ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
กลยุทธ์การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่องานวิจัย : กลยุทธ์การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย : นางสุชีรา หงษ์เจริญ

ปีการศึกษา : 2563

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยคือ 1) ศึกษาสภาพ และปัญหาการพัฒนาครู สู่คุณภาพผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 2) กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 3) ศึกษาผลการใช้กลยุทธ์การพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 4) ประเมินกลยุทธ์การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่21 ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน ของโรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวิทย์สมใจ) จำนวน 790 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากการศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ สัมภาษณ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบร่างกลยุทธ์ จำนวน 5 คน

ผลการวิจัยพบว่า 1) มีสภาพการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พบว่าโดย

ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 88.50 พบว่า มีการดำเนินการพัฒนาครูสู่ผู้เรียน เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า สภาพการพัฒนาครูสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ฯด้านความรู้ มีจำนวนมากกว่าด้านอื่น ร้อยละ 91.40 รองลงมาคือ ด้านทักษะ ร้อยละ 88.34 และด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 85.77 ตามลำดับ มีปัญหาการพัฒนาครูสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ฯ โดยภาพรวม พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 3.96) และปัจจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาครูสู่ผู้เรียน ฯ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 2) กลยุทธ์การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ฯ ประกอบด้วย 6 พันธกิจ 9 ยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (2) ปรับปรุงทักษะการอ่านออกเขียนได้ (3) พัฒนาทักษะการคิด (4) พัฒนาความรู้ความสามารถ ในการจัดทำหลักสูตร (5) จัดหาครูสอนตามความรู้ ความสามารถ และวิชาเอก (6) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (7) จัดระบบบริการช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล (8) ส่งเสริมทักษะการจัดการเรียน ในศตวรรษที่ 21 (9) จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ (10) ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีของผู้เรียน ให้เหมาะสม (11) ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (12) พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (13) จัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และครุภัณฑ์ (14) ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 3) ผลการนำกลยุทธ์การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ พบว่า ความสอดคล้อง และความเป็นไปได้ ของวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategy issue) กลยุทธ์ (Strategy) และโครงการ/กิจกรรม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

( = 4.34 ) และ ( = 4.49) ตามลำดับ มีโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 30 โครงการ 4 กิจกรรม รวมเป็น 34 โครงการ/กิจกรรม นำไปดำเนินการจำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.06 การวิเคราะห์เอกสารของตัวชี้วัดของเป้าหมายตามกลยุทธ์การพัฒนาครู ฯ พบว่า จำนวนตัวชี้วัดของเป้าประสงค์มี 18 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายมี 16 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 88.89 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อกลยุทธ์การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

( = 4.38) ประเมินผลการนำกลยุทธ์การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ฯไปใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพมาก ( = 4.45) และประเมินผลการใช้กลยุทธ์การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพมาก ( = 4.45)

โพสต์โดย เภา : [21 ก.พ. 2565 เวลา 06:43 น.]
อ่าน [283] ไอพี : 118.174.228.51
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,447 ครั้ง
เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก
เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก

เปิดอ่าน 12,276 ครั้ง
รับประทาน"บร็อคโคลี"ช่วยลดอาการไขข้ออักเสบได้
รับประทาน"บร็อคโคลี"ช่วยลดอาการไขข้ออักเสบได้

เปิดอ่าน 9,543 ครั้ง
4 วิธี สร้างสมาธิแบบไม่น่าเชื่อ
4 วิธี สร้างสมาธิแบบไม่น่าเชื่อ

เปิดอ่าน 13,440 ครั้ง
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?

เปิดอ่าน 8,328 ครั้ง
อะไรอยู่ในเครื่องสำอางค์
อะไรอยู่ในเครื่องสำอางค์

เปิดอ่าน 45,676 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ก ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ก ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 12,161 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา "นโยบายไปทาง..ปฏิบัติไปทาง..สุดท้ายปฏิวัติเสียของ"
ตูนส์ศึกษา "นโยบายไปทาง..ปฏิบัติไปทาง..สุดท้ายปฏิวัติเสียของ"

เปิดอ่าน 15,882 ครั้ง
โปรดอ่านทำความเข้าใจ! กรณีการเรียน ป.บัณฑิต
โปรดอ่านทำความเข้าใจ! กรณีการเรียน ป.บัณฑิต

เปิดอ่าน 11,587 ครั้ง
เทคนิค 6 ต. เพื่อสอบแอดมิชชั่นให้ "ติด"
เทคนิค 6 ต. เพื่อสอบแอดมิชชั่นให้ "ติด"

เปิดอ่าน 30,450 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning

เปิดอ่าน 25,494 ครั้ง
"พระเจ้าเหา" คือใคร ?
"พระเจ้าเหา" คือใคร ?

เปิดอ่าน 8,957 ครั้ง
วิกฤติโลกร้อน มนุษย์ย้ายไปดาวอังคาร ปี ค.ศ.2020
วิกฤติโลกร้อน มนุษย์ย้ายไปดาวอังคาร ปี ค.ศ.2020

เปิดอ่าน 5,636 ครั้ง
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต

เปิดอ่าน 726 ครั้ง
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"

เปิดอ่าน 14,056 ครั้ง
เป็นหนี้บัตรเครดิต ธนาคารยึดเงินจากบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ได้หรือไม่?
เป็นหนี้บัตรเครดิต ธนาคารยึดเงินจากบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ได้หรือไม่?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,877 ครั้ง
9 สถานที่ท่องเที่ยว สุดประทับใจ คุณไปมารึยัง?
9 สถานที่ท่องเที่ยว สุดประทับใจ คุณไปมารึยัง?

เปิดอ่าน 11,045 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร

เปิดอ่าน 26,692 ครั้ง
ทำไมคนเราต้องกระพริบตา
ทำไมคนเราต้องกระพริบตา

เปิดอ่าน 28,268 ครั้ง
กางปฏิทินปี 56 เฮหยุดยาว ช่วงละ 3วัน ปีเดียว 9 ครั้ง
กางปฏิทินปี 56 เฮหยุดยาว ช่วงละ 3วัน ปีเดียว 9 ครั้ง

เปิดอ่าน 21,169 ครั้ง
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก.... เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ