ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการร่วมกันของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคำมืด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสภาพปัจจุบันปัญหาในการ พัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันของทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคำมืด 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบ กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคำมืด 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน บ้านคำมืด 4) ประเมินความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการร่วมกันของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคำมืด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จำนวน 69 คน ได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน ผู้ปกครอง จำนวน 29 คน (โดยกำหนดให้ นักเรียน 1 คน มีผู้ปกครอง 1 คน) กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการเปิดตารางเครจซี่แอนด์มอร์แกน (บุญชม ศรีสะอาด. 2560 : 45 ; อ้างอิงมาจาก Krejcie and Morgan. 1970) สุ่มโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ ง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบประเมินทักษะ และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสภาพปัจจุบันปัญหาในการพัฒนารูปแบบกระบวนการ บริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา โรงเรียนบ้านคำมืด จากการประเมินตนเอง พบว่า จุดที่ควรพัฒนาในด้านกระบวนการ บริหารและการจัดการคือ การให้บริการสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด ประสบการณ์ที่เหมาะสม และครูมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในการพัฒนาทักษะในการ ปฏิบัติงานให้เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดประสิทธิภาพทางการศึกษาต่อไป

2. ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการร่วมกันของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคำมืด ได้รูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ผู้วิจัยประยุกต์ขึ้นใช้ชื่อเรียกว่า “PATLE Model” ซึ่งได้พัฒนาตาม หลักการและแนวคิดการออกแบบตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และแนวคิดทฤษฎีรูปแบบของนักการศึกษา นักจิตวิทยา และนักวิชาการที่หลากหลาย โดยมี ข องค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ในการ ปฏิบัติงาน สิ่งสนับสนุน สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และหลักการตอบสนอง โดยมีกระบวนการจัดการ เรียนรู้ของรูปแบบ “PATLE Model” ได้แก่ P : Planning =การวางแผน A : Action =การปฏิบัติ T : Test =ตรวจสอบผล L : Learning =การเรียนรู้E : Evaluation =การประเมินผล นำไป ดำเนินการตามกระบวนการวิจัยรูปแบบโดยการจัดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติการ และการดำเนินการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้เป็นกิจกรรมใน การพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันของทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านคำมืด และผลการประเมินความเหมาะสม ของรูปแบบและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ปรากฏว่า รูปแบบนี้มีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.54) และความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.52)

3. ผลการใช้รูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันของ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคำมืด ได้มีการนำรูปแบบไปใช้โดย การจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการที่ได้กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ผลการดำเนินการก่อนการพัฒนามีผลการทดลอง ใช้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.10, S.D. = 0.64) หลังการดำเนินการจัดกิจกรรมตาม โครงการต่าง ๆ แล้ว ผลการทดลองใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.76)

4. ผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันของ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน บ้านคำมืด ปรากฏว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.39, S.D = 0.78)

โพสต์โดย พุทธรักษ์ สุดาทิพย์ : [6 มี.ค. 2565 เวลา 09:14 น.]
อ่าน [446] ไอพี : 27.145.29.122
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,919 ครั้ง
หนอนไหม
หนอนไหม

เปิดอ่าน 48,830 ครั้ง
เคยสงสัยไหมว่า เขาลักลอบตัด"ไม้พะยูง"ไปทำอะไรกัน??
เคยสงสัยไหมว่า เขาลักลอบตัด"ไม้พะยูง"ไปทำอะไรกัน??

เปิดอ่าน 9,151 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2552

เปิดอ่าน 12,388 ครั้ง
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย

เปิดอ่าน 14,605 ครั้ง
เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"
เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"

เปิดอ่าน 10,869 ครั้ง
เชื่อไหมว่าเรามียาดีประจำบ้าน ก็เกลือที่อยู่ในครัวนี่เอง
เชื่อไหมว่าเรามียาดีประจำบ้าน ก็เกลือที่อยู่ในครัวนี่เอง

เปิดอ่าน 1,863 ครั้ง
พุทธคุณ 9
พุทธคุณ 9

เปิดอ่าน 17,543 ครั้ง
8 ตำรับใช้ข้าวเป็นยารักษาโรค
8 ตำรับใช้ข้าวเป็นยารักษาโรค

เปิดอ่าน 22,018 ครั้ง
การใช้งานโปรแกรม Google Earth
การใช้งานโปรแกรม Google Earth

เปิดอ่าน 20,556 ครั้ง
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ

เปิดอ่าน 11,314 ครั้ง
ภัยเงียบของเด็กไทย
ภัยเงียบของเด็กไทย

เปิดอ่าน 13,844 ครั้ง
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?

เปิดอ่าน 13,573 ครั้ง
ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร
ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร

เปิดอ่าน 17,622 ครั้ง
การย้ายพนักงานงานราชการ
การย้ายพนักงานงานราชการ

เปิดอ่าน 20,234 ครั้ง
ความต่างของ วิวัฒนาการ vs พัฒนาการ ว่ามันต่างกันยังไง !!
ความต่างของ วิวัฒนาการ vs พัฒนาการ ว่ามันต่างกันยังไง !!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 32,109 ครั้ง
Verbs ( Types )
Verbs ( Types )

เปิดอ่าน 9,292 ครั้ง
หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ
หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ

เปิดอ่าน 13,541 ครั้ง
ระวัง! ของกินเล่นพลังงานสูง
ระวัง! ของกินเล่นพลังงานสูง

เปิดอ่าน 10,095 ครั้ง
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ

เปิดอ่าน 17,015 ครั้ง
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ