ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ห้องเรียนครูบาสออนไลน์ ด้วยกระบวนการ MACRO model

รูปแบบการบริหารจัดการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑. ชื่อผลงาน ห้องเรียนครูบาสออนไลน์ ด้วยกระบวนการ MACRO model

๒. ชื่อผู้นำเสนอผลงาน นายไพบูลย์ ภักดิ์สอนิสิทธิ์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ระดับชั้น ประถมศึกษา

โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓๐๑๕๗๖๒๙

๓. รูปแบบจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานหรือหลายรูปแบบ (Blended)

๔. ความสำคัญของผลงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก สถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นในช่วงสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปิดภาคเรียน ต้นเดือนพฤษภาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ได้ประกาศให้เลื่อนการเปิดเทอมออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔ ขยับไปเป็นวันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๖๔ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ ที่ปะทุขึ้นอีกเป็นรอบที่ ๓ ยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้ทุเลาเบาบางลงได้ ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องประกาศเลื่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากวันที่ ๑ มิ.ย.ออกไปอีกครั้งเป็นวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ “ศธ.ได้ถอดบทเรียนการจัดการศึกษาเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระลอกที่ผ่านมา ทำให้ต้องคิดหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละโรงเรียน เพราะในแต่ละพื้นที่มีการแพร่ระบาดของโรคที่แตกต่างกัน ตามที่ ศบค.กำหนด ดังนั้น ศธ.จะไม่กำหนดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเหมือนกันทั้งหมด โดยได้ต่อยอดรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนเป็น ๕ รูปแบบ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการรับมือกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ คือ ๑. On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ๒. On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV ๓. On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ๔. On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และ ๕. On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่น ๆ เช่น วิทยุ เป็นต้น”

ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดยังไม่ยุติลง และยังคงพบผู้ติดเชื้อกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในกลุ่มผู้สัมผัส ครอบครัว กลุ่มเพื่อนและสถานที่ทำงานได้ ดังนั้นทางโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยได้มีนโยบายให้ครูปรับกระบวนทัศน์ใหม่ ที่ให้โลกของผู้เรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีนั้นมีบทบาทที่ชัดเจนมากนี้ ครูผู้สอนผันตนเองมาเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอน และผู้ช่วยอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ยิ่งไปกว่านั้นการเรียนรู้ขยายกว้างออกไปอย่างไร้ขอบเขต โดยอาศัยนวัตกรรมและเครื่องมือที่สนับสนุนให้ผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ครูผู้สอนต้องเน้นการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการลงมือปฏิบัติจริงและนําเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความทันสมัยและน่าสนใจ จึงทำให้เกิดห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google site Google classroom meet และ Line ซึ่งผสานรวมเอกสาร แหล่งจัดเก็บข้อมูล และอีเมล์ ไว้ด้วยกันในที่เดียวกัน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงสามารถออกแบบห้องเรียน จัดเรียงเนื้อหา และรวบรวมงานได้โดยไม่สิ้นเปลืองกระดาษ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย การสร้างห้องเรียนออนไลน์ สามารถกดเพิ่มหรือลดผู้เรียน และส่งคําเชิญหรือรหัสให้ผู้เรียนเข้าร่วมชั้นด้วยด้วยตนเอง ทั้งยังสามารถอัพโหลดและแบ่งปันข้อมูลข่ายสารให้กับผู้เรียนมอบหมายงานออนไลน์ ติดตามความก้าวหน้าของชิ้นงาน ตรวจงาน ให้คะแนนงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับชิ้นงานแก่ผู้เรียนแบบเรียลไทม์ได้ ในส่วนของผู้เรียนนั้นสามารถดูและดาวน์โหลดเนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียนได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ติดตามงาน และตรวจสอบวันครบกำหนดการกส่งงานได้เพียง แค่ล็อคอินเข้าสู่ห้องเรียน พร้อมทั้งค้นหางานของตนเองที่ถูกจัดเก็บอยู่ในแฟ้มภายใน Google Drive ข้อดีของมีหลายประการ เช่น ใช้งานได้ง่ายและช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนสื่อสารกันได้ดีขึ้น ประหยัดเวลา ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์สื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่นโทรศัพท์มือถือ แท็บแล็ต โน้ตบุ๊ค สะดวก รวดเร็ว ไม่จํากัดเวลาและสถานที่ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ที่กระตือรืนร้น

จากแนวคิดดังกล่าว ครูผู้สอนจึงสนใจ การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ห้องเรียนครูบาส ด้วยกระบวนการ MACRO model วิชาวิทยาการคํานวณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมการเรียนด้านการพัฒนาศักยภาพด้านความคิด เปลี่ยนบทบาทของครูเป็นไปผู้อํานวยความสะดวกในการเรียน เป็นสื่อกลางในการเสริมและช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ คอยกระตุ้นความคิดของผู้เรียน เป็นผู้ให้คำปรึกษาคอยช่วยชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนมีสร้างประสบการณ์ที่สำคัญและจําเป็นต่อการเรียนรู้ การตอบสนองต่อการเรียนรู้ สร้างความตื่นเต้นและท้าทายในการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนรู้จัดวางแผนการทำงาน และให้ผู้เรียนสามารถกำกับตนเองได้โดยใช้เว็บไซต์ ห้องเรียนครูบาส Google classroom meet และ Line กลุ่ม ซึ่งเป็นห้องเรียนออนไลน์ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียน ผู้เรียนต้องมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีและเป็นช่องทางในการเรียนรู้และศึกษาได้ด้วยตนเองโดยเข้าถึงห้องเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์อย่างคุ้มค่านี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๕. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

๕.๑ จุดประสงค์

๕.๑.๑ เพื่อสร้างและห้องเรียนครูบาสออนไลน์ ด้วยกระบวนการ MACRO model วิชาวิทยาการคํานวณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๕.๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระ

๕.๑.๓ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ตามเกณฑ์ 80/80

๕.๑.๔ เพื่อประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อห้องเรียนครูบาสออนไลน์ ด้วยกระบวนการ MACRO model วิชาวิทยาการคํานวณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๕.๒ เป้าหมายของการดำเนินงาน

๕.๒.๑ เชิงปริมาณ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐ คน

๕.๒.๒ เชิงคุณภาพ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้เรียนรู้ ทบทวนเพิ่มเติม และทดสอบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจในห้องเรียนครูบาสออนไลน์ ด้วยกระบวนการ MACRO model วิชาวิทยาการคํานวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80

โพสต์โดย ครูบาส : [17 ก.พ. 2565 เวลา 22:07 น.]
อ่าน [817] ไอพี : 118.174.177.170
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 6,896 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6

เปิดอ่าน 14,792 ครั้ง
ประวัติวันเด็กแห่งชาติ
ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

เปิดอ่าน 9,421 ครั้ง
สุดซึ้ง หมาช่วยหมา ที่กำลังลอยคออยู่บนเรือ
สุดซึ้ง หมาช่วยหมา ที่กำลังลอยคออยู่บนเรือ

เปิดอ่าน 14,613 ครั้ง
ชาวเน็ตแห่เล่น "หิมะ" ตกในเมืองไทย
ชาวเน็ตแห่เล่น "หิมะ" ตกในเมืองไทย

เปิดอ่าน 21,400 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู(7ส.ค.53)
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู(7ส.ค.53)

เปิดอ่าน 8,887 ครั้ง
โอเน็ต!ยัง โอเค?
โอเน็ต!ยัง โอเค?

เปิดอ่าน 26,049 ครั้ง
ISO นั้นสำคัญไฉน
ISO นั้นสำคัญไฉน

เปิดอ่าน 14,265 ครั้ง
มนัส บุญจำนงค์
มนัส บุญจำนงค์

เปิดอ่าน 174,467 ครั้ง
ธรรมคุณ 6
ธรรมคุณ 6

เปิดอ่าน 26,857 ครั้ง
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน

เปิดอ่าน 22,105 ครั้ง
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์

เปิดอ่าน 26,377 ครั้ง
เลขมงคลตามความฝัน
เลขมงคลตามความฝัน

เปิดอ่าน 1,423 ครั้ง
เตือน!กลโกงคนใกล้ตัว ระวังเซ็นเอกสารอาจเสียทรัพย์ เป็นหนี้หมดตัว
เตือน!กลโกงคนใกล้ตัว ระวังเซ็นเอกสารอาจเสียทรัพย์ เป็นหนี้หมดตัว

เปิดอ่าน 17,777 ครั้ง
ฟ้า กับ เหว
ฟ้า กับ เหว

เปิดอ่าน 10,408 ครั้ง
A Systems Approach for Developing Technological Literacy
A Systems Approach for Developing Technological Literacy

เปิดอ่าน 12,686 ครั้ง
ชมย้อนหลังวอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-1เซตเมื่อ 16ก.ย.56
ชมย้อนหลังวอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-1เซตเมื่อ 16ก.ย.56
เปิดอ่าน 13,661 ครั้ง
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดอ่าน 3,559 ครั้ง
เงินเฟ้อ คืออะไร
เงินเฟ้อ คืออะไร
เปิดอ่าน 11,564 ครั้ง
วันแม่แห่งชาติกับ คำสอนของแม่
วันแม่แห่งชาติกับ คำสอนของแม่
เปิดอ่าน 21,045 ครั้ง
ฟักทอง เต็มเปี่ยมด้วยประโยชน์
ฟักทอง เต็มเปี่ยมด้วยประโยชน์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ