ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
กระบวนการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านภูดิน

ชื่อวิจัย กระบวนการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านภูดิน

ผู้วิจัย นายสันติภพ โชติขันธ์

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้านภูดิน

ปีที่พิมพ์ 2563 จานวนหน้า 561 หน้า

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านภูดิน ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : R1) : สังเคราะห์เอกสาร ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนา(Design and Development : D1) : ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พัฒนาเครื่องมือและทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นของกระบวนการพัฒนาครู ระยะที่ 3 การนากระบวนการพัฒนาครูไปใช้ (Implement : R2) : เป็นการนากระบวนการพัฒนาครูไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6 โรงเรียนบ้านภูดิน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทาการทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อน หลัง (One Group Pretest Posttest Design)ระยะที่ 4 การประเมินผล (Evaluation : D2) : ประเมินความพึงพอใจ ประเมินเพื่อรับรอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นแบบกรอกข้อมูล ระยะที่ 2 เป็น แบบประเมินความเหมาะสม ทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น ระยะที่ 3 เป็นแบบประเมินความรู้ ทักษะและเจตคติของครู แบบประเมินพฤติกรรม เอกสารประกอบ ระยะที่ 4 เป็นแบบสอบถาม เครื่องมือทั้ง 4 ระยะ ผ่านการหาค่า IOC ค่าความความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น และทดลองหาประสิทธิภาพครั้งที่ 1 3 ผ่านการประเมินความเหมาะสม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา 2) กลุ่มเครือข่ายนักวิจัยชุมชน 3) กลุ่มครูผู้สอน 4) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 5) กลุ่มผู้ปกครอง 6) กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 7) นักเรียน ได้มาทั้งการสุ่มแบบง่าย และการสุ่มแบบเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านภูดิน พบว่า คุณธรรมจริยธรรมที่ควรเสริมสร้างให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา มี 4 ด้าน ได้แก่ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัดและขยัน โดยใช้วิธีการสอน 4 แบบ ได้แก่ แบบบูรณาการ แบบสาธิต แบบกลุ่มสัมพันธ์ แบบบทบาทสมมติ

2. ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพกระบวนการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านภูดิน พบว่า กระบวนการพัฒนาครู มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 2) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มีวิธีการสอน 4 รูปแบบ) 3) กระบวนการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มี 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาความต้องการจาเป็น การออกแบบพัฒนา การปฏิบัติการพัฒนา การประเมินผล และการรายงาน 4) กิจกรรมพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 กิจกรรม (การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสอนงาน และการเป็นพี่เลี้ยง 5) การนากระบวนการพัฒนาครูสู่การปฏิบัติ และกระบวนการพัฒนาครูผ่านการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการใช้กระบวนการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านภูดิน พบว่า 1) ความรู้ ทักษะและเจตคติ มีประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 85.00 , 85.50 และ 85.00 ตามลาดับ 2) คะแนนประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1--6 ภาพรวมหลังเรียนนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 84.62 และ 3) นักเรียนชอบกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น เห็นคุณค่าในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และผู้ปกครองต้องการให้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่คงทน

4. ผลการประเมินกระบวนการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านภูดิน พบว่า 1) ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายนักวิจัยชุมชน มีความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาครู อยู่ในระดับมากที่สุด และ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองกระบวนการพัฒนาครูในภาพรวม มีความเหมาะสมและความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย นายสันติภพ โชติขันธ์ : [18 มี.ค. 2565 เวลา 20:54 น.]
อ่าน [402] ไอพี : 223.205.251.149
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,450 ครั้ง
7 อาหารอร่อยช่วยเยียวยา
7 อาหารอร่อยช่วยเยียวยา

เปิดอ่าน 12,013 ครั้ง
สีเสื้อผ้าเสริมดวงประจำวัน
สีเสื้อผ้าเสริมดวงประจำวัน

เปิดอ่าน 7,923 ครั้ง
Robovi-nano สุดยอดหุ่นยนต์จิ๋ว!!!
Robovi-nano สุดยอดหุ่นยนต์จิ๋ว!!!

เปิดอ่าน 21,035 ครั้ง
การใช้งานโปรแกรม Google Earth
การใช้งานโปรแกรม Google Earth

เปิดอ่าน 175,707 ครั้ง
Adjectives ( คำคุณศัพท์ ) Types (ชนิดของคุณศัพท์)
Adjectives ( คำคุณศัพท์ ) Types (ชนิดของคุณศัพท์)

เปิดอ่าน 11,962 ครั้ง
10 นวัตกรรมออกแบบ แปลกใหม่-ไฮเทคแห่งปี 52
10 นวัตกรรมออกแบบ แปลกใหม่-ไฮเทคแห่งปี 52

เปิดอ่าน 20,351 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (บรูไนดารุสซาลาม)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (บรูไนดารุสซาลาม)

เปิดอ่าน 2,568 ครั้ง
ประวัติความน่าจะเป็น
ประวัติความน่าจะเป็น

เปิดอ่าน 23,109 ครั้ง
นางสงกรานต์ ปี 2559 "มณฑาเทวี" ทำนายฝนตกไม่ทั่วเมือง ข้าวพัง-ของแพง
นางสงกรานต์ ปี 2559 "มณฑาเทวี" ทำนายฝนตกไม่ทั่วเมือง ข้าวพัง-ของแพง

เปิดอ่าน 216,943 ครั้ง
คำอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ตามแบบ ก.ค.ศ.3/1
คำอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ตามแบบ ก.ค.ศ.3/1

เปิดอ่าน 31,315 ครั้ง
50 สำนวนอังกฤษไม่ธรรมดาที่ใช้บ่อย และ 111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา
50 สำนวนอังกฤษไม่ธรรมดาที่ใช้บ่อย และ 111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา

เปิดอ่าน 12,808 ครั้ง
5 ตุ๊กตาสุดฮิตของโลก
5 ตุ๊กตาสุดฮิตของโลก

เปิดอ่าน 47,923 ครั้ง
สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)
สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)

เปิดอ่าน 10,465 ครั้ง
รณรงค์บริโภคผลไม้เพื่อสุขภาพ
รณรงค์บริโภคผลไม้เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 9,834 ครั้ง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 19,820 ครั้ง
มดใช้อะไรดมกลิ่น
มดใช้อะไรดมกลิ่น

เปิดอ่าน 22,434 ครั้ง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 1...ไหว้ครู
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 1...ไหว้ครู

เปิดอ่าน 33,302 ครั้ง
ปฏิทิน ฤกษ์ดี วันธงชัย เดือนกุมภาพันธ์ 2556
ปฏิทิน ฤกษ์ดี วันธงชัย เดือนกุมภาพันธ์ 2556

เปิดอ่าน 15,440 ครั้ง
คลิปฮือฮา-ชื่นชม "เณรน้อย" เทศนาสอนเรื่องแม่
คลิปฮือฮา-ชื่นชม "เณรน้อย" เทศนาสอนเรื่องแม่

เปิดอ่าน 17,974 ครั้ง
 หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.ร.ร.50
หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.ร.ร.50 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ