ่งผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยประกอบด้วย

ผู้วิจัย 1 คน ผู้ร่วมวิจัยจำนวน 5 คน กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

จำนวน 127 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำนวน 54 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 6 คน ตัวแทนผู้ปกครอง 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย

การวิเคราะห์เอกสารการสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพและปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียน

เทศบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

1.1 สภาพคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียน

เทศบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร จากการศึกษาเอกสารพบว่า จากการประเมิน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 24 มาตรฐานมี 106 ตัวบ่งชี้พบว่า การประเมินด้านผลผลิต (ผู้เรียน) มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มีระดับการประเมินไม่เป็นที่น่าพอใจ อยู่ในระดับพอใช้ จากการสัมภาษณ์ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวแทนผู้ปกครอง เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียนพบว่า คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียน ที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 4 ด้าน คือ ด้านความมีวินัย ความประหยัด ความมีน้ำใจ และจิตสาธารณะ เด็กส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีระเบียบ วินัย ไม่รู้จักการประหยัดหรืออดออม ไม่รักษาสิ่งของเครื่องใช้ทั้งของตนเองและของส่วน ชอบรังแกหรือแย่งขนมเพื่อน ไม่รู้จักการแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่น ใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ และไม่เหมาะสมกับวัย

1.2 ปัญหาที่ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ

ที่ไม่พึงประสงค์ พบว่าสาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน ด้านครูผู้สอน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนขาดการประสานงาน และการมี

ส่วนร่วมที่ดี ด้านการจัดกิจกรรมที่จัดให้แก่นักเรียนไม่มีความหลากหลายน่าสนใจครูขาดรูปแบบ

เทคนิคและวิธีการสอน ตลอดจนความรู้ใหม่ๆ ในการปลูกฝังและพัฒนานักเรียน

2. แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล

คำตากล้า อำเภอคำตาตล้า จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2) การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 3) จัดกิจกรรมปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ

3. ผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของ

นักเรียน โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร พบว่า ก่อนการดำเนินการ

พัฒนา จากการประเมินระดับความพึงพอใจ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวแทน

ผู้ปกครองโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากจำนวน 1 ด้าน

คือ ด้านความมีน้ำใจ อยู่ในระดับปานกลางจำนวน 3 ด้าน คือ ด้านความมีวินัย ด้านจิตสาธารณะ

ด้านความประหยัด ตามลำดับ หลังการดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม

และจิตสาธารณะของนักเรียน จากการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน เรียงตามลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ความมีน้ำใจ การมีจิตสาธารณะ ความมีวินัย และประหยัด ซึ่งสรุปได้ว่า พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรมพัฒนา ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียน มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย ไพศาล : [17 ก.พ. 2565 เวลา 18:39 น.]
อ่าน [981] ไอพี : 184.22.127.180
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,393 ครั้ง
แต่งหน้าตามราศี เสริมโหงวเฮ้งรับปีวัว
แต่งหน้าตามราศี เสริมโหงวเฮ้งรับปีวัว

เปิดอ่าน 4,036 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

เปิดอ่าน 46,882 ครั้ง
หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ (ใหม่)
หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ (ใหม่)

เปิดอ่าน 36,982 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)

เปิดอ่าน 189,429 ครั้ง
บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบ Active Learning
บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบ Active Learning

เปิดอ่าน 42,478 ครั้ง
โกดะ ทาเคชิ ไจแอนท์ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โกดะ ทาเคชิ ไจแอนท์ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 21,028 ครั้ง
ออมเงิน..คนเงินเดือนน้อย
ออมเงิน..คนเงินเดือนน้อย

เปิดอ่าน 42,550 ครั้ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)

เปิดอ่าน 31,927 ครั้ง
วิธีเซ็นรับรองสำเนาอย่างปลอดภัย
วิธีเซ็นรับรองสำเนาอย่างปลอดภัย

เปิดอ่าน 23,924 ครั้ง
สอนออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint
สอนออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint

เปิดอ่าน 10,295 ครั้ง
ปริญญาโทกับคนทำงาน ….สำคัญจริงหรือ?
ปริญญาโทกับคนทำงาน ….สำคัญจริงหรือ?

เปิดอ่าน 12,829 ครั้ง
"อาชีพโดน-ทักษะเยี่ยม" ครึ่งปีหลังรุ่ง
"อาชีพโดน-ทักษะเยี่ยม" ครึ่งปีหลังรุ่ง

เปิดอ่าน 11,563 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาที่ห้องเรียนจุดเริ่มต้นการเรียนรู้เด็ก-ครู
ปฏิรูปการศึกษาที่ห้องเรียนจุดเริ่มต้นการเรียนรู้เด็ก-ครู

เปิดอ่าน 28,888 ครั้ง
วิธีเพาะทานตะวันงอก
วิธีเพาะทานตะวันงอก

เปิดอ่าน 10,470 ครั้ง
"พอล"หมึกยักษ์..นักทำนาย ต้นตระกูลกำเนิดยุคแคมเบรียน
"พอล"หมึกยักษ์..นักทำนาย ต้นตระกูลกำเนิดยุคแคมเบรียน

เปิดอ่าน 16,229 ครั้ง
รู้มั้ย… คุณกำลังเสี่ยง เป็นโรคอะไรอยู่
รู้มั้ย… คุณกำลังเสี่ยง เป็นโรคอะไรอยู่
เปิดอ่าน 20,031 ครั้ง
"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้
"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้
เปิดอ่าน 40,654 ครั้ง
พระประจำวันเกิด
พระประจำวันเกิด
เปิดอ่าน 434 ครั้ง
นวัตกรรมใหม่น่าสนใจของ Power Bank ในรูปแบบเข็มขัด แปลกแค่ไหน
นวัตกรรมใหม่น่าสนใจของ Power Bank ในรูปแบบเข็มขัด แปลกแค่ไหน
เปิดอ่าน 40,481 ครั้ง
แนะครูกระตุ้นเด็กขี้สงสัย
แนะครูกระตุ้นเด็กขี้สงสัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ