ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน

การประเมินโครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน

นายสงวนศักดิ์ ปัญใจแก้ว

โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป.ชม. 2

บทสรุปผู้บริหาร

การประเมินโครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน เป็นการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1) เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) ของโครงการฯ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการ และ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ กลุ่มศึกษาเป็นครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเหมาะสมในแต่ละด้าน และเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean : x̄) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) การประเมินแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการ

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการ

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ

ตอนที่ 4.1 การประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

สภาพบริบทของโรงเรียน

ตอนที่ 4.2 การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สรุปผลได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการ พบว่า บริบทของโครงการโดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน (x̄ = 4.60) โดยลำดับสูงสุดคือ ความสอดคล้องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (x̄ = 4.63 ) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความจำเป็นของโครงการ (x̄ = 4.62) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนลำดับต่ำสุดคือ ความเป็นไปได้ของโครงการ(x̄ = 4.55) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการ พบว่า ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.49) โดยลำดับสูงสุดคือ ด้านการบริหารจัดการ (x̄ = 4.60) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านบุคลากร (x̄ = 4.56) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านวัสดุครุภัณฑ์ (x̄ = 4.52) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนลำดับต่ำสุดคือ ด้านงบประมาณ (x̄ = 4.28) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการ พบว่า ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการโดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.72) โดยลำดับสูงสุด มีจำนวน 4 รายการ คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ การกำหนดระยะเวลาดำเนินกิจกรรมในโครงการ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินกิจกรรมในโครงการ และผู้บริหารสถานศึกษาสามารถให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ (x̄ = 5.00) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา จำนวน 2 รายการ คือ การประชุมวางแผนก่อนการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในโครงการ (x̄ = 4.92) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดมา จำนวน 3 รายการ คือ การประชุม นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมในโครงการ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของกิจกรรมในโครงการ ความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมในโครงการ (x̄ = 4.83) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดมา จำนวน 5 รายการคือ ความชัดเจนของแผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม กระบวนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ การประสานงานการดำเนินกิจกรรมของแต่ละฝ่าย ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมมีการพัฒนาและปรับปรุงในการดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินกิจกรรมในโครงการสำเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด (x̄ = 4.42) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนลำดับต่ำสุดคือ ความราบรื่นของการดำเนินกิจกรรมในโครงการ(x̄ = 4.33) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ แบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้

4.1 ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.78) โดยลำดับสูงสุดคือ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา (x̄ = 4.92) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (x̄ = 4.88) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดมาคือ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (x̄ = 4.85)มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (x̄ = 4.83) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด การกำหนดรูปแบบและคู่มือเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (x̄ = 4.73) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (x̄ = 4.68) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดส่วนลำดับต่ำสุดคือ การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (x̄ = 4.59) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้

4.2.1 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม (x̄ = 4.72) โดยลำดับสูงสุดคือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็กระดับปฐมวัย (x̄ = 5.00) มีระดับคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (x̄ = 4.67) มีระดับคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม ส่วนลำดับต่ำสุดคือ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (x̄ = 4.50) มีระดับคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม

4.2.2 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม (x̄ = 4.53) โดยลำดับสูงสุดคือ มาตรฐานที่ 5 การมีส่วนร่วมของทีมองค์กรและเครือข่ายการศึกษา (x̄ = 5.00) มีระดับคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 4 การจัดและพัฒนาสภาพแวดล้อม และสื่อเพื่อการเรียนรู้ (x̄ = 4.75) มีระดับคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม ลำดับต่อมาคือ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (x̄ = 4.60) มีระดับคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม ลำดับต่อมาคือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (x̄ = 4.30) มีระดับคุณภาพในระดับดีเลิศ ส่วนลำดับต่ำสุดคือ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (x̄ = 4.00) มีระดับคุณภาพในระดับดีเลิศ

หมายเหตุ โครงการ หมายถึง โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน

โพสต์โดย สงวนศักดิ์ ปัญใจแก้ว : [9 มี.ค. 2565 เวลา 16:20 น.]
อ่าน [465] ไอพี : 223.206.214.140
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 48,937 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาของไทย
แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาของไทย

เปิดอ่าน 20,569 ครั้ง
5 เทคนิคเริ่มอาชีพเสริมอย่างมั่นใจ
5 เทคนิคเริ่มอาชีพเสริมอย่างมั่นใจ

เปิดอ่าน 9,713 ครั้ง
ทานอาหารช่วยบำบัดความเครียด
ทานอาหารช่วยบำบัดความเครียด

เปิดอ่าน 10,370 ครั้ง
แชร์การแสดงสร้างสรรค์ "Cup song โรงเรียนบ้านต้นโชค"
แชร์การแสดงสร้างสรรค์ "Cup song โรงเรียนบ้านต้นโชค"

เปิดอ่าน 19,192 ครั้ง
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้

เปิดอ่าน 15,223 ครั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

เปิดอ่าน 20,568 ครั้ง
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค

เปิดอ่าน 17,005 ครั้ง
ลดน้ำหนักได้ด้วยกาแฟ
ลดน้ำหนักได้ด้วยกาแฟ

เปิดอ่าน 10,117 ครั้ง
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า

เปิดอ่าน 4,412 ครั้ง
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี

เปิดอ่าน 10,436 ครั้ง
8 เรื่องควรใส่ใจดูแล รถใช้ก๊าซ
8 เรื่องควรใส่ใจดูแล รถใช้ก๊าซ

เปิดอ่าน 17,272 ครั้ง
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (แรกเกิด-2ปี) ฉบับสถานศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (แรกเกิด-2ปี) ฉบับสถานศึกษา

เปิดอ่าน 15,633 ครั้ง
ดื่มนม ยืดอายุ
ดื่มนม ยืดอายุ

เปิดอ่าน 14,624 ครั้ง
สาเหตุของความดันโลหิตสูงที่คาดไม่ถึง
สาเหตุของความดันโลหิตสูงที่คาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 20,620 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง แก๊ส LPG และ ก๊าซ NGV
ความแตกต่างระหว่าง แก๊ส LPG และ ก๊าซ NGV

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,149 ครั้ง
การพิมพ์ TILDE ( ~ ) ใน Windows 7
การพิมพ์ TILDE ( ~ ) ใน Windows 7

เปิดอ่าน 18,099 ครั้ง
ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกในมนุษย์
ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกในมนุษย์

เปิดอ่าน 34,579 ครั้ง
น้ำข้าวกล้องงอก ของดีทำง่าย
น้ำข้าวกล้องงอก ของดีทำง่าย

เปิดอ่าน 11,422 ครั้ง
เกมลับสมองกับการศึกษาและความสำเร็จอื่น ๆ
เกมลับสมองกับการศึกษาและความสำเร็จอื่น ๆ

เปิดอ่าน 39,554 ครั้ง
คิ้วตกปัญหาโหงวเฮ้งที่ต้องรีบแก้
คิ้วตกปัญหาโหงวเฮ้งที่ต้องรีบแก้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ