ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) ทีมีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล

บทคัดย่อ

วิจัยเรื่อง: รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) ทีมีผลต่อการอ่านเพื่อ

ความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล

ผู้วิจัย: นางสาวขวัญใจ นวลปาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน: โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สังกัดกองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย: 2563

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) ทีมีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) ทีมีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) ทีมีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล และ (4) เพื่อประเมินความคิดเห็นและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) ทีมีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 21 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากโดยใช้หน่วยโรงเรียนเป็นหน่วย ซึ่งผู้วิจัยเป็นครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เครื่องมือขั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันในการจัดการสอนเพื่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สังกัดเทศบาลเมืองปะทิว จำนวน 27 ข้อ และ 2) แบบสอบถามความต้องการในการจัดการสอนเพื่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สังกัดเทศบาลเมืองปะทิว เครื่องมือที่ใช้ในทดลองใช้ มี 5 ชนิด ดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โปรแกรมเล่นแบบร่วมมือปนเรียน (PACLP) วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) ที่มีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จำนวน 4 หน่วย ๆ ละ 5 แผน รวมทั้งสิ้น 20 แผน 2) แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จำนวน 4 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 MY SCHOOL เล่มที่ 2 MY SELF เล่มที่ 3 ALL AROUND ME และ เล่มที่ 4 MY JOPS 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) เรื่อง การอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบทดสอบทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และ 6) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) ทีมีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Linkert) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยที่สุด จำนวน 10 ข้อ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินรูปแบบ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) ทีมีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล ของผู้เชี่ยวชาญ และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปะทิว จำนวน 24 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบที (t-test Dependent Sample) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I)

ปรากฏผลการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

1. สภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดการสอนเพื่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ปรากฏผลดังนี้

1.1 สภาพปัจจุบันครูมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) เรื่อง การอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับปานกลาง

1.2 ความต้องการของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จำนวน 5 คน มีความต้องการในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหา เรื่อง การอ่านเพื่อความเข้าใจ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

2. การพัฒนา คุณภาพและประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) ทีมีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล ปรากฏผลดังนี้

2.1 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) ทีมีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล ของผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) ทีมีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล คือ ปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืดหยุ่นระยะเวลาในการเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องบริหารเวลาให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนตามความยาวของเนื้อหา

2.3 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) ทีมีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล เท่ากับ 85.07/81.11, 84.28/82.22, 84.93/80.44 และ 86.35/80.32 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ทุกครั้ง

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) ทีมีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล ปรากฏผลดังนี้

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) ทีมีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 ดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) ทีมีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล มีค่าดัชนีประสิทธิผล ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) เท่ากับ 0.6728 หรือคิดเป็น ร้อยละ 67.28 และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไทย เท่ากับ 0.7059 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.59

3.3 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) ทีมีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล อยู่ในระดับมาก

4. ผลประเมินความคิดเห็นและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ16101) ทีมีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ครูขวัญ โรงเรียนสหกรณ์ประชานุก : [28 ก.พ. 2565 เวลา 05:29 น.]
อ่าน [741] ไอพี : 183.89.63.194
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 102,145 ครั้ง
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o

เปิดอ่าน 13,049 ครั้ง
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต นิยายซีไรต์ปี 58
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต นิยายซีไรต์ปี 58

เปิดอ่าน 92,857 ครั้ง
หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์
หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์

เปิดอ่าน 8,102 ครั้ง
บุหรี่มวน (Cigarette) ผลกระทบต่อสุขภาพ
บุหรี่มวน (Cigarette) ผลกระทบต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 1,449 ครั้ง
เติมความหวานด้วยของขวัญวันวาเลนไทน์ ส่งรักแทนใจให้คนพิเศษ
เติมความหวานด้วยของขวัญวันวาเลนไทน์ ส่งรักแทนใจให้คนพิเศษ

เปิดอ่าน 15,858 ครั้ง
เครื่องออกกำลังที่มีสายเขย่าเอว ช่วยลดพุงได้จริงหรือ?
เครื่องออกกำลังที่มีสายเขย่าเอว ช่วยลดพุงได้จริงหรือ?

เปิดอ่าน 11,007 ครั้ง
4 พัฒนาการที่แม่ควรส่งเสริม
4 พัฒนาการที่แม่ควรส่งเสริม

เปิดอ่าน 25,729 ครั้ง
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.

เปิดอ่าน 21,079 ครั้ง
ไข้เลือดออก ฉบับการ์ตูนเข้าใจง่าย สไตล์หมอหมึกดุ๋ย
ไข้เลือดออก ฉบับการ์ตูนเข้าใจง่าย สไตล์หมอหมึกดุ๋ย

เปิดอ่าน 18,106 ครั้ง
การกัวซาบำบัดโรค
การกัวซาบำบัดโรค

เปิดอ่าน 11,474 ครั้ง
อาหารเพื่อสุขภาพกระเพาะอาหาร
อาหารเพื่อสุขภาพกระเพาะอาหาร

เปิดอ่าน 23,699 ครั้ง
แบบเต็ม ๆ อีกครั้ง สำหรับชุดประจำชาติไทยสู่เวทีสากล
แบบเต็ม ๆ อีกครั้ง สำหรับชุดประจำชาติไทยสู่เวทีสากล

เปิดอ่าน 13,178 ครั้ง
8 กลเม็ดใช้ชีวิตปลอดหนี้!!!...
8 กลเม็ดใช้ชีวิตปลอดหนี้!!!...

เปิดอ่าน 11,851 ครั้ง
วิจัยเผย เฟซบุ๊กทำให้คนมีความอิจฉามากขึ้น
วิจัยเผย เฟซบุ๊กทำให้คนมีความอิจฉามากขึ้น

เปิดอ่าน 21,617 ครั้ง
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ

เปิดอ่าน 8,742 ครั้ง
ซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊ก
ซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊ก
เปิดอ่าน 12,359 ครั้ง
คันนี้ร้อยล้าน
คันนี้ร้อยล้าน
เปิดอ่าน 31,473 ครั้ง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง
เปิดอ่าน 8,808 ครั้ง
ระวัง "โทรจัน" จากอีเมลโอลิมปิก
ระวัง "โทรจัน" จากอีเมลโอลิมปิก
เปิดอ่าน 36,791 ครั้ง
5 สัญญาณเตือนพ่อแม่ จากผลกระทบการเลื่อนเปิดเทอม
5 สัญญาณเตือนพ่อแม่ จากผลกระทบการเลื่อนเปิดเทอม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ