ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร : การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ผู้วิจัย นายไพศาล ศรีมาศ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีที่พิมพ์ 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งเหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาคุณธรรม จริยธรรม

และจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

2) หาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล

คำตากล้า อำเภอคำตกล้า จังหวัดสกลนคร 3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า

จังหวัดสกลนคร ใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นวางแผน

ขั้นดำเนินการพัฒนา ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นสะท้อนผล ซึ่งผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยประกอบด้วย

ผู้วิจัย 1 คน ผู้ร่วมวิจัยจำนวน 5 คน กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

จำนวน 127 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำนวน 54 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 6 คน ตัวแทนผู้ปกครอง 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย

การวิเคราะห์เอกสารการสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพและปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียน

เทศบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

1.1 สภาพคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียน

เทศบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร จากการศึกษาเอกสารพบว่า จากการประเมิน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 24 มาตรฐานมี 106 ตัวบ่งชี้พบว่า การประเมินด้านผลผลิต (ผู้เรียน) มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มีระดับการประเมินไม่เป็นที่น่าพอใจ อยู่ในระดับพอใช้ จากการสัมภาษณ์ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวแทนผู้ปกครอง เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียนพบว่า คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียน ที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 4 ด้าน คือ ด้านความมีวินัย ความประหยัด ความมีน้ำใจ และจิตสาธารณะ เด็กส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีระเบียบ วินัย ไม่รู้จักการประหยัดหรืออดออม ไม่รักษาสิ่งของเครื่องใช้ทั้งของตนเองและของส่วน ชอบรังแกหรือแย่งขนมเพื่อน ไม่รู้จักการแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่น ใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ และไม่เหมาะสมกับวัย

1.2 ปัญหาที่ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ

ที่ไม่พึงประสงค์ พบว่าสาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน ด้านครูผู้สอน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนขาดการประสานงาน และการมี

ส่วนร่วมที่ดี ด้านการจัดกิจกรรมที่จัดให้แก่นักเรียนไม่มีความหลากหลายน่าสนใจครูขาดรูปแบบ

เทคนิคและวิธีการสอน ตลอดจนความรู้ใหม่ๆ ในการปลูกฝังและพัฒนานักเรียน

2. แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล

คำตากล้า อำเภอคำตาตล้า จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2) การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 3) จัดกิจกรรมปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ

3. ผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของ

นักเรียน โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร พบว่า ก่อนการดำเนินการ

พัฒนา จากการประเมินระดับความพึงพอใจ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวแทน

ผู้ปกครองโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากจำนวน 1 ด้าน

คือ ด้านความมีน้ำใจ อยู่ในระดับปานกลางจำนวน 3 ด้าน คือ ด้านความมีวินัย ด้านจิตสาธารณะ

ด้านความประหยัด ตามลำดับ หลังการดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม

และจิตสาธารณะของนักเรียน จากการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน เรียงตามลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ความมีน้ำใจ การมีจิตสาธารณะ ความมีวินัย และประหยัด ซึ่งสรุปได้ว่า พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรมพัฒนา ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของนักเรียน มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย ไพศาล : [17 ก.พ. 2565 เวลา 18:39 น.]
อ่าน [506] ไอพี : 184.22.127.180
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 30,973 ครั้ง
ทำให้ถั่วฝักยาวมีฝักมาก
ทำให้ถั่วฝักยาวมีฝักมาก

เปิดอ่าน 67,290 ครั้ง
ความสำคัญของงานกราฟิก
ความสำคัญของงานกราฟิก

เปิดอ่าน 11,353 ครั้ง
ภัยร้ายหน้าร้อน-สาวๆ ไม่อยากหมดสวยต้องอ่าน 6 กลเม็ดสู้ "ผิวไหม้แดด"
ภัยร้ายหน้าร้อน-สาวๆ ไม่อยากหมดสวยต้องอ่าน 6 กลเม็ดสู้ "ผิวไหม้แดด"

เปิดอ่าน 87,508 ครั้ง
จั๋ง...ต้นไม้ฟอกอากาศ
จั๋ง...ต้นไม้ฟอกอากาศ

เปิดอ่าน 13,898 ครั้ง
"SEGWAY" นวตกรรมแห่งโลกอนาคต
"SEGWAY" นวตกรรมแห่งโลกอนาคต

เปิดอ่าน 10,014 ครั้ง
10 วิธีง่ายๆ ห่างไกลไข้หวัด-ไข้หวัดใหญ่
10 วิธีง่ายๆ ห่างไกลไข้หวัด-ไข้หวัดใหญ่

เปิดอ่าน 11,808 ครั้ง
ประตูบ้าน คือ ปากแห่งโชคลาภ
ประตูบ้าน คือ ปากแห่งโชคลาภ

เปิดอ่าน 10,420 ครั้ง
ทำไมถึงต้องใช้บริการบริษัท Digital Agency
ทำไมถึงต้องใช้บริการบริษัท Digital Agency

เปิดอ่าน 19,677 ครั้ง
ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร โดย เพชร เหมือนพันธุ์
ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 20,706 ครั้ง
“รังผึ้ง” นวัตกรรมใหม่…สามารถเก็บน้ำผึ้งโดยไม่ต้องกวนผึ้งเลย
“รังผึ้ง” นวัตกรรมใหม่…สามารถเก็บน้ำผึ้งโดยไม่ต้องกวนผึ้งเลย

เปิดอ่าน 16,977 ครั้ง
10 ขั้นตอนบริหารใบหน้าชะลอแก่
10 ขั้นตอนบริหารใบหน้าชะลอแก่

เปิดอ่าน 15,046 ครั้ง
เทคนิคการถ่ายภาพขนมให้ไฉไลน่ากินมันไม่ได้ยาก
เทคนิคการถ่ายภาพขนมให้ไฉไลน่ากินมันไม่ได้ยาก

เปิดอ่าน 10,901 ครั้ง
ผีเสื้อบอกให้รู้มลพิษในแหล่งน้ำ ไม่ต้องไปตรวจ วัดด้วยสารเคมี
ผีเสื้อบอกให้รู้มลพิษในแหล่งน้ำ ไม่ต้องไปตรวจ วัดด้วยสารเคมี

เปิดอ่าน 24,188 ครั้ง
แมลงมีพิษกัดต่อย
แมลงมีพิษกัดต่อย

เปิดอ่าน 9,586 ครั้ง
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,069 ครั้ง
นาฬิกาชีวิต องค์รวมสุขภาพแบบ A.M./P.M.
นาฬิกาชีวิต องค์รวมสุขภาพแบบ A.M./P.M.

เปิดอ่าน 24,504 ครั้ง
รวมประกาศเกี่ยวกับการศึกษา
รวมประกาศเกี่ยวกับการศึกษา

เปิดอ่าน 28,503 ครั้ง
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม

เปิดอ่าน 128,207 ครั้ง
ทฤษฎีมานุษยนิยมของมาสโลว์
ทฤษฎีมานุษยนิยมของมาสโลว์

เปิดอ่าน 8,855 ครั้ง
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ